You are here

ERZURUM İLİNDE BİR GRUP SAĞLIK PERSONELİNİN MESLEKİ SORUN, BU SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE MESLEKİ BEKLENTİLERİNİN SAPTANMASI

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışma, birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki sağlık çalışanlarının mesleki beklenti, sorun ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metod: Bu araştırma, Mart-Haziran 2003 tarihleri arasında, Erzurum il Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 11 Sağlık Ocağı, 1 Ana Çocuk Sağlığı-A/le Planlaması Merkezi ve 1 Verem Savaş Dispanserinde çalışmakta olan 62 hekim, 37 hemşire, 42 sağlık memuru ve 87 ebe olmak üzere toplam 228 sağlık personeli oluşturmuştur. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans dağlımı kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre mesleklerinin sunumunda, hekimler maddi ve manevi doyumsuzlukları (%51.3), hemşireler acil müdahale gerektiren uygulamaların olanaksızlıklar içerisinde yapılmasını (%47.1), ebeler ev ziyaretlerinde karşılaşılan saygısızca davranışları (%22.9) ve sağlık memurları ücret-özlük haklarındaki yetersizlikleri (%% 30.2) en sık karşılaştıkları sorunlar olarak belirtmişlerdir Sonuç ve Öneriler: Bu araştırmanın sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının ücret, özlük haklan, çalışma ortamından ve hizmet verilen toplumdan kaynaklanan sorunlar yaşadıkları saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda sağlık çalışanlarının daha nitelikli hizmet verebilmesi için bu sorunlara çözümler üretilmesi gerekmektedir.
1-14

REFERENCES

References: 

Aksayan S, Velioğlu P. Sağlık ocakjlarında ve hastanelerde çalışan hemşirelerin örgütsel iş doyum etkenleri. III:Ulusal Hemşirelik Kongre Kitabı. Sivas 1992. 630-635.
Aslankoç R ve Ark. Ebe ve hemşirelerin mesleki sorunları ve anksiyete ile ilişkisi. VII.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı. Erzurum 1999:468.
Ataoğlu A, İçmeli C, Özçetin A. Hekimlerde mesleki iş doyumu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2000;2:17-34.
Buğdaycı ve Ark. İçel ilinde görev yapan hekimnlerin çalışma yaşamlarına ilişkin bir çalışma. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Derg. 2002;28(1):23-27.
Emiroğlu CÖ. Türkiye'de sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve iş güvenliği. Hemşire Dergisi. 1998;48(1):15-20.
Erdoğan MS, Eskiocak M, Saltık A. Edirne ili Sağlık Ocaklarında çalışan pratisyen hekimlerin Sağlık Ocağı hekimliğine ilişkin değerlendirmeleri-1997. Sağlık ve Toplum 1998;8:3-10.
Ergüney S ve Ark. Hemşirelerin karşılaştıkları mesleki riskler. Atatürk Üniv. HYO Derg. 2001;4(1):63-74.
©
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri. com
14
Gülbu TORTUMLUOĞLU, Dr. Ali DAŞTAN, Sonay VEREP: Erzurum İlinde Bir Grup Sağlık Personelinin Mesleki Sorun, Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri Ve Mesleki Beklentilerinin Saptanması
Gözüm S. Koruyucu sağlık hizmetlerinde görev yapan hemşire ve ebelerde iş doyumunu etkileyen örgütsel faktörlerin ve iş doyumu, tükenmişlik ve işe devamsızlık arasındaki ilişkinin araştırılması. Türk Hemşireler Dergisi 1997;47(2-3).37-46.
Gürbüz H, Fırat F. Hemşirelerin çalışma yaşamına ilişkin sorunlarını belirlemeye yönelik bir çalışma dokuz eylül üniversitesi-uygulama ve araştırma hastanesi. VII.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı. Erzurum 1999:254-259.
Koruyucu sağlıkta personel politikaları. http://members.tripod.com/
Soyer A. Dünyada ve Türkiye'de sağlık personelinin temel sorunları. TTB Yayınları 1990¬1992.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com