You are here

SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN TÜRK(İYE) ÇİNGENELERİ: İZMİR ÇİNGENELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

THE TURKISH GYPSIES IN TERMS OF SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE: A STUDY ON GYPSIES IN IZMIR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This study intending to examine the general representations and socio-economic characteristics of the Gypsies includes the outcomes of the field study carried out among the Gypsies of Tarlabaşı district in Bornova, İzmir. Within the scope of the study, social and economic situation has been charted by applying questionnaire technique, and the data concerning demographic characteristics, birth place, migration, marital status, number of family members, education, household and space, work and job, income and expenses, furniture and goods used in the house, political participation, organization, and Gypsies’ points of view towards themselves and the world have been obtained and evaluated. A depth interview and oral history techniques have been applied in the interpretation and analysis of the data obtained from questionnaire techniques.
Abstract (Original Language): 
Türkiye’de yaşayan Çingenelerinin genel görünümü ve sosyo-ekonomik özelliklerini irdelemeyi hedefleyen bu çalışma, İzmir Bornova Tarlabaşı mahallesinde ikamet eden Çingeneler arasında gerçekleştirilen alan çalışmasının sonuçlarını içermektedir. Çalışmanın sorgu alanı çerçevesinde; anket tekniği aracılığıyla sosyal ve ekonomik harita çıkarılmaya çalışılmış; demografik özellikler, doğum yeri, göç, medeni durum, aile büyüklüğü, eğitim, hane ve mekan, iş ve meslek, gelir ve harcama, evde kullanılan eşyalar, siyasal katılım, örgütlenme ve Çingenelerin kendilerine ve dünyaya bakış açılarına ilişkin veriler elde edilmiş ve yorumlanmıştır. Anket tekniğinden elde edilen verilerin yorumlanmasında, derinlemesine mülakat ve sözlü tanıklık teknikleri de kullanılmıştır.

REFERENCES

References: 

Alexandris, Alexis (2005), “Din ve Etnisite: Yunanistan ve Türkiye’deki Azınlıkların Kimlik
Meselesi”, Ege’yi Geçerken:1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi (içinde),
Derleyen: Renee Hirschon, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Alpman, Nazım (1997), Başka Dünyanın İnsanları Çingeneler, Ozan Yayıncılık, İstanbul
Altınöz, İsmail Haşim (1995), “Osmanlı Toplumunda Çingeneler”, Tarih ve Toplum,
Sayı:137, Mayıs
Andrews, Peter Alford (1992), Türkiye’de Etnik Gruplar, Çev. Mustafa Küpüşoğlu, Ant
Yayınları, İstanbul
Arayıcı, Ali (1999), Çingeneler, Ceylan Yayınları, İstanbul
Arı, Kemal (2003), Büyük Mübadele Türkiye’ye Zorunlu Göç 1923-1925, Tarih Yurt Vakfı
Yayınları, İstanbul
Bakker, P. - Kyuchukov, H. (2000), What is the Romani Language?, University of
Hertfordshire Press, Hatfield
Bulmer, Martin (2001), “The Ethics of Social Reseach”, Researching Social Life, Ed. Nigel
Gilbert, Sage Publications, London
Cech, P. ve Heinschink, M.F. (1996), Sepecides-Romani, Lincom Europa, München.
Clebert, Jean Paul (1963), The Gypsies, P.Dutton & Co., Inc., New York
Fraser, Angus (1992), The Gypsies, Blackwell, Oxford
Gökbilgin, M.Tayyip (1977), Çingene Maddesi, İslam Ansiklopedisi, MEB Yayınları,
İstanbul
Hancock, Ian (1995), “The Struggle for the Control of Identity”, Transitions Vol.4, No.4.
Hancook, Ian (2002), We are the Romani People, University of Hertfordshire Press,
Hatfield.
Lewy, Guenter (1999), “The Travail of The Gypsies”, National Interest, Fall, Issue 57
Marushiakova, E. - Popov,V. (2001), Gypsies in the Ottoman Empire, University of
Hertfordshire Press, Hatfield
Marushiakova, E. - Popov,V., “A History of the Roma of Bulgaria”,
http://www.geocities.com/Paris/5121/bugaria-hstry.htm, 6 Nisan 2002.
Matras, Yaron (2004), “Romacilikanes, The Romani Dialects of Parakalamos”, Romani
Studies 5, Vol.14, No:1, June
Özkan, Ali Rafet (2000), Türkiye Çingeneleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara
Willems, Wim (1977), In Search of The True Gypsy, From Enlightment to Final Solution,
Frank Cass, London
Yoors, Jan (1967), The Gypsies, Simon and Schuster, New York

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com