You are here

Sağlık yüksekokulu son sınıf öğrencilerin ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi klinik uygulamasında NANDA hemşirelik tanılarının incelenmesi

Evaluation of NANDA nursing diagnoses of healthcare college final year students during the clinical application of the mental health and disease nursing course

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this descriptive study was to evaluate the NANDA nursing diagnoses of Pamukkale University Denizli Healthcare College final year students for the patients they undertook the care of and to determine the aims and interventions relevant to these diagnoses. The study universe consisted of all Pamukkale University Denizli Healthcare College final year students who were continuing their education during the 2009-2010 educational year and took the Mental Health and Disease Nursing course (84). The universe was studied before selecting a sample. The internal medicine, surgery, cardiovascular surgery, chest disease, orthopedics-urology, and physical treatment and rehabilitation clinics were chosen for the consultation liaison psychiatry (CLP) while the AMATEM Center of the Denizli State Hospital and the Pamukkale University Psychiatry clinics were chosen as the student clinical application areas. The data were collected by evaluating the136 nursing care plans prepared by the students and the data collection forms the students had used for nursing care during the 2009-2010 autumn semester. The nursing care was evaluated according to the symptom, etiology and problem (SEP) format, using the diagnostic list containing the NANDA diagnoses that had previously been provided to the students, and the number and percentage distributions were determined. The patients cared for at the CLP clinics by the students included in the study had been admitted for surgical interventions at a rate of 29.8% and cancer at 28.6% while those in the psychiatry clinics had been admitted for psychosis or alcohol-substance abuse at a rate of 16.7%. The students included in the study had determined 36 nursing diagnoses in 136 cases. The 6 most common diagnoses were infection risk at 34.5%, disturbance of sleep pattern at 33.3%, anxiety at 25.0%, activity intolerance at 20.2%, inadequate personal coping at 16.7% and trauma risk at 13.1% at the CLP clinics, and disturbed sleep pattern at 15.5%, inadequate personal coping at 14.3%, anxiety at 14.3%, changes in family processes at 10.7%, self-care deficit at 10.7% and social interaction disturbance at 10.7% at the psychiatry clinics. The students showed low rates of being able to determine nursing diagnoses according to the SEP format and to plan, administer and evaluate result criteria accordingly. We recommend frequent demonstration of the nursing process via case studies starting from the first year of nursing training, providing a similar interpretation of the nursing process in all main nursing lectures by using a common language, informing the student that the nursing process is not just homework or a way of grading but is the essential tool of nursing care based on scientific foundations.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi klinik uygulamasında bakımını üstlendikleri hastalarda saptadıkları NANDA hemşirelik tanılarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı bir araştırma olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulunda, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersini alan 4. sınıf öğrencilerinin tamamı (84) oluşturduğu için örneklem seçimine gidilmemiştir. Konsültasyon liyezon psikiyatrisi (KLP) için dahiliye, cerrahi, kardiyovasküler cerrahi, göğüs hastalıkları, ortopedi-üroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon klinikleri; Denizli Devlet Hastanesi’ne bağlı AMATEM merkezi ve Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri klinikleri öğrenci klinik uygulama alanları olarak belirlenmiştir. Veriler 2009-2010 güz yarıyılında öğrencilerin hasta bakımındakullandıkları veri toplama formu ve öğrencilerin hazırladığı 136 hemşirelik bakım planının incelenmesi ile toplanmıştır. Hemşirelik bakım planı öğrencilere önceden verilen NANDA tanılarının bulunduğu tanı listesinden yararlanılarak semptom, etyoloji ve problem (SEP) formatına göre değerlendirilmiş, sayı ve yüzde dağılımları KLP ve psikiyatri klinikleri için ayrı ayrı verilmiştir. Çalışmaya alınan öğrencilerin KLP kliniklerinde bakım verdikleri hastaların %29.8’i cerrahi girişimler ve %28.6’sı kanser tanısı nedeniyle; psikiyatri kliniklerinde %16.7’si psikoz ve yine aynı oranda alkol-madde bağımlılığı nedeniyle yattıkları belirlenmiştir. Çalışmaya katılan öğrenciler 136 vakada toplam 36 hemşirelik tanısı belirlemiştir. Bu tanılar içinde en sık saptanan 6 tanı KLP kliniklerinde %34.5 enfeksiyon riski, %33.3 uyku örüntüsünde rahatsızlık, %25.0 anksiyete, %20.2 aktivite intoleransı, %16.7 bireysel baş etmede yetersizlik, %13.1 travma riski; psikiyatri kliniklerinde %15.5 uyku örüntüsünde rahatsızlık, %14.3 bireysel baş etmede yetersizlik, %14.3 anksiyete, %10.7 aile süreçlerinde değişim, özbakım eksikliği ve sosyal etkileşimde bozulma tanılarından oluşmaktadır. Öğrencilerin yaptıkları bakım planlarında SEP formatına göre hemşirelik tanılarını belirleyebilme, sonuç kriteri, planlama, uygulama ve değerlendirme oranları düşük düzeyde saptanmıştır. Çalışmanın sonucunda hemşirelik sürecinin öğrenciye sık sık vaka çalışmaları yapılarak somut hale getirilmesi, tüm hemşirelik ana derslerinde ortak bir dil kullanılarak aynı şekilde yorumlanması, ödev ve not verme aracı değil de hemşirelik bakımının bilimsel temellere dayandırılmasında önemli bir araç olduğu öğrenciye iletilmesi önerilmektedir.
246-257

