You are here

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞTE KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Eğitimin giderek bir uzmanlık işi olması, öğretmenlik mesleğini geliştirmiş; öğretmeni eğitim sürecinde önemli bir konuma getirmiştir. Bu gelişme öğretmenin, öğretmenlik mesleğinin gerekli kıldığı bilgi, beceri ve davranışlar ile donanmış olmasını öngörmektedir. Bu standartlar kullanılarak adaylar arasından eğitim sisteminin amaçlarına katkıda bulunabilecek ve alanında kendini geliştirme konusunda yüksek düzey elde etmiş olanların seçilmesi önem taşımaktadır. Bu gerçeği gören Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Atatürk "Öğretmenleryeni nesil en büyük Cumhuriyetçilik dersini sizden ve sizin yetiştireceğiniz öğretmenlerden alacaktır. Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyetlerle yetiştirmek sizin elinizdedir!' derken Türk insanının eğitiminde en önemli ve kritik rolü öğretmenlere yüklemiştir. Günümüze değin ülkemizde öğretmenlik mesleğine girişte çeşitli yöntemler uygulanmıştır. Günümüzde kullanılan yöntem ise Kamu Personeli Seçme Sınavıdır (KPSS). Bu sınava on binlerce öğretmen adayı girmektedir. Öğretmen adayları, genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri alanlarında çoktan seçmeli sınavlara tabi tutulmakta ve sınav sonucuna göre de öğretmenlik mesleğine atanmaktadırlar. Bu araştırma genel olarak KPSS sınavını değerlendirmek, özel olarak ise öğretmen adaylarının eğitim bilimleri derslerine ilişkin düşünceleri ile bu sınav ile birlikte açılan KPSS hazırlık kurslarını incelemek amaçlıdır.
1-31

REFERENCES

References: 


Akyüz, Y., Türk Eğitim Tarihi. Kültür Koleji Yay.İstanbul. 1999

Akyüz, Y., "Eğitim Tarihimizde Günümüze Kadar Öğretmen Yetiştirilmesi ve Sağlanması İlkeleri Uygulamaları", Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu İçinde, 21-23 Mayıs, Sivas. 2003
• Castetter, B.W., Administering School Personal, New-York.1986

Değirmencioğlu, Ç., "Milli Eğitim Akademisi , Eğitim ve Öğretmenlik" Türk Yurdu. Ekim-1990
• Good, C,V., Dictionary of Education. New-York. 1973

Kaptan, S., Bilimsel Araştırma Teknikleri. Ankara .1998

Kavcar,C., "Türk Dili Edebiyatı Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi" Türk Dili Edebiyatı Öğret,m, ve Sorunları, TED Yayınları Ankara.1986

Kaya, Y.K., İnsan Yetiştirme Düzenimiz, Ankara. 1984

Küçükahmet, L., Öğretmen Yetiştirme, Ankara, 1993

MEB-Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme, Ankara. 1995
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.InsanBilimleri. com
31
• MEB-Öğretmen Yetiştirmede Koordinasyon, Ankara. 1982
• Odiorne,S.G. MBC II A system of Managerial Leadership Betment. 1979
• Stanton,S.E., Successful Personal Recuiting And Selectron New-York 1977
• Tan, H.,
"Türk Eğitiminde Kalite Sorunu" M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi. (1).1989
www.zaman.org. 06.08.2003
www.osy.gov.tr

Varış,F., Eğitimde Program Geliştirme Teori ve Teknikleri, Ankara. 1978

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com