You are here

Türkiye'de ergen ve gençlerde üreme sağlığı

Reproductive health of adolescents and young adults

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In Turkey, one out of five person belonging to 10-24 age group, is at risk concerning reproductive health. Topics related to the reproductive health, are neither discussed within the family or society, nor within the educational system. Adolescents, who have to experience sexual intercourse with insufficient and incorrect knowledge, have to face with sexually transmitted diseases (STD), teenage pregnancy, abortion and other problems as a consequence of this experience. Research on this area has showed that both adolescents and young adults, especially health personnel, requested training on reproductive health. In terms of planning health serviceseffectively, these topics should be evaluated carefully in Turkey. In this research, reproductive health regarding adolescents and young adults is examined under the four headings of sexual experience, STD, use of protection and productivity. As a result, depending on all the cultural restrictions and health service limitations, it is observed that adolescents and young adults experience sexual relationship with an inadequate knowledge and consequently, they have to face with problems. Within this context, it is suggested to expand the reproductive health educational programmes involving family, school and society within long term.
Abstract (Original Language): 
Türkiye'de her beş kişiden birisi 10-24 yaş grubunda olup, üreme sağlığına yönelik yüksek risk altındadır. Üreme sağlığına yönelik konular aile ve toplumda açıkça tartışılmadığı gibi eğitim sisteminde de kendine yer bulamamıştır. Yetersiz ve yanlış bilgilerle cinsel deneyimi yaşamak zorunda olan ergenler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH), erken gebelikler, istemli düşükler ve bunların getireceği birçok sorunlarla karşı karşıya bırakılmaktadır. Yapılan çalışmalar ergen ve gençlerin özellikle de sağlık personelinden olmak üzere, üreme sağlığına yönelik sağlık eğitimi almak istediklerini saptamıştır. Sağlık hizmetlerinin etkin planlanması açısından, sağlık eğitimi istenen bu konuların Türkiye'deki durumunun değerlendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada ergen ve gençlerde üreme sağlığı; cinsel deneyim, CYBH, koruyucu yöntem kullanımı ve doğurganlık olmak üzere dört ana başlık altında değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmenin sonucu olarak; Türkiye'de cinselliği sınırlayan bütün kültürel özelliklere ve hizmet alımlarındaki engellere bağlı olarak ergen ve gençlerin yetersiz bilgi ile cinsel ilişki deneyimleri yaşamakta oldukları ve bu durumdan kaynaklanan sorunları göğüslemek zorunda kaldıkları görülmektedir. Bu sonuca yönelik aile, okul ve toplumu içine alan, geniş üreme sağlığı eğitimi programlarının yaygınlaştırılması, sürekliliğinin sağlanması önerilebilir.
1-13

REFERENCES

References: 

