You are here

BİR HÜKÜMET DIŞI KURULUŞ MODELİ OLARAK ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ VE İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİNE KATKISI

AMNESTY INTERNATIONAL AS A MODEL OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION AND ITS CONTRIBUTION TO IMPROVEMENT OF THE HUMAN RIGHTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
As a result of the increasing numbers and powers of the non-governmental actors at economical, political and social areas in recent days, they have become an important issue to be analyzed. An important part of these actors which varies in context of activity fields and organization types, consists of Non-Governmental Organizations (NGOs). Because the importance of NGOs can not be denied in reinforcing the belief of states for being democratic and rule of law, the NGO’s which can act free from the states have a key role in protection and development of human rights. One of the important NGOs which attempt to protect and develop the human rights in international scale is definitely Amnesty International (AI). Being have a better understanding about the structure and activities of AI depends analyzing general structure and functions of NGOs. In this article firstly general features of NGOs, and their similarity and differences between other organizations have been analyzed; then the AI which organizes national and international activities with the purpose of generalizing the respect to human rights in universal level and therefore which is a Non- Governmental sivil society Organizaton whose activities gain a characteristic beyond the national borders has been analyzed.
Abstract (Original Language): 
Ekonomik, siyasal ve sosyal alanda son dönemde devlet dışı aktörlerin sayısında ve gücünde ortaya çıkan artış bu yapıların inceleme konusu yapılması gereğini de beraberinde getirmektedir. Faaliyet alanları ve örgütlenmeleri çok çeşitlilik gösteren bu aktörlerin bir halkasını da Hükümet Dışı Kuruluşlar (HDK) oluşturmaktadır. Devletlerin demokratikleşmeye ve hukukun üstünlüğüne olan inancının pekiştirilmesinde bu alanda faaliyetlerde bulunan HDK’ların önemi yadsınamayacağından, insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde herhangi bir devlete bağlı olmadan hareket edebilen HDK’lar önemli rol oynarlar. Uluslararası alanda insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çaba gösteren önemli HDK’lardan birisi de hiç kuşkusuz Uluslararası Af Örgütü’dür. UAÖ’nün yapısının ve faaliyetlerinin daha iyi anlaşılabilmesi, HDK’ların genel yapısının ve işlevlerinin incelenmesine bağlıdır. Bu makalede de öncelikle HDK’ların genel özellikleri ve diğer örgütlenmelerle benzerlik ve farklılıkları irdelendikten sonra insan haklarına saygının evrensel ölçekte yaygınlaşması amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler düzenleyen ve bu yönüyle de faaliyetleri ulusal sınırları aşan bir nitelik kazanan bir hükümet dışı sivil toplum örgütü olan Uluslararası Af Örgütü incelenmiştir.