REFERENCES

References: 

Akça, A.F. (2008). Hemşirelik Süreci, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler ve Uygulamalar (editör:
Fatma Akça Ay), Medikal Yayıncılık, İstanbul, 61-73.
Altun, İ. (2000). Öğrenci Hemşirelerin Bakım Planlarında Sıklıkla Kullandıkları Hemşirelik Tanıları.
Ist. International & 8th National Nursing Congress. Antalya, Turkey, (poster presentation),
97-98.
Taşdemir, G., Kızılkaya, M. (2013). Sağlık yüksekokulu son sınıf öğrencilerin ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi
klinik uygulamasında NANDA hemşirelik tanılarının incelenmesi. International Journal of Human Sciences. (10)1,
246-257.
255
Altunsaray, E., Demirtaş, I., Kayan, D., Akgün, S. ve Haksever, A. (2003). Hemodiyaliz
Hastalarında Kullanılan Hemşirelik Tanıları. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu.
Ankara, Türkiye, (sözel bildiri), 47-48.
Babadağ, K., Kaya, N. ve Esen, F. (2004). Öğrencilerin NANDA Hemşirelik Tanılarını Belirleme
Durumlarının Saptanması. Hemşirelik Forumu, 7(3), 37-41.
Birol, L. (2005). Hemşirelikle ilgili kuramlar, Hemşirelik Süreci (editör: Leman Birol), Etki Matb.
Yayıncılık Ltd. Şti, İzmir, 51-102.
Boroski, B. (2003). The Medical Surgical Nurse. In Burke KM, LeMone P, Mohn-Brown EL (Eds),
Medical- surgical nursing care, Pearson Education Inc.
Carpenito, L. (2004). Hemşirelik Tanıları El Kitabı (çeviri: Firdevs Erdemir), Nobel Kitabevi,
Ankara.
Corder, J. (1998). Nursing Process as a Therapetic Frameworks. In: DeLaune S C, Ladner P K
(Eds) Fundamentals of Nursing Standards & Practice, Delmar Publishers, Albany,
Newyork, 297-306.
Erdemir, F. (2003). Utilization of Nursing Diagnoses by Students During a Pediatring Nursing
Course in Turkey. International Journal of Nursing Terminologies and Classifications, 14(4)
Supplement, October-December, 59.
Gök Özer, F. ve Kuzu, N. (2006). Öğrencilerin Bakım Planlarında Hemşirelik Süreci ve NANDA
Tanılarını Kullanma Durumları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 22(1), 69–80.
Güner, P. ve Terakye, G. (2000). Hemşirelik Yüksekokulları Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik
Tanılarını Belirleyebilme Düzeyleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,
4(1), 9-15.
Karadakovan, A. ve Usta Yeşilbalkan, Ö. (2004). Öğrencilerin Nörolojik Hastalarda Saptadıkları
NANDA Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Dergisi, 7(3), 1-7.
Mclane, A.M. (1982). Nursing Diagnosis in Baccalaureate and Graduate Education. Classification
of Nursing Diagnosis Proceedings of the Third and Fourth National Conferences, (M Kim
and DA Maritz (Eds), Mc Graw Hill Company, Toronto.
Öz, F. (2004). Sağlık Alanında Temel Kavramlar, İmaj, Ankara.
Özkan, E., Kaya, Z., Gülen, F., Dilek, E., Çoban, V., Abbasoğlu, A. ve Pınar, G. (2003). Abdominal
Cerrahi Girişim Geçiren Hastalarda Kullanılan Hemşirelik Tanıları ve Hemşirelik
Girişimleri. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu. Ankara, Türkiye, 6-7 Haziran
(sözel bildiri), 23- 24.
Öztürk, F., Avcı, Y., Şahin, M., Burkaş, U., Algıer, L., Abbasoğlu, A., Beder, A. ve Pınar, G. (2003).
Serebrovasküler Olay Geçirmiş Olan Hastalarda Kullanılan Hemşirelik Tanıları, Hemşirelik
Girişimleri ve Hemşirelik Sonuçları. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu. Ankara,
Türkiye, 6-7 Haziran, (sözel bildiri), 45-46.
Potter, A.P. (1997). The Nursing Process and Critical Thinking In Potter AP, Perry AG (Eds)
Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice, 4th Ed, Mosby Company, St.
Louis.
Roark, M. (2003). Introduction the Nursing Prosess In Rosdahl B, Kowalski MT (Eds) Textbook
of Basic Nursing, 8th Ed, Lippincott Williams & Wilkins.
Sorrentino, A.S. (2004). Mosby’s Textbook for Nursing Assistants, 6th Ed, Mosby Company.
Taşdemir, G., Kızılkaya, M. (2013). Sağlık yüksekokulu son sınıf öğrencilerin ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi
klinik uygulamasında NANDA hemşirelik tanılarının incelenmesi. International Journal of Human Sciences. (10)1,
246-257.
256
Şendir, M., Acaroğlu, R. ve Aktaş, A. (2009). Hemşirelik Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin
Hemşireliğe İlişkin Görüşleri. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Dergisi, 17(3), 166- 173.
Velioğlu, P. (1999). Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Alaş Ofset, İstanbul.
Uyer, G. (1992). Türkiye’de Hemşirelik Yönetiminde Değişen ve Gelişen Yaklaşımlar, III. Ulusal
Hemşirelik Kongresi Kitabı, Esnaf Ofset Matbaacılık, Sivas, 133-136.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com