You are here

TÜRKİYE'DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNUNA BİR ÖRNEK: KİT'LERDE UYGULANAN ÜCRET POLİTİKASININ GELİR DAĞILIMINDA YARATTIĞI ADALETSİZLİK VE BEŞERİ SERMAYE TEORİSİ İLİŞKİSİ

AN EXAMPLE OF INCOME DISTRIBUTION INEQUALITY PROBLEM IN TURKEY: INEQUALITY CREATED BY WAGE POLICY IN STATE ECONOMIC ENTERPRISE ON INCOME DISTRIBUTION AND ITS RELATION TO HUMAN CAPITAL THEORY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this article; salaries of "career occupations" dependent on act of number 657 in Turkey and wages of labour dependent on act of number 4857(Labour Law) are compared to state an example of income distribution inequality in Turkey. This study consists of three sections. In the first section, the importence of wage policy in income distribution policy explained. In second section, wage formation and education and employment relations are taken in hand in the frame assumptions of human capital theory. In the last section, wages of labour dependent on act of number 4857 and salaries career occupations dependent on act of number 657 are compared in a state economics enterprise which displays activity energy sector in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede; Türkiye'de 657 Sayılı Kanuna tâbi olarak çalışan ve kariyer mesleklerini icra eden kişilerin almış oldukları maaşlar ile 4857 Sayılı İş Kanunu'na tâbi çalışanların almış oldukları ücretler mukayese edilerek, sonuçların Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizlik sorununa bir örnek teşkil ettiği ortaya konulmak istenmiştir. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, gelir dağılımı politikası içinde ücret politikasının önemi anlatılmış takip eden ikinci bölümde beşeri sermaye teorisi varsayımları çerçevesinde ücretlerin oluşumu ile eğitim ve istihdam ilişkileri ele alınmış üçüncü ve son bölümde ise; Türkiye'de enerji sektöründe faaliyet gösteren bir kamu kuruluşunda 4857 Sayılı İş Kanunu'na tabi çalışanlar ile genel olarak 657 Sayılı Kanuna tabi çalışan kariyer meslekleri olarak tanımlanan meslekleri icra edenlerin almış oldukları maaşlar kıyaslanmıştır
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AKSU, Ömer A. (1993) Gelir ve Servet Dağılımı, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Üniversite Yayın No: 3698, İstanbul.
AKTAN, Coşkun Can (2002) "Türkiye'de Gelir Dağılımında Adaletsizlik Sorunu", Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Hak-İş Yayınları, Ankara.
AKTAY, Nizamettin A. (2000) Toplu İş Sözleşmesi, Ankara. BİÇERLİ, Kemal (2000) Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları, İstanbul. BORATAV, Korkut (2000) Yeni Dünya Düzeni Nereye, İmge Kitabevi, Ankara.
CARNOY, Martin
(1992
) 'Education and Economic Development: The First Generation", The Economic Value of Education: Studies in The Economics of Education, Edward Elgar Publishing Limited, Cambridge.
Hürriyetim.com.tr (2002) [http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0..sid~313@.nvid~131973.00.asp] (27.05.2002)
IŞIKLI, Alpaslan (2002) Dünya Bankası'nın Laik İmparatorluğunda Kumarhane Kapitalizmi, Otopsi Yayınları, İstanbul.
Memurlar.net (2002) [http:// www.memurlar.net] (19.06.2003)
ÖNSAL, Naci (1992) Ücretler ve Toplu Pazarlık Sisteminde Ücretlerin Oluşumu (Ders Notları), Kamu-İş Yayınları, Ankara.
SEN Amartya
(1997
) "Income Inequality and Employment in Europe", International Labour Review, Vol.136, No.2 (Summer). TALAS, Cahit (1997) Toplumsal Ekonomi Çalışma Ekonomisi, İmge Kitabevi, Ankara.
UYANIK, Yücel (2000) 'Eleme Hipotezi: Eğitimin İşgücü Piyasalarında Eleme Fonksiyonu", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:4, Bahar, 2000, Ankara.
YUMUŞAK, İbrahim Güran; Mahmut BİLEN (2000) "Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkisi ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:1, 2000, Kocaeli.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com