You are here

1995’TEN GÜNÜMÜZE TÜRK SİYASİ ELİTLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF CONTEMPORARY TURKISH POLITICAL ELITES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study was designed to find general characteristics of Contemporary Turkish political Elites since 1995 up to date. Social background characteristics were employed to realise the purposes. Documentary and historical research techniques were used during the study. As a result of examining the Contemporary Turkish political elites (since 1995 up to 2005) these major findings were discovered: the large majority of the Turkish parliamentary elites were well educated, male, middle aged, married and with a small family size. Also, more than 25 percent of Turkish Elites are trader and businessmen. Moreover the size of the groups of lawyers, civil bureaucrats and managers, educators and free professions was also meaningful. Contemporary Turkish political elites have exhibited an elitist character as compared with Turkish society, but this elitist character and male domination has begun to change in recent years.
Abstract (Original Language): 
Elitler, yalnızca toplumsal konumları bakımından karar verme sürecine en yakın durumda bulunmazlar, aynı zamanda karar verme sürecini yönlendirme ve şekillendirme araçlarını da ellerinde bulundururlar. Toplumun geneline yönelik olarak alınan kararlar hep elitlerin, özellikle de anahtar elitler olarak tanımlanan elit gruplarının damgasını taşır. Türk siyasal hayatının ayrılmaz bir parçası olan Türk siyasi elitlerinin toplumsal özgeçmişlerinin incelenmesi ve sosyal anatomilerinin ortaya konması, yalnızca Türk toplumunun iktidar yapısını daha iyi anlaşılması açısından değil, aynı şekilde ülkemizde yaşanan bir çok sosyal ve siyasi gelişmelerin değerlendirmesinin daha objektif bir şekilde yapılabilmesi için de büyük önem taşır. Bu çalışmada, toplumsal yapı içinde stratejik konumları işgal eden elitler teorik açıdan incelendikten sonra son 3 dönem (20. Dönem-1995, 21. Dönem-1999, 22. Dönem-2002)’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında görev yapmış/yapmakta olan Türk siyasi elitleri incelendi. Söz konusu elit grubu özellikle yaş, cinsiyet, mesleksel özgeçmiş, eğitim düzeyi ve görülen eğitimin türü gibi sosyal faktörler açısından ele alındı. Çalışmanın sonuçları, Günümüz Türk siyasi elitlerinin orta ve ortanın üstü yaşta, üniversite mezunu, sivil bürokrasi-yönetici ve hukukçu kökenli, evli erkeklerin, egemen olduğu bir elit grubu olduğu gerçeğini ortyaya koymaktadır. Türk toplumunun genel durumu ile kıyaslandığında, Günümüz Türk siyasi elitlerinin, elitist bir görünüm sergilediği kolaylıkla söylenebilir. Bununla birlikte, bu elitist görünüm, her geçen gün azalma eğilimi göstermektedir.

REFERENCES

References: 

ALBAYRAK, M. (2004), Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti, Ankara: Phoenix Yayınları.
ARSLAN, A. (2005-a), “Tek Partili Dönem Ve Çok Partili Dönem Türk Siyasi Elitlerinin Toplumsal Profillerinin Karşılaştırmalı İncelemesi”, “İş-Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt: 7, Sayı: 1, 2005, http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=240, 8.3.2005.
ARSLAN, A. (2005-b), "The Evaluation Of Parliamentary Democracy In Turkey And Turkish Political Elites". Historia Actual On-Line, (Contemporary History Association – Asociacion De Historia Actual) v. 3, n. 6 (2005) (Revısta Electrónıca «Hıstorıa Actual On-Lıne», Año III, Nº 6, Invıerno 2005), [journal on line] Available from Internet at: 08.03.2005.
ARSLAN, A. (2004-a), “The Theories on the Power: Elite Theory”, “İş-Güç” Endüstri
İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt: 6, Sayı: 1, 2004,
http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=193
ARSLAN, A. (2004-b), “The Theories on the Power 2: Class Theory”, “İş-Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt: 6, Sayı: 2, 2004, http://www.isguc.org/.
ARSLAN, A. (2004-c), “Türkiye’de İktidarın Sosyolojik Anatomisi ve Türk İktidar Seçkinleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, 1 Ocak-31 Mart 2004, ss. 1-25.
ARSLAN, A. (2004-d), “Türk İktidar Seçkinleri”, Kırgızistan Kommersiyalık Enstitüsü, Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabad İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3, 2004, ss.: 1-9, http://www.tdcif.org/a_view.php?pg=arc_view&ex=13
ARSLAN, A. (2004