Türkiy
e Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan 2000 Yılı Nüfus Sayımı.
(http://64.233.179.104/search?q=cache:YgtugbgWCn8J:www.tusp.saglik.gov.tr
Türkiye'd
e HIV/AÎDS. http://www.aids.hacettepe.edu.tr/turkiyede-HIV.htm
Açıkel CH, Babayiğit MA, Kılıç S, Hadse M, Bakır B (2005). Genç erişkin erkeklerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgi düzeyleri (Ankara (2004). TSK Koruyucu hekimlik
Bülteni, 2005: 4(1). 16-24.
Akın A (1998). Uluslararası kararlar paralelinde üreme sağlığı konusunda Türkiye'deki uygulamalar. Sağlık ve Toplum 8(3-4):16-22.
Alikaşifoğhı M (2005). Adölesana yaklaşım. Türk Pediatri Arşivi. 40(3):191-198. Arowojolu AO, Ilesanmi AO, Roberts OA, Okunola MA (2002). Sexuality, contraceptive choice and AIDS awareness among Nigerian undergraduates. Afr J Reprod Health Aug; 6 (2):60-70.
Aşkun D (2000). Türk Üniversite öğrencilerinin cinsel tutum ve davranışlarının bir incelemesi: Cinsiyet farklılıklarına kültürel bir bakış. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2000.
Ateş D, Karahan A, Erbaydar T (2005). Üniversite öğrencileri güvenli cinselliği nasıl algılıyor? Sted 1486):130-134.
©
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri. com
11
Ahmet Reşit Ersay, Gülbu Tortumluoğlu: Türkiye'de ergen ve gençlerde üreme sağlığı
Bakır B, Tümerdem N, Özer M, Tüfekçi F, Uçar M, Hadse M (2003). İstanbul ve Ankara'daki bir grup askerin AİDS konusundaki yaklaşımları. Gülhane Tıp Dergisi. 2003; 45(1):19-24.
Bölükbaş N, Abdioğlu H (2004). Üniversite öğrencilerinin AİDS hastalığı hakkındaki bilgileri. Hemşirelik Forme. Kasım-Aralık, 31-35.
Bonierbale-branchereau M,
Hontan
x J, Boubli L (1987). The sexual behavior of young French people. Contrecept Fertil Sex (Paris). 15(1):61-67.
Cao Y, Zhou X, Wang XO et al. (1998). Sexual knowledge, behaviors, and attitudes of medical students in Kunming. Psychol Rep. Feb; 82(1):201-202.
Demirtaş NÖ, Atik M, Murat D, Akdolun Baklaya N, Demirkıran F, Memiş S (2006).
Üniversite öğrencilerinin bekarete ilişkin tutum ve davranışlarını etkileyen faktörler. 5.Ulusal hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Kongre Kitabı. 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa,198. Ekşi A (1993). Genç kızlarımız ve cinsellik. Kadın ve Cinsellik. Editor: Necla Arat. Say Dağıtım Ltd. Sti. Ss:9-29.
Ercan O, Alikaşifoğlu M, Erginöz E, Kaymak AD, Birol Hİ, Aktuğlu Ç, Öztürk B, Uysal
Ö, İlter Ö (2001). İstanbul lise gençlerinde riskli davranışların sıklığı ve cinsiyete göre dağılımı
(Cerrahpaşa Gençlik Sağlığı Araştırması 2000). Türk Pediatri Arşivi 36(4): 199-211.
Ersay A, Tortumluoğlu G, Şenyüz P, Pamukçu K. (2006). Alanı sağlık olan yüksekokul
öğrencileri cinsel eğitimin nasıl verilmesi gerektiğini düşünüyor? Uluslararası insan Bilimleri
Dergisi. 3(2) http://www.insanbilimleri.com/mod/resource/view.php?id=69
Fish C, Nies MA (1996). Health promotion needs of students in a collage environment. Public
Health Nursing 13 (2):104-111.
Geçkil E, Çalışkan Z, Zincir H (2004). Erken ve orta adölesan dönemdeki öğrencilerin sağlığı geliştirmeye yönelik eğitim gereksinimlerinin incelenmesi. Atatürk Üniversityesi HYO Dergisi 7(2):12-22.
Giray H, Kılıç B (2004). Bekar kadınlar ve üreme sağlığı. Sted 13(8):286-289.
Gökengin D, Yamazhan T, Ozkaya D, Aytug S, Ertem E, Arda B, Serter D (2003). Sexual
knowledge, attitudes, and risk behaviors of students in Turkey. J Sch Health Sep; 73(7):258-
263.
Gölbaşı Z (2005). Adölesan dönem üreme sağlığı sorunları ve etkileyen faktörler. Atatürk Üniv. HYO Derg. Ocak-Nisan 8(1): 95-100.
©
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri. com
12
Ahmet Reşit Ersay, Gülbu Tortumluoğlu: Türkiye'de ergen ve gençlerde üreme sağlığı
Grunseit A, Richters J, Crawford J et al. (2005). Stability and change in sexual practices among first-year Australian University students (1990-1999). Archives of Sexual Behavior 34
(5):557-568.
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003. (2004). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, sağlık Bakanlığı Ana ÇocukSağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliği Ankara, Türkiye.
Huang J, Bova C, Fennie KP, Rogers A, Williams AB (2005). Patient Care STDS.
Nov;19(11):769-777.
Kara B, Hatun Ş, Aydoğan M, Babaoğlu K, Gökalp AS (2003). Kocaeli ilindeki lise öğrencilerinde sağlık açısından riskli davranışların değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Dergisi. 46 (1): 30-37.
Kılıç D, Kaygusuz C, Bağ B, G Tortumluoğlu (2005). ''Üniversite grencilerinin cinselliğe yönelik görüşleri.' TÜRK HIV/AIDS 8(2) Nisan- Mayıs- Haziran:44-55. Kılıç S, Açıkel CH, Kır T, Oğur R, Uçar M (2004). Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin HIV/AÎDS hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 3(6):11-118.
Ogbuji CO (2005). Knowledge about HIV/AIDS and sexual practice among Universiy of Ibadan Students. Afr J Med Med Sci. Mar;34(1):25-31.
Özgüven İE, Bilge F (1998). Lise öğrencilerinin cinsel konulara bakışı. Selçuk Üniversitesi VII.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Konya.
ÖzvarışŞB, Akın A (1998). Üreme sağlığı. Sağlık ve Toplum 8(3-4):23-26. Pamukçu K, Şenyüz P. Danışman: Tortumluoğlu G. Ersay A. Farklı sağlık alanlarında eğitim gören yüksekokul öğrencilerinde cinsellik. 5.Ulusal hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Kongre Kitabı. 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa.
Repossi A, Araneda JM, Bustos L et al. (1994). Sexual behavior and contraseptive practices among university students.Rev Med Child. Jan;122(1):27-35.
Sekirime
WK
, Tamale J, Lule JC, Wabwire-Mangen F (2001). Knowledge, attitude and practice about sexuall transmitted diseases among university students in Kampala. Afr Health Sci. Aug; 1(1):16-22.
Sezgin B, Akın A (1998). Adölesan dönemi üreme sağlığı. Sağlık ve Toplum 8(3-4):27-32. Siegel D, Klein D, Roghmann K (1999). Sexual behavior, contraception, and risd among
©
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri. com
13
Ahmet Reşit Ersay, Gülbu Tortumluoğlu: Türkiye'de ergen ve gençlerde üreme sağlığı
Sprecher S, Hatfield E (1996). Premarital sexual standars among U:S: college students:
comparison with Russian and Japanese students. Sex Behav. Jun;25 (3):261-288. Squassi A, Scholnik L, Bordoni N (2003). Knowledge, behavior, and attitudes of adolescent university students towards HIV infection and AIDS. Acta Odontol Latinoam 16(1-2):17-25. Topbaş M, Çan G, Kapucu M (2003). Trabzon'da bazı liselerdeki aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgi düzeyleri. Gülhane Tıp dergisi. 45(4).331-337. UNFPA. State of World Population 2003. unfpa.org/swp/2003/english/ch2/-33k Erişim tarihi:11.06.2004).
Yanıkkerem E. Üniversite öğrencilerinin Cinsel Deneyimleri, Aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar Konusunda Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. 3.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. Ankara, 2003;196.
Zhang L, Gao X, Dong Z, Tan Y, Wu Z (2002). Premarital sexual activities among students in a university in Beijing, China. Sex Transm Dis Apr; 29(4):212—215.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com