You are here

Kültür ve Medya

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Türkiye, tarihi geçmişi ve jeopolitik konumu nedeniyle dünya güç odaklarının siyasal, kültürel ve sosyoekonomik çıkar çatışmalarının merkebinde bulunan en önemi ülkelerden biridir. Bütün bu sebeplerden dolayı, Türkiye sürekli iç ve dış tehditlere maruz kalmıştır. Böyle önemli bir noktada bulunan Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak güçlü olması, dünyadaki mevcut dengelerin değişmesine sebep olacak bir özelliğe de sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Sürekli olarak iç ve dış tehditlerle uğraşan bir Türkiye, Türkiye'den başka herkesin lehine olmuştur. Bir ülkenin güçlü olmasının üç önemli faktörü gerektirdiği bilinmelidir. Bunlar siyasi, ekonomik ve kültürel faktörlerdir. Bu faktörlerden birinin eksik olması, ülkenin bütünlüğünün gerçekleşmesine engel olmaktadır. Kültürel bütünlük siyasi ve ekonomik bütünlüğünde ön şartlarından biridir. Kültürel değerler üzerine medya vasıtasıyla yöneltilen saldırılar konunun önemini ortaya koymaktadır. İletişim, kültürler için her zaman her devirde çok önemli olmuştur. İletişim ve ulaştırma vasıtaları toplumların kan taşıyan damarları gibidir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

*Dr., İnönü Üniv. Fen-Edeb. Fak. Sosyoloji Bölümü
Kocadaş, Bekir:"Hedefteki Gençlik: Siyasi Ve İdeolojik Hareketler Açısından", Türkiye'nin Gevenliği Sempozyumu Bildirileri, Elazığ, 2002, s.531
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.InsanBilimleri. com
8
Cecen,
Anıl
: Kültür ve Politika, Hil Yay., İst., 1984, s.9
Duverger, Maurice: Siyaset Sosyolojisi, Çev.: Şirin Tekeli, Varlık Yay., İst., (tarihsiz), s.74
Cecen, Anıl: A.g.e., s. 10
Köseoğlu, Nevzat: Milli Kültür ve Kimlik, Ötüken Yay., İst., 1992, s.147 Güngör, Erol: Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Ötüken Yay., 7. Baskı, İst., 1989, s.35
Bilgiseven, A.Kurtkan: Genel Sosyoloji, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1995, s.15
Gökalp, Ziya: Türkçülüğün Esasları, İnkılap Kitabevi, 3. baskı, İst.,1987, s.25-26
Özakpınar, Yılmaz: Kültür ve Medeniyet Anlayışları ve Bir Medeniyet Teorisi, Ötüken Yay., İst., 1999, s.29 Özakpınar, Yılmaz: A.g.e., s.30
Vergin, Nur: Siyaset Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1980, s.130
Kocadaş, Bekir: Kitle İletişim Araçları ve Siyaset Kurumuna Etkisinin Analizi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İnönü Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, 1996,
s.3
Ozankaya, Özer: "Türkiye'de Yığın İletişiminin Demokratik Siyasal Kültür Gelişimindeki Yeri ve Önemi" , A.Ü.S.B.F. Yay., Ank., 1980, cilt: XXXV, s.161
Şenyapılı; Önder: Toplum ve İletişim, Turhan Yay.,Ankara,1981, s.9
Mutlu, Erol: Televizyonu Anlamak, Gündoğan Yay., Ank., 1991, s.15 Roskin, Michael G. vd.: A.g.e., s.178
Dorr, Aimee-Kunkell, Dale: "Children and the Media Environment", Communication Research, Feb.9, Vol. 17, issue 1, p 5, 21p
(http://www.global.epnet.com,Update:17.12.2000) Özkök, Ertuğrul: Sanat. İletişim ve İktidar, Tan Yay., Ank., 1982, s.191
Comstock, George: Television in America, Sage Publication, Beverly Hills, CA, 1980, s.34-35, Akt: Mutlu, Erol: Televizyonu Anlamak, Gündoğan Yay., Ank., 1991, s.33
Kocadaş, Bekir: "Görsel Medya ve Şiddet Kültürü (Orta Öğrenim Çağı Gençliğinin Şiddet Eğiliminde Görsel Medyanın Etkisi)-Malatya İli Uygulaması-", İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Malatya, 2002, s.25
Dağdeviren, Emre: "Televizyonlar, Rating, RTÜK ve Toplum", Yeni Türkiye, Medya Özel Sayısı, sayı:11, Eylül-Ekim, 1996, s.409 Aziz, Aysel: Toplumsallaşma ve IKÜe İletişimi, A.Ü.B.Y.Y.O. Yay., Ank., 1982, s.91 Mutlu, Erol: A.g.e., s. 16
Yengin, Hülya: Medyanın Dili, Der Yay., İst., 1996, s. 264
Bennet, W. Lance: Politik İllizyon ve Medya, Çev: Seyfi Say, Nehir Yay., İst., 2000, s.57
Koca, Nuray: "Görüntüden Gerçeğe Şiddet Toplumu", İzlenim Dergisi, Yıl:1, Sayı; 4, 1993, s. 35
Huxley,
Aldous
: "Ekranların Arkasında Kimler Var?", Enformatik Cehalet, Der. Nabi Avcı,
Rehber Yay., Ank., 1990, s.180 Cerdan, Nathalie Coste: "İletişim ve Toplum", Medya Dünyası, Der.: Jean-Marie Choron,
İletişim Yay., İst., 1992, s.187 Aziz, Aysel : Televizyonun Yetişkin Eğitimindeki Yeri ve Önemi, TODAİE Yay., Ankara,1975,
s.227
Mc Phail, T.L: "Yanlış Bir Başlangıç", Enformasyon Devrimi Efsanesi, Der.: Yusuf Kaplan, Rey Yay., İst., 1991, s.183

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com