You are here

15-49 Yaş evli kadınlarda vajinal duş uygulaması (vd) ve olumsuz etkileri

Vaginal douching (vd) practice and adverse health effects of 15-49 years married women

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
OBJECTİVE: The purpose of the study is to explore the vaginal douching practice and adverse health effects of the 15-49 age, married women in Konya. MATERIAL AND METHOD: The population of this descriptive- cross-sectional study is 15-49 age, married women who recruited in the number 15 health-center region. The sample consisted of 183 womenwho were selected with systematic sampling method. A questionnaire designed with researcher based on literature which was 30 questions include fertility characteristics, VD practice and adverse health effects was used to collect data. The datas were collected by the researcher with home visiting between April-May 2005. Descriptive statistics and X² test were used to analysis data. RESULTS: The mean age of women in the study group is 33.5±7.86, 87. 4 % has primary school education, 68.3 % middle income, 54.6 % practice VD. The mean year of VD practice is 12.9±8.8 and 65.1 % douche at least once a week. The reasons of the women’s VD practices are religious practice (45.4 %), cleaning (41.5%) and preventing pregnancy(13.1%) and, 68.9 % of women don’t know harmfull efects of VD. There was no difference between history of sterility, extopic pregnancy, abortus, low birth weigh, semptoms of genito-urinary infection and its frequency and VD in the X² test. There was a difference between contraseptive method used and VD. CONCLUSION: Sterility, extopic pregnancy, abortus, low birth weigh, semptoms of genito-urinary infection and its frequency were not related to VD. We suggest that the women have been educated about adverse health effects of VD and analitic researhes may be planned for causal relationship between adverse health effects and VD.
Abstract (Original Language): 
AMAÇ: Çalışmanın amacı Konya bölgesinde 15-49 yaş evli kadınlarda vajinal duş uygulama durumu ve olumsuz etkilerini incelemektir. GEREÇ VE YÖNTEM: Tanımlayıcı türdeki araştırmanın evrenini Konya Selim Sultan Mahallesinde oturan 15-49 yaş grubu 859 kadın oluşturmaktadır. Örneklemi sistematik örnekleme yöntemi ile seçilmiş 183 kadın oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında literatüre dayanarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuş, doğurganlık özellikleri, vajinal duş (VD) uygulaması ve olumsuz sağlık sonuçlarının sorgulandığı 30 soruluk bir anket formu kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından, 4 Nisan-6 Mayıs 2005 tarihleri arasında ev ziyaretleri ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik hesaplamalarından ve Ki-kare önemlilik testinden yararlanılmıştır.BULGULAR: Kadınların yaş ortalaması 33.5±7.86, % 87. 4’ ü ilk okul mezunu, % 68.3’ ü orta gelir düzeyindedir. %54.6’ sı VD uygulaması yapmaktadır. VD uygulama süresi ortalama 12.9±8.8 yıldır ve kadınların %65.1’ i VD’ yi haftada 1-2 kez uygulamaktadır. Kadınlar abdest alma (% 45.4), temizlik (% 41.5) ve gebelikten korunma (% 13.1) amacı ile VD uygulamakta ve % 68.9’ u VD uygulamasının sağlık için zararlı etkileri olabileceğini bilmemektedir. Ki-kare testi ile yapılan incelemede VD uygulamasında infertilite, dış gebelik, düşük ve düşük doğum ağırlıklı (DDA) bebek doğumu hikayesi ve genito-üriner yol enfeksiyon bulgularına göre fark önemli bulunmamıştır. Kullanılan AP yöntemine göre vaginal duş uygulamasında önemli fark bulunmuştur.SONUÇ: VD uygulaması infertilite, dış gebelik, düşük ve düşük doğum ağırlıklı (DDA) bebek doğumu, genito-üriner sistem enfeksiyonu ve preterm doğum eylemi ile ilişkili değildir. Kadınların VD’ nin olumsuz etkileri konusunda bilgilendirilmesini ve VD ile olumsuz sağlık sonuçları arasındaki nedensel ilişkiyi incelemeye yönelik analitik araştırmalar yapılması önerebiliriz.

