You are here

(RUH HASTALIKLARININ GENEL SEMPTAMATOLOJİSİ) DUYU VE KAVRAMANIN BOZUKLUKLARI

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Dış dünya hakkında bütün bilgileri insan duyu organları vasıtası ile elde eder. Duyu organları olarak belirttiğimiz organların faaliyetleri görme, işitme, koku, tad alma, dokunma şeklinde görülmektedir. Bu faaliyetler organizmanın içinde ve dış yüzeyinde bulunan umumî alıcı reseptörler vasıtası ile yürütülür. Cisim ve hadiselerin duyu organlarına tesiri neticesinde meydana gelen bu cisim yahut olaylar, ayrı ayrı hadiselerin birleşmesinden ibaret olan en basit psişik proçese duyu diyoruz. Duyuları vası tası ile insan soğuk, sı cak, aydı nlık, karanlı k, acı, tatlı, ağrı v.s. gibi duyuları hisseder. Duyu bizi kuşatan varlığı n, genellikle bütün bildiklerimizin başlangı cı nı n ilk aşamasıdı r. Duyu yapı sı nı n bozulması neticesinde sensorial patolojiler ortaya çı kar. Bunlara , basınç, gıdıklama; soğukluk ve birçok diğer hoşa gelmeyen hisler gibi duyuları dahil etmek mümkündür. Duyusal patolojiler genellikle sıkıntı verici ve devamlı olur. Bu duyular bedenin tüm sahalarında gözlenebilir. Duyusal patolojiler bir takım durumlarda hipokondiak şikayetlerle birlikte ortaya çı kabilir. Bu belirtiler, hem somatik hem de ruh hastalıkları nda, travmatik ensefalopatilerde, beynin damar hastalı kları nda, nevrozlarda v.s. hastalı klarda karşılaşı labilir. Duyu reseptörlerinin bozuklukları na bağlı olarak, basit bir psikopatolojik belirti gibi ortaya çıkan hiperestesiler ve hipoestezilerde mevcuttur. Hiperesteziya, bir takı m duyuların yüksek miktarda keskin bir şekilde algı lanması ndan ibarettir. Bu tip bir rahatsızlı ğı olan birey adî bir lamba ı şı ğı nı projektör gibi, ortamdaki eşyaların rengini çok parlak, ufak sesleri büyük gürültü gibi algı layabilir. Hiperesteziler, genellikle somatik hastalıklarda ve nevrozlarda ortaya çı kmaktadı r. Bazı durumlarda da akıl hastalı klarını n başlangı cı nda da bu durumları görmek mümkündür.
FULL TEXT (PDF):