You are here

Bir mesleğe/işe sahip olan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelme nedenleri

The reasons for the pedagogical formation traınıng certificate program students’-who have jobstending to choose the teaching professıon

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims at revealing the Pedagogical Formation Training Certificate Program (PFTCP) students’ –who have jobs- reasons tending to choose the teaching profession benefiting from the opinions of the participants attending the program. Phenomenological approach which is a qualitative research method was used in the study. The study group consisted of 32 students. The data in the study were collected with the use of open-ended question forms. The results in the study show that the reasons for the tendency in choosing teaching as a profession were revealed as loving the teaching profession, comfortable work conditions and obligations.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma bir mesleğe/işe sahip olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı (PFESP) öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelmelerinin nedenlerini programa katılanların görüşlerinden yararlanarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 32 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veriler açık uçlu soru formu ile toplanmıştır. Araştırmada katılımcıların öğretmenlik mesleğine yönelme nedenlerinin öğretmenlik mesleğini sevme, mesleğin çalışma koşullarının rahat olması ve zorunluluklar olduğu saptanmıştır.
128
144

REFERENCES

References: 

Battal N., Yurdakul B.& Sahan H. H. (1998). Farklı branşlardan mezun olan sınıf öğretmenlerinin
öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri ve karşılaştıkları sorunlar (Balıkesir örneği). Balıkesir Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (2), 19-34
Boz Y.&Boz, N. (2008). Kimya ve matematik öğretmen adaylarının öğretmen olma nedenleri. Kastamonu
Eğitim Dergisi, 16(1), 137-144.
Can Ş. (2010) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Muğla Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 13-28
Çermik H., Doğan B.& Şahin A. (2010) Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih
sebepleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(II), 201-212
Dalgıç G., Doyran F.& Vatanartıran S. (2012). Ücretli öğretmenlerin, katıldıkları pedagojik formasyon
programına ilişkin deneyimleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi [Mediterranean Journal of Educational Research]
11, 39-54
Erdemir N. (2010). Fizik öğretmeni adaylarının bölümü tercih nedenleri ve mekanik konularında akademik
başarı düzeylerine etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi.12 (1)
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası [Eğitim Sen]. (2013). 40 bin öğretmen ataması acil ihtiyacı dahi
karşılayamamaktadır. www.egitimsen.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod.
Eşme İ. (2009). [Öğretmen yetiştirmede geri adımlar]. Yayımlanmamış araştırma raporu.
Polat, S. (2014). Bir mesleğe/işe sahip olan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öğretmenlik
mesleğine yönelme nedenleri. International Journal of Human Sciences, 11(1), 128-144. doi:
10.14687/ijhs.v11i1.2740
142
Gürbüz H.& Kışoğlu M. (2007). Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen edebiyat ve eğitim
fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk Üniversitesi örneği) Erzincan
Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2) 71-83
Kavak Y. , Aydın A.& Akbaba Altun S. (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007).
Öğretmenin üniversitede yetiştirilmesinin değerlendirilmesi. Yükseköğretim Kurulu Yayınları, No: 5
Kavcar C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Dergisi. 35 (1-2): 1-14
Karamustafaoğlu O.& Özmen, H. (2004). Toplumumuzda ve öğretmen adayları arasında öğretmenlik
mesleğine verilen değer üzerine bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 2 (6), 35-49
Kılıç A.&Kuyumcu, A. (2008). Teknik eğitim fakültesi öğrencilerinin gelecekten beklentileri. Elektronik
Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (26), 47–63.
Korkut-Owen F., Kepir D.D., Özdemir S., Ulaş Ö.& Yılmaz O. (2012). Üniversite öğrencilerinin bölüm
seçme nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (3), 135-151
Küçük S., Ürker A., Adıgüzelli Y., Safa M.& Göktürk T. (2013). Toplumun öğretmenlik mesleğini algılama
düzeyi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(1), 1033-1045
Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyoloji ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul: Bağlam Yayıncılık
OECD (2013). Empolyment Outlook, 2013. http://www.oecd.org/els/emp/howdoesyourcountrycompareturkey.
htm
Övet O. (2006). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde etkili olan
faktörlerin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Özbek R. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde kişisel, ekonomik ve sosyal
faktörlerin etkililik derecesine ilişkin algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 17 (1), 145-159
Özbek R., Kahyaoğlu M.& Özgen N.(2007).Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik
görüşlerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, IX (2)
Özsoy G., Özsoy S. Özkara Y.& Memiş D. A. (2010).Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih
etmelerinde etkili olan faktörler. İlköğretim Online, 9 (3), 910-921
[Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
Sarıtaş E.&Şahin Ü. (2011). Sosyal alanlar eğitimi tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine
ilişkin görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy.6 (1) 1152-1165
Şahin S.& Balkar B. (2007) Türk dili ve edebiyatı öğrencilerinin tezsiz yüksek lisans programına ilişkin
görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, (8)1, 89-112
Şahin İ. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmen istihdamı ve mesleki geleceklerine ilişkin görüşleri. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimleri [Educational Sciences: Theory & Practice] 11(3) 1167-1184
Şara P. &Kocabaş A. (2012) Sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmenliğini tercih nedenleri ve aldıkları
eğitimle ilgili görüşleri. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counceling, 1 (2), 1-17
Türk Eğitim Derneği [TED]. (2009). Öğretmen yeterlikleri. Ankara: Adım Okan Matbaacılık Basım Yayın
Polat, S. (2014). Bir mesleğe/işe sahip olan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öğretmenlik
mesleğine yönelme nedenleri. International Journal of Human Sciences, 11(1), 128-144. doi:
10.14687/ijhs.v11i1.2740
143
Ünal L. I. (2005). Öğretmen imgesinde neoliberal dönüşüm. Eğitim Bilim Toplum Dergisi. 3 (11), 4-15
Yıldırım A.&Şimşek H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com