You are here

DUYGUSAL YÜZ İFADELERİNİ ANLAMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÖĞRETİM PROGRAMI

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Duygusal yüz ifadelerini tanıma becerisi bakımından insanlar arasında bireysel ayrılıklar vardır. Bu nedenle yüz ifadelerini tanıma becerisi ölçülebilecek bir değişkendir. Duygusal yüz ifadelerini anlama becerisini geliştirmeye yönelik yapılan öğretim, duygusal yüz ifadelerini anlama becerisini arttırmaktadır. Bu öğretim programı, hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin duygusal yüz ifadelerini anlama becerilerini geliştirmek amacı ile hazırlanmıştır. Öğretim programında işlenen konu başlıkları aşağıda verilmiştir. -İletişim -Sözsüz iletişim -Yüz ifadeleri ve yüz ifadelerini tanımanın önemi, -Yüz ifadelerini yorumlama ile ilgili bilgi verilmesi, yorumlamayı güçlendirme yolları ve öğrencilerden duygusal yüz ifadelerini ayna karşısında canlandırmayı isteme, - Duygusal yüz ifadelerini yansıtan çeşitli resimlerin ve şekillerin incelenmesi, -Film izleyerek yüz ifadelerini inceleme.

REFERENCES

References: 

1- Baltaş Z, Baltaş A. Bedenin Dili . İstanbul ,Remzi Kitabevi.1992.
2- Olgunöz Y. Beden Dili Hakkında Bilmemiz Gerekenler. www.yenibir.com/newsprinterversiyon/0.viewid.1367,00.asp
3- Dökmen Ü. İletişim Çatışmaları ve Empati.İstanbul, Sistem Yayıncılık. 2001
4- Schober O. Beden Dili Davranış Anahtarı. İstanbul. Arion Yayınevi. 1999
5- Özcan K. İnsanı Anlamak. İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi. 1997
6-
Ke
r M. İş Yaşamında ve Özel Yaşamda Kişisel İmaj. İstanbul, Alfa Basım. 1988
7- Robertson AK. Etkili Dinleme İstanbul, Hayat Yayınları. 1999
8
Cüceloğlu D.Yeniden İnsan İnsana. İstanbul. Remzi Kitabevi. 2001
9- Terakye G . Hasta Hemşire İlişkileri. Ankara, Zirve Ofset . 1998
10- Dökmen Ü, Yüz ifadeleri konusunda verilen eğitimin duygusal yüz ifadelerini teşhis etme becerisi ve iletişim çatışmalarına girme eğilimi üzerindeki etkisi. Ankara Üniv.Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi . Ankara, 1986
11-Mann
DP
. An investigation of the effects of a training program for female student nurses in the recognition of emotion in the facial region. Kansas State University, PhD. Psychology.1975
12- Akpınar, Balcı R. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin duygusal yüz ifadelerini tanıma becerileri ve öğretimin öğrencilerin becerilerini geliştirmeye etkisi.Atatürk Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. Erzurum, 2003
13- Konrad S, Hendl C. Duygularla Güçlenmek. İstanbul, Hayat Yayıncılık. 2001
14- Facial Expressions. www.members aol.com/nonverbal2/fear.htm
15-Ekman P,
Friese
n WV, O'Sullivan M. Universal and cultural differences in the judgments of facial expressions of emotion. Journal of Personality And Social Psychology.1987; 53 (4): 712-717
16-
Bilişsel-Davranışç
ı Yaklaşımda Öfke.www.tef.gazi.edutr/~yagmur/ofke.html

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com