REFERENCES

References: 

Aral SO, Mosher WD, & Cates W. Vaginal douching among women of reproductive age in the
United States:1998. Am J Public Health, 1992; 82(2), 210-214.
Baird D.D., Weinberg, C.R., Voigt, L.F., & Daling, J.R. Vaginal douching and reduced
fertility. Am J Public Health, 1996;86(6), 844-851.
Brinton, LA., Nasca, PC., Malin, K., Schairer, C., Rosenthal, J., Rothenberg, R., Yordan, E
Jr., Richart, RM. Case- control study of in situ and invasive carcinoma of the vagina. Gynecol.
Oncol. 1990;38(1): 49-54.
Bruce, F.C., Kendrick, J.S., Kieke, B.A., Jagielski, S., Joshi, R., Tolsma, D.D. Is
vaginal douching associated with preterm delivery? Epidemiol, 2002;13(3), 328-333.
Çalışkan D, Çöl M, Akdur R, Yavuzdemir Ş, Yasemin Y. Park sağlık ocağı bölgesinde 15-49
yaş grubu kadınlarda vajinal duş sıklığı ve etkili faktörler üzerine çalışma, Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Mecmuası, 1996 ; 49 (2), 73-80.
Ege, E., Timur, S., Zincir, H., Eğri, M., Reeder ,S.B., Türkiye’nin doğusundaki kadınların
vaginal duş uygulamaları ve ilişkili davranışlar , 4. Uluslar arası üreme sağlığı ve aile planlaması
kongresi sözlü bildiri. 2005, ANKARA.
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
Belgin Akın, Hatice Erdem, Emel Ege: 15-49 Yaş evli kadınlarda vajinal duş uygulaması (vd) ve
olumsuz etkileri
15
Fiscella, K., Franks, P., Kendrick, J.S., & Bruce, F.C. The risk of low birth weight associated
with vaginal douching. Obstetrics & Gynecology, 1998;92(6), 29-33.
Fonck, K., Kaul, R., Feli, F., Bwayo, J.J., Ngugi, E.N., Moses, S., Temmerman, M. Sexually
transmitted infections and vaginal douching in a population of female sex workers in Nairobi,
Kenya. Sex Transm Dis., 2001;77(4), 271-275.
Gardner , J.W., Schuman, K.L., Slattery, M.L., Sanborn, J.S., Abbott, T.M., Overall, J.C. Is
vaginal douching related to cervical carcinoma? Am J Epidemiol, 1991;133, 368-375.
Gazmararian, JA., Bruce, FC., Kendrick, JS., Grace, CC., Wynn, S. Why do women douche?
Results from a qualitative study. Maternal and Child Health Journal, 2001;5(3), 153-160.
Arsham H. Sample Size Determination, Estimating the proportion with acceptable absolute
precision for finite populations, 2005 http://www.home.ubalt.edu/ntsbarsh/Businessstat/
otherapplets/samplesize.htm (20 Mart 2005)
Joesoef, M.R., Sumampouw, H., Linnan, M., Schmid, S., Idajadi, A., St. Louis, M.E.
Douching and sexually transmitted diseases in pregnant women in Surabaya,
Indonesia. Am J Obstet Gynecol, 1996;174, 115-119.
Karataş, N. Hemşirelikte araştırma ilke, süreç ve yöntemleri: Araştırmada Örnekleme. İnci EREFE
(ed), 3. baskı. 2004, Ankara.
Kendrick, J.S., Atrash, H.K., Strauss, L.T., Gargiullo, P.M., & Ahn Y.W. Vaginal douching
and the risk of ectopic pregnancy among black women. Am J Obstet Gynecol, 1997;176(5), 991-997.
Kirchner, J.T. Prevalence of vaginal douching despite its adverse effects. American Family Physician,
2000;61(3), 849-851.
Lichtenstein, B., Nansel, T.R. Women’s douching practices and related attitudes: findings from
four focus groups. Women & Health, 2000;30(4), 117-131.
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
Belgin Akın, Hatice Erdem, Emel Ege: 15-49 Yaş evli kadınlarda vajinal duş uygulaması (vd) ve
olumsuz etkileri
16
Merchant, J.S., Oh, M.K., Klerman, L.V. Douching: a problem for adolescent girls and young
women. Archives of Pediatrics&Adolescent Medicine, 1999;153(8), 834-842.
Rosenberg, M.J., Phillips, R.S., Holmes, M.D. Vaginal douching who and why?. J
Reprod Med., 1991;36(10), 753-758.
Zhang, J.M.B., Thomas, A.G., Leybovich, E. Vaginal douching and adverse health effects:
A meta-analysis. Am J Public Health, 1997;87(7), 1207-1211.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com