You are here

1963’TEN GÜNÜMÜZE, YEREL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE TÜRKİYE’NİN SİYASİ YAPISI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Socio-Political Structure of Turkey in Local Elections Since 1963 up to Date (Last 43 Years) This study aims to analyse socio-political structure of Turkish society at the basis of the results of Turkish Local elections since 1963 up to date. Documentary and historical research techniques will be used during the study.
Abstract (Original Language): 
Bilindiği gibi toplumlar karşılıklı ilişki ve etkileşim içindeki kurumlardan oluşur. Yapısal-işlevselci sosyoloji perspektifinden bakıldığında toplumda altı temel kurum vardır. Her kurum toplumsal yapı içinde belli başlı işlevler yerine getirir. Bu toplumsal kurumların yerine getirdiği işlevler, toplumsal yapının varlığı ve devamı açısından hayati önem taşır. Siyaset kurumu da, bu altı temel toplumsal kurumdan bir tanesidir. Bu çalışmada, siyaset sosyolojisinin yöntem ve teknikleri kullanılarak, yapısal-işlevselci bir bakış açısından hareketle, 1963’ten günümüze yerel seçim sonuçları temelinde Türkiye’nin genel siyasi yapısının incelenmesi hedeflenmiştir. Bir başka anlatımla, yerel seçim sonuçları temelinde Türkiye’de siyasi erkin oluşumu, şekillenişi, işleyiş ve değişim düzenliliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için 1960’lı yıllardan günümüze, son 43 yılın yerel seçim sonuçları incelenmiştir

REFERENCES

References: 

AHMAD, F. (1993), The Making of Modern Turkey, London: Routledge.
AKBULUT, Ö. (2006-a), Seçim Sonuçlarının Değerlendirmesi 1963 Yılı Raporu, TODAİEYERELNET,
07.02.2006 http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1963.php
AKBULUT, Ö. (2006-b), Seçim Sonuçlarının Değerlendirmesi 1968 Yılı Raporu, TODAİEYERELNET,
07.02.2006, ,http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1968.php
AKSOY, M. (2000), Sosyoloji ve Sosyal Bilimlere Giriş, İstanbul: Alfa Yayınları.
ALBAYRAK, M. (2004), Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti, Ankara: Phoenix Yayınları.
ALTUNIŞIK, R. (vd.) (2004), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı), Sakarya:
Sakarya Kitabevi.
.
ARSLAN, A. (2005-a), Tek Partili Dönem Ve Çok Partili Dönem Türk Siyasi Elitlerinin Toplumsal
Profillerinin Karşılaştırmalı İncelemesi, “İş-Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt: 7, Sayı: 1,
8.3.2005, http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=240
ARSLAN, A. (2005-b), "The Evaluation Of Parliamentary Democracy In Turkey And Turkish Political
Elites". Historia Actual On-Line, (Contemporary History Association – Asociacion De Historia Actual) v. 3, n.
6, y. 2005, Spain (Revısta Electrónıca «Hıstorıa Actual On-Lıne», Año III, Nº 6, Invıerno 2005), 08.03.2005
http://www.hapress.com/abst.php?a=n06a10
ARSLAN, A. (2005-c), “1995’ten Günümüze Türk Siyasi Elitlerinin Sosyolojik Analizi”, III. Uluslararası
Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırgızistan Celalabad Kommersiyalık Enstitüsü – Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabad-Kırgızistan, 5–9 Haziran 2005.
ARSLAN, A. (2004), Türk İktidar Seçkinleri, Kırgızistan Kommersiyalık Enstitüsü, Akademik Bakış, Türk
Dünyası Celalabad İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3, ss. 1-9, Kırgızistan,
http://www.tdcif.org/a_view.php?pg=arc_view&ex=13
ARSLAN, A. (2003-a), Eşitsizliğin Teorik Temelleri: Elit Teorisi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2003–2, ss. 115-135, Kocaeli.
ARSLAN, A. (2003-b), Türkiye’nin Siyasi ve Toplumsal Değişme Sürecinde Ordu ve Türk
Askeri Elitleri, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), Cilt: 6,
Sayı: 1, Bahar 2003, ss. 5-28, Ankara.
AYATA, A. (1992), Cumhuriyet Halk Partisi: Örgüt ve İdeoloji, Ankara: Gündoğan
Yayınları.
AZPURU, D. (2005), The General Elections in Guatemala, December 2003, Electoral Studies,
Volume: 24, Pp. 143-149.
BACHRACH, P. & Baratz, M. (1962), Two Faces of Power, American Political Science Review, Vol. 56.
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
D. Ali ARSLAN: 1963’ten Günümüze Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Türkiye’nin Siyasi Yapısı
30
BAYRAMOĞLU, S. (2006-a), Seçim Sonuçlarının Değerlendirmesi 1994 Yılı Raporu, YERELNET,
01.03.2006
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1994.php
BAYRAMOĞLU, S. (2006-b), Seçim Sonuçlarının Değerlendirmesi 1999 Yılı Raporu, YERELNET,
16.02.20006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1999.php
BULMER, M. (1994), Sociological Research Methods: London: Macmillan,.
BÜYÜK LAROUSSE, Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt: 3, Ss. 1599-1600. İstanbul: Interpress.
COLOMER, J.M. (2005), The Genral Election in Spain, March 2003, Electoral Studies,
Volume: 24, Pp. 149-153.
COULSON, A. (2004), Local Politics, Central Power: The Future of Representative Local Government in
Englang, Local Government Studies, Volume: 30, No: 4, Pp. 467-480.
ÇEÇEN, A. (2000), İnsan Hakları, Ankara: Savaş Yayınevi.
DAHL, R. (1961), Who Governs?, New Haven: Yale UP.
DARDANELLİ, P. (2005), The Parliamentary & Executive Elections in Switzerland 2003,
Electoral Studies, Volume: 24, Pp. 124-129.
DOĞAN, K. (2006), Türkiye 2005, Ankara: T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü.
DUVERGER, M. (1993), Siyasi partiler, Ankara: Bilgi Yayınevi.
FREY, F. (1965), The Turkish Political Elite, Massachusetts: MIT Press.
GILBERT, N. (1994), Researching Social Life, London: Sage.
GAME, C. (2004), Local Elections in Britain, Local Government Studies, Volume: 30, No: 2, Pp. 276-280.
GREEN, D.P. (vd), (2003), Getting Out the Vote in Local Election: Results from Six Door-to-Door
Canvassing Experiments, The Journal of Politics, Volume: 65, No: 4, Pp. 1083-1096.
GLASGOW, M. (2005), Voting Behavior and the Electoral Context of Government Formation, Elsevioer
Electoral Studies, Volume: 24, Pp. 245-264.
GOLDER, G. & Alvarez, M. (2005), Democratic Electoral Systems Around the World, Elsevioer Electoral
Studies, Volume: 24, Pp. 103-121.
JONES, S. (2005), Presidential and Parliamentary Elections in Georgia, 2004, Electoral
Studies, Volume: 24, Pp. 303-311.
KIRÇAK, C. (1993), Türkiye'de Gericilik 1950-1990, Ankara: İmge.
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
D. Ali ARSLAN: 1963’ten Günümüze Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Türkiye’nin Siyasi Yapısı
31
KIŞLALI, A.T. (1994), Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi, Ankara: İmge.
KİLİ, S. (1976), Cumhuriyet Halk Partisi'nde Gelişmeler 1960-1975, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
LeDUC, L. (2005), The Federal Election in Canada, Electoral Studies, Volume: 24, Pp. 338-
343.
RALLINGS, C. (vd.), (2005), Trends in Local Elections in Britain, 1975-2003, Local Government Studies,
Volume: 31, No: 4, Pp. 393-413.
RYBAR, M. (2005), The Presidential Election in Slovakia, April 2004, Electoral Studies,
Volume: 24, Pp. 333-338.
SAGAS, E. (2005), The 2004 Presidential Election in the Dominican Republic, Electoral
Studies, Volume: 24, Pp. 156-160.
SCHAAP, R.D. (2005), The House of Representatives’ Election in Japan, November 2003,
Electoral Studies, Volume: 24, Pp. 136-140.
SULLIVAN, M. (2005), The Legislative Elections in Indonesia, April 2004, Electoral Studies,
Volume: 24, Pp. 326-332.
ŞENER, M. (2006), TODAİE Seçim Sonuçları Değerlendirmesi 1984 Yılı Raporu, YerelNET,
28.02.06 http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1984.php
ŞENER, M. (2006-b), TODAİE Seçim Sonuçları Değerlendirmesi 1989 Yılı Raporu,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1989.php
TALANG, C. (2003), The Parliamentary Election in Cambodia, July 2003, Electoral Studies,
Volume: 24, Pp. 130-135.
TEZİÇ, E. (1976), Siyasi partiler : 100 soruda, İstanbul: Gerçek Yayınevi.
TODAİE, 2006-a, Konya İli 2004 Yılı Yerel Seçim Sonuçları, YerelNET, 26.12.05,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/il_secim.php?ilid=42&yil=2004&bbb=47...
WONG, C.H. (2005), The Federal and State Elections in Malaysia, November 2003, Electoral Studies,
Volume: 24, Pp. 311-315.
YUVAL, F. & Herne, K. (2005), Sophisticated Behavior Under Majoritarian and Non-Majoritarian Voting
Procedures, Political Behavior, Volume: 27, Number: 3, Pp. 217-237.
YAYMAN, H. (2006-a), TODAİE Seçim Sonuçları Değerlendirmesi 1973 Yılı Raporu,
YerelNET, 26.02.06 http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1973.php
YAYMAN, H. (2006-b), TODAİE Seçim Sonuçları Değerlendirmesi 1977 Yılı Raporu,
YerelNET, 26.02.06, http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1977.php
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
D. Ali ARSLAN: 1963’ten Günümüze Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Türkiye’nin Siyasi Yapısı
32
YERELNET, (2006-a), 1963 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 14.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/index.php?tur=&yil=1963
YERELNET, (2006-b), 1968 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 14.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/index.php?tur=&yil=1968
YERELNET, (2006-c), 1973 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 15.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/index.php?tur=&yil=1973
YERELNET, (2006-d), 1977 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 15.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/index.php?tur=&yil=1977
YERELNET, (2006-e), 1984 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 16.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/index.php?tur=&yil=1984
YERELNET, (2006-f), 1989 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 16.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/index.php?tur=&yil=1989
YERELNET, (2006-g), 1994 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 17.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/index.php?tur=&yil=1994
YERELNET, (2006-h), 1999 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 17.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/index.php?tur=&yil=1999
YERELNET, (2006-i), 2004 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 18.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/index.php?tur=&yil=2004
YETKİN, Ç. (19929, Askeri Darbeler ve Amerika, Ankara: Ümit Yay.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com