You are here

Sosyo-kültürel açıdan paradoks yaratıcı bir sektör olarak turizm: Dalyan destinasyonunda sosyolojik bir çözümleme

Tourism as a paradox creative sector from sociocultural perspective: A sociological analysis on Dalyan destination

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
While the local people and tourists being in a confrontation is a desirable situation during the tourism activities’ which has economic income and employment creation impact, taking places on the destinations of which the starting point to be their natural and historical resources, it could emerge as a situation that creates paradoxes as well as, on the regions where the necessary socio-cultural awareness is no generated on the local people. In this context, the purpose of this study is to evaluate perceptions of locals in the scope of sociocultural and economic in Dalyan destination towards tourists coming to this destination. Based on this aim, depth interview technique which is a qualitative research method based on the idea that it could provide more concrete data is preferred. Data, obtained from interviewed participants in the selected sample were subjected to sociological analysis. As a result of the sociological analysis the concerns of the local people especially about the socio-cultural degeneration on behaviors and movements of youths created by tourism which contributes economically in the region were observed.
Abstract (Original Language): 
Doğal ve tarihi kaynakları doğrultusunda çıkış noktası olan destinasyonlara istihdam yaratıcı etkisi ve ekonomik getirileri olan turizm faaliyetlerinin gerçeklemesi esnasında, yer aldığı bölge ve yörelerde yerel halk ve turistlerin karşı karşıya gelmesi belli beklentiler içinde istenen bir durum iken, yöre halkında gerekli bilincin oluşturulamadığı yerlerde sosyo-kültürel paradokslar yaratan bir durum olarak da ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, bu konu üzerinde herhangi bir araştırmaya uygulama alanı olarak seçilmeyen Dalyan yöresinde turist-yerel halk etkileşimini karşılıklı gözlemleme fırsatı yakalayabilen yerel esnafın, destinasyona gelen turistlere yönelik algılamalarını sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan değerlendirmektir. Bu amaca istinaden nitel bir araştırma yöntemi olan derinlemesine görüşme tekniği daha somut veriler sağlayabileceği düşüncesinden yola çıkılarak tercih edilmiştir. Seçilen örneklem doğrultusunda görüşülen katılımcılardan elde edilen veriler sosyolojik çözümlemeye tabi tutulmuştur. Çözümleme neticesinde yöre esnafının bölgeye ekonomik katkı sağladığını ve halkta pozitif yönde çevresel bilinç algısı oluşturduğunu düşündükleri turizmin özellikle gençlerin davranış kalıplarında sosyo-kültürel yozlaşmalar yarattığına dairendişeler olduğu gözlenmiştir

REFERENCES

References: 

Akgül, O. (2003). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Kültür Turizmi, Aphrodisias-Geyre
Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Aydın.
Akış, S. (1996). Turizmin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi,
7(3-4), 10-15.
Güzel, F. Ö. (2013). Sosyo-kültürel açıdan paradoks yaratıcı bir sektör olarak turizm: Dalyan destinasyonunda sosyolojik
bir çözümleme. International Journal of Human Sciences, 10(1), 780-794.
792
Avcıkurt, C., Karaman S. ve Köroğlu A. (2007). Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri, Sürdürülebilir Rekabet
Avantajı Elde Etmede Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar. İstanbul: Uluslararası Rekabet
Araştırmaları Derneği Yayınları.
Berber, Ş. (2003). Sosyal değişme katalizörü olarak turizm ve etkileri. Selçuk Üniversitesi Dergisi, 7,
205-221.
Boissevain, J. ve Inglott, P. S. (1979). Tourism, in Malta, Tourism: Passaport to Development. Oxford
Universty Press, İçinde: Özmen, M. (2007), Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri: Akçakoca
Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Akçakoca.
Çalışkan, U. ve Tütüncü, Ö. (2008). Turizmin yerel halk üzerindeki etkileri ve Kuşadası ilçesi
uygulaması. IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya, 127-148.
Demircan, Ş. (2010). Turizmin Sosyo Kültürel Etkileri: Antalya/Muratpaşa İlçesi Örneği.
(Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Antalya.
Doğan, H. (1987). Turizmin Sosyo Kültürel Temelleri. İzmir: Uğur Ofset Matbaacılık.
Erdoğan, İ. ve Alemdar, K. (2005). Öteki Kuram, Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve
Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Ankara: Erk Yayınları.
Gürkan, M. İ. (1996). Turizm Hareketlerinin Bir Yerleşim Biriminde (Belek/Antalya) Sosyal Yapıdaki
Değişimlere Etkileri. Ankara: Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü Araştırma ve
Değerlendirme Dairesi Bakanlığı Yayınları.
Huh, C. ve Vogt, C. A. (2008). Changes in residents' attitudes toward tourism over time: a cohort
analytical approach. Journal of Travel Research, 46, 446-455.
Nunkoo, R. ve Haywantee, R. H. (2011). Residents' satisfaction with community attributes and
support for tourism. Journal of Hospitality and Tourism Research, 35(2), 171-190.
Olalı, H. (1990). Turizm Politikası ve Planlaması. İstanbul: İstanbul İşletme Fakültesi Yayını.
Özer, Ö. ve Kararkuş, N. (2012). Dalyan Destinasyonundaki Rekreasyonel Olanakların
Değerlendirilmesi ve Rekreasyonel Potansiyelinin Araştırılması. I. Rekreasyon Araştırmaları
Kogresi, Antalya.
Özdemir, M. (1992). Turizmin Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkileri. Ankara: Kök-Sav
Yayınları.
Özkan, E. (2007). Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Kırsal Turizm. (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Özkök, F. (2006). Yoksulluğun azaltılmasında turizmin yeri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 5(15),
85-98.
Özmen, M. (2007). Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri: Akçakoca Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akçakoca.
Pizam, A. ve Milmon. A. (1998). The Social Impects of Tourism on Central Florida. Annals of
Tourism Research. 15(2), 191-204.
Ryan, C. (1991). Recrational Tourism: A Social Science Perspective. UK: Routledge.
Reisenger, Y. (1994). Social Contact Between Tourist And Hosts Of Different Cultural Backgrounds, Tourism
The State of The Art. England: John Wiley and Sons Inc.
Schofield, P. (2011). City resident attitudes to proposed tourism development and its impacts on
the community. Int. J. Tourism Res, 13, 218–233.
Usta, Ö. (2008). Turizm Genel ve Yapısal Yaklaşım. Ankara: Detay Yayıncılık.
Uygur, M. S. ve Baykan, E. (2007). Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki
Etkileri. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 41-42
Takano, A. (2008). Türkiye’de Turizm Ve Kültür: Beypazarı’nda Turizm Gelişme Sürecinde Yerli
Halk İle Turist Yabancılar Arasındaki Etkileşim Üzerine Etnolojik Bir İnceleme.
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara.
Güzel, F. Ö. (2013). Sosyo-kültürel açıdan paradoks yaratıcı bir sektör olarak turizm: Dalyan destinasyonunda sosyolojik
bir çözümleme. International Journal of Human Sciences, 10(1), 780-794.
793
Wang Y. A. ve Pfıster, R. E. (2008). Residents' attitudes toward tourism and perceived personal
benefits in a rural community. Journal of Travel Research, 47(1), 84-93.
--------. (2012). Dalyan’dan Haberler. 18.07.2012 tarihinde
http://www.dalyan.org.uk/haber.php?haber_id=62 adresinden erişildi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com