You are here

Antalya’da Afrika kökenli Türkler üzerine çalışmanın sorunları

Problems of working on Turks of African origin in Antalya

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The visibility of identities in the public space is increasing due to the globalization process. The identity of the Turkish citizens of African origin is one of these identities. Any attempt to investigate their past in order to understand the reasons for the efforts of Afro-Turks to become visible results in a confrontation with certain problems. The African Turks constitute the part of the African Diaspora in Turkey today. In this context studying the African Diaspora in Turkey is of particular importance in order to be able to clarify the place of Ottoman and Turkish Republican history within world history and its position within the system of global relations. Hereby the place of the African Diaspora in Turkey within the African Diaspora in the world and its importance would be determined. However sources on the African Diaspora in Turkey are scarce. Sources on the lives of people of African origin after the abolition of slavery in the Ottoman Empire and Turkey are very limited as well. Therefore, sources neither on the past nor on the present of African Turks in the region of Antalya are available. Consequently the only way to illuminate their situation in Turkey and particularly in the Antalya region seems to be assembling pieces of information. While doing research in Turkey onAfro-Turks living in many communities along the Aegean and Mediterranean Coasts and working in agriculture today, it might seem possible to attain historical information through studies undertaken in different countries but those studies are mostly on the African Diaspora, slavery and slave trade. The fact that slave trade and slavery in the Ottoman Empire are not among prevalent topics of research in Turkey and therefore there is a lack of information on the history of the communities of people of African descent, leads to deficiency of studies on both Ottoman history and Republican history of Turkey as well as an important part of African Diaspora studies. In order to be able to obtain sociological, anthropological and archaeological information on the history of African Turks research should be undertaken in Turkey and information on slavery, slave trade, slaves and local history available in archives should be revealed particularly by historians.
Abstract (Original Language): 
Küreselleşme süreçleri kapsamında kimliklerin kamu alanında görünürlükleri artmaktadır. Bu kimliklerden birini de Afrika kökenli Türk vatandaşı kimliği oluşturmaktadır. Afrika kökenli Türklerin bugün neden görünürlük kazanma çabası içinde olduklarını anlamak için onların geçmişi araştırılmaya başlandığında ise sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ataları Osmanlı döneminde bu topraklara köle olarak getirilmiş olan Afrikalı Türkler bugün dünyadaki Afrika Diasporasının Türkiye’deki parçasını oluşturmaktadırlar. Bu bağlamda Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dünya tarihi içerisindeki yerinin netleştirilmesi ve küresel ilişkiler sistemindeki konumunun belirginleştirilebilmesi açısından Türkiye’deki Afrika Diasporasının araştırılması büyük önem taşımaktadır. Böylelikle aynı zamanda Türkiye’deki Afrika Diasporasının dünyadaki Afrika Diasporası içerisindeki yeri ve bu bağlamda önemi belirlenmiş olacaktır. Ancak Türkiye’deki Afrika Diasporası üzerine kaynak çok sınırlıdır. Afrika kökenli insanların köleliğin çöküşünden sonra Osmanlı İmparatorluğunda ya da Türkiye Cumhuriyetindeki yaşamları hakkında da bilgi son derece azdır. Dolayısıyla Antalya bölgesindeki Afrikalı Türklerin de geçmişleri ve bugünlerine ilişkin kaynak mevcut değildir. Türkiye ve özelde Antalya bölgesindekidurumu aydınlığa kavuşturmanın tek yolu olarak elde edilebilen bilgi parçacıklarının birleştirilmesi görünmektedir. Bugün çoğunluğu tarımla uğraşan ve Ege ve Akdeniz kıyıları boyunca bir çok toplulukta yaşamakta olan Afro-Türklerle ilgili çalışmalar yaparken gerekli tarihsel bilgiye yurt dışında yapılan çalışmalar yoluyla ulaşmak mümkün gibi görünse de bu çalışmalar çoğunlukla Afrika Diasporası veya kölelik ve köle ticareti üzerine yapılan çalışmalardır. Osmanlı’da köle ticareti ve kölelik üzerine Türkiye’de araştırma yapılmaması ve dolayısıyla Türkiye’deki Afrika kökenli toplulukların geçmişlerine ilişkin detaylı bilgiye ulaşılamaması hem Osmanlı Tarihinin, hem Cumhuriyet Tarihinin, hem de Afrika Diasporası çalışmalarının önemli bir parçasının eksik kalmasına yol açmaktadır. Afrika kökenli vatandaşlarımızın geçmişlerine ilişkin sosyolojik, antropolojik ve arkeolojik bilgilere ulaşılabilmesi için bilim adamlarımızın Türkiye’de araştırmalar yapmaları, öncelikle Osmanlı tarihçilerimizin arşivlerde kölelik, köle ticareti, köleler ve yerel tarihe ilişkin bilgileri gün ışığına çıkarmaları gereklidir.

REFERENCES

References: 

Andrews, P., Benninghaus, R. (1992), Türkiye'de Etnik Gruplar, Ant Yayınları, Istanbul.
Boratav, P.N. (1982), "Türk Folklorunda Zenciler ve Türkiye'de Zenci Folkloru Üzerine", Folklor
ve Edebiyat II, İstanbul.
Durugönül, E. (2000), “Türk Kültürel Kimliğinin Kurgulanması ve Sorunlar”, III. Ulusal Sosyoloji
Kongresi Bildirileri, 2-4 Kasım 2000 Eskişehir.
Durugönül, E. (2003), “The Invisibility of Turks of African Origin and the Construction of Turkish
Cultural Identity: The Need for a New Historiography”, Journal of Black Studies, Vol. 33,
Number 3, January 2003, 281-294.
Durugönül, E. (2008), “Turkey: Afro-Turks”, in: Encyclopedia of the African Diaspora: Origins,
Experiences, and Culture, Carole Boyce Davies (Ed.), ABC-CLIO, Santa Barbara, CA,
611.
Durugönül, E. (2011), “Turks of African Origin and Citizenship“, in: Dönmez, R. Ö. and Enneli, P.
Societal Peace and Ideal Citizenship for Turkey, Lexington Books, Lanham, MD, 159-177.
Durugönül, E. (2012), “Construction of Identity and Integration of Turks of African descent”, in:
Toledano Ehud R. (Ed.), African Communities in Asia and the Mediterranean. Identities
between Integration and Conflict, African World Press, Trenton NJ, 285-299.Erdem, Y.H. (2004), Osmanlı’da Köleliğin Sonu 1800-1909, Istanbul: Kitap Yayınevi.
Finkelman, P., Miller, J. C. (eds.) (1998), Macmillan Encyclopedia of World Slavery, Vol. 2, Simon
& Schuster Macmillan, New York, 660-663.
Güneş, G. (1999), “Kölelikten Özgürlüğe: Izmir’de Zenciler ve Zenci Folkloru”, Toplumsal Tarih,
II/62, Tarih Vakfı, Istanbul.
Karpat, K. (2010), Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler, Istanbul: Timaş Yayınları.
Lewis, B. (1994), Race and Slavery in the Middle East, Oxford University Press.
Lovejoy, P. E. (1997), “The African Diaspora: Revisionist Interpretations of Ethnicity, Culture and
Religion under Slavery”, in: Studies in the World History of Slavery, Abolition and
Emancipation, II, (http://www.h-net.msu.edu/~slavery/essays/esy9701love.html).
Martal, A. (2000), "Afrikadan İzmir'e: İzmir'de Bir Köle Misafirhanesi", in, Kebikeç/10, 171-186.
Olpak, M. (2005), Kenya-Girit-İstanbul - Köle Kıyısından İnsan Biyografileri, Ozan Yayıncılık,
İstanbul.
Planhol, X. de, (1958), De la plaine Pamphylienne aux lacs Pisidiens. Nomadisme et vie paysanne,
Librarie Adrien-Maisonneuve, Paris, 1958.
Toledano, E. R. (1984), The Imperial Eunuchs of Istanbul: From Africa to the Heart of Islam, in:
Middle Eastern Studies, Vol. 20, No. 3 (Jul. 1984), 379-390
Toledano, E. R. (1994), Osmanlı’da Köle Ticareti 1840-1890, Istanbul.
Toledano, E. R. (1998), Slavery and Abolition in the Ottoman Middle East, Seattle: University of
Washington Press.
Toledano, E.R. (2007), As If Silent and Absent. Bonds of Enslavement in the Islamic Middle East,
Yale University Press.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com