You are here

HEDEFTEKİ GENÇLİK: SİYASİ VE İDEOLOJİK HAREKETLER AÇISINDAN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (Original Language): 
Türkiye, tarihi geçmişi ve jeopolitik konumu nedeniyle dünya güç odaklarının siyasal, kültürel ve sosyo-ekonomik çıkar çatışmalarının merkezinde bulunan en önemli ülkelerden biridir. Bütün bu sebeplerden dolayı, Türkiye sürekli iç ve dış tehditlere maruz kalmıştır. Böyle önemli bir noktada bulunan Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak güçlü olması, dünyadaki mevcut dengelerin değişmesine sebep olacak bir özelliğe de sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Sürekli olarak iç ve dış tehditlerle uğraşan bir Türkiye, Türkiye'den başka herkesin lehine olmuştur.

REFERENCES

References: 

*Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu-Tarihten Günümüze İç ve Dış Tehditler-, Bildiriler, Elazığ, 2002'de Yayınlanmıştır (Gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir)
**
İnön
ü Üniversitesi Fen-Edeb. Fak. Sosyoloji Böl.
Aktuna, Yıldırım; "Gençlik Döneminde Benlik ve kimlik Gelişimi", I.Milletlerarası Gençlik Kongresi, Selçuk Üniv. Basımevi, Konya, 1988
Ateş, Sami; "Türk İnkılabında Gençliğin Milli Birlik ve Bütünlüğü", Uluslar arası terörizm ve Gençlik, M.E.B. Yay., Ank., 1987
Avşar, Bozkut Zakir ; Kitle İletişim Araçları ve Terör, Kamer Yay., İst., 1992
Bottomore, Tom; Siyaset Sosyolojisi;(çev.Erol Mutlu), Teori Yay., Ank., 1987
Büyükkaragöz, Savaş; "Gençlerde Törel Gelişim ve Bu Gelişimi Etkileyen Sebepler", Uluslar arası Terörizm ve Gençlik, M.E.B.Yay., Ank., 1987
Çivi, Selma; "Gençlik Olaylarında Kişilik Özellikleri", Uluslar arası Terörizm ve Gençlik, M.E.B. Yay., Ank.,1987
Erkan, Necmettin; Gençlik ve Demokrasi, Güven Yay., Ank., 1985
Güner, Agah Oktay; "Türkiye'de Gençliğin Sosyal Atmosferi", I.Milletlerarası Gençlik Kongresi, Selçuk Üni. Basımevi, Konya, 1988
İnan, A.Mithat; Toplum- İdeoloji-Gençlik, Gündoğan Yay., Ank., 1989
Kışlalı, Ahmet Taner; Öğrenci Ayaklanmaları, Bilgi Yayınevi, Ank., 1974
Köni, Hasan:"Terör ve Gençlik",Uluslararası Terörizm ve Gençlik, M.E.B. Yay., Ank., 1987
Küyel-Türker, Mübahat; Erdem, T.T.K.Basımevi, Ank., 1986
Özbay, Haluk-Öztürk, Emine; Gençlik, İletişim Yay., İst., (tarihsiz)
Saran, Nephan; Üniversite Gençliği, Edebiyat Fak. Matbaası, İst., 1975
Songar, Ayhan ve diğerleri; "Gençlerdeki Acil Psikiyatrik Durumlar", I.Milletlerarası Gençlik Kongresi, Selçuk Üniv. Basımevi, Konya, 1988
©
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri. com
14
Dr. Bekir Kocadaş: Hedefteki Gençlik: Siyasi ve ideolojik Hareketler Açısından Terör ve Gençlik; "Ana-Babalardan Terör Örgütlerine", http://www.terör.gen.tr,
update:12.07.2001
Terör ve Gençlik; "Eğitim Sistemi", http://www.terör.gen.tr, update: 27.07.2001-10-12
Terör ve Gençlik; "Hedefteki Gençliğin Psikolojik Özellikleri", http://www.terör.gen.tr, update: 16.07.2001
Terörizm; http://www.terör.gen.tr ,update:20.07.2001
Türkdoğan, Orhan; Sosyal Şiddet ve Türkiye Gerçeği, Mayaş Yay., Ank., 1985
Türkdoğan, Orhan;Sosyal Hareketler Sosyolojisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ank.,1988
Vergin, Nur; Toplumsal Hareketler ve Dinsel Hareketler, İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt:37, sayı:1-4,Ekim 1977-1978
Yavuzer, Haluk; Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İst., 1998

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com