You are here

Türkoloji çalışmalarının sunumunda yeni bir yöntem önerisi

New method proposal in the presentation of Turcology studies

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The obstacles we encountered during the Turcology studies are also seen in the presentation of these studies. The fact that nowadays the internet technologies are being used effectively in academic studies is an opportunity to remove the barriers encountered in the presentation of Turcology studies. Because, in this last stage the era has come, internet technologies have the power to solve many problems with the new methods to be found. However, at this point, it would be wrong to claim that today's scientists are using this technology with all the possibilities. Especially the journal systems that are open to access need to be discussed again dealing with them in this logic. The expression difficulties of Turcology encountered in some areas such as folk literature, folklore and dialect studies are thought to be resolved with the reorganization of journal systems that are open to access. In this context, our study is in the characteristics of a new method. Thanks to the new method we assert in our study, we think that the matters in the field of Turcology that are extremely difficult to explain and understand would be illuminated. In this context, our study is a study built on a new technical proposal as being a new method and relevant. This study is a study that would enable great facilities in the presentation of the studies of other disciplines as in the presentation of the studies performed in the field of Turcology. Because of our study field as a sample, we tried to reinforce the construct of the study by making selections among the type, shape and mode topics and the topics of folklore. Moreover, new method proposal that we propose, is also a suggestion will shed light on other disciplines. On the health sciences, fine arts and engineering sciences areas, we believe that a functionalist will function.
Abstract (Original Language): 
Türkoloji çalışmaları esnasında karşılaştığımız engeller, bu çalışmaların sunumunda da karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde internet teknolojilerinin akademik çalışmalarda etkin bir şekilde kullanılır hale gelmesi, Türkoloji çalışmalarının sunumunda karşılaşılan engelleri kaldırmada bir fırsattır. Çünkü çağın geldiği bu son aşamada, internet teknolojileri pek çok problemi, bulunacak yeni yöntemler ile giderme kudretine sahip durumdadır. Ancak bu noktada günümüz bilim insanlarının bu teknolojiyi bütün imkânları ile kullandığını iddia etmek yanlış olacaktır. Özellikle erişime açık dergi sistemlerinin bu mantıkla düşünülerek yeniden ele alınması gerekmektedir. Türkoloji’nin halk edebiyatı, halk bilimi ve ağız çalışmaları gibi alanlarında karşılaşılan ifade etme güçlüklerinin, erişime açık dergi sistemlerinin yeniden düzenlenmesi ile giderileceği düşünülmektedir. Çalışmamız bu bağlamda bir yeni yöntem önerisi hüviyetindedir. Çalışmamızda ileri sürdüğümüz yeni yöntem sayesinde, Türkoloji alanında anlaşılması ve anlatılması son derece sıkıntılı olan hususların aydınlatılmış olacağı kanısındayız. Bu bağlamda çalışmamız yeni bir yöntem ve bağlantılı olarak da yeni bir teknik önerisi üzerinde kurgulanmış bir çalışmadır. Bu çalışma, Türkoloji alanında yapılan çalışmaların sunumunda olduğu gibi diğer disiplinlerin çalışmalarının sunumunda da büyük kolaylıklar sağlayacak olan bir çalışmadır. Örneklem olarak çalışma alanımızdan dolayı, halk şiirinde tür, şekil ve makam konuları ile halk bilimine giren konulardan seçmeler yapılarak çalışmanın kurgusu sağlamlaştırılmaya çalışılmıştır. Üstelik gündeme getirdiğimiz yeni yöntem önerisi, diğer disiplinlere de ışık tutacak bir öneridir. Sağlık bilimleri, güzel sanatlar ve mühendislik bilimleri alanlarında fonksiyonalist bir işlev göreceği kanısındayız.

REFERENCES

References: 

Artun, Erman. (2006). Adana Halk Kültürü. Adana: Ulusoy Matbaacılık Ltd. Şti.
Boratav, P. Naili. (1982). Folklor ve Edebiyat I. İstanbul: Adam Yayıncılık ve Matbaacılık.
Çobanoğlu, Özkul. (2000). Âşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü. Ankara: Akçağ Yayınları.
Dizdaroğlu, Hikmet.(1969). Halk Şiirinde Türler. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları No 283.
Ekici, Savaş. (2009). “Türk Halk Müziğinin Melodik Yapısının Adlandırılması Konusunda Düşünceler
(Ayak, Makam ve Dizi Kavramları)”. Akademik İncelemeler Dergisi (AİD) Cilt 4 Sayı 1:21-33.
Hoşsu, Mustafa. (1997). Geleneksel Türk Halk Müziği Nazariyatı. İzmir: Kombassan A.Ş.
İlaydın, Hikmet. (1947). Türk Edebiyatında Nazım. İzmir: Yeniyol Matbaası.
Kaya, Doğan. (1999). Anonim Halk Şiiri. Ankara: Akçağ Yayınları.
Köprülü, M. Fuat. (1981). Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Ötüken Yayınları.
Onay, A. Talat. (1996). Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev’i. Ankara: I. Baskı, Hazırlayan Cemal Kurnaz,
Akçağ Yayınları.
Oğuz, M. Öcal. (1990). “Âşık Makamları Üzerine Bir Değerlendirme”. Milli Folklor Dergisi 7 (Güz
1990):22-30.
Oğuz, M. Öcal. (2001). Halk Şiirinde Tür, Şekil ve Makam. Ankara: Akçağ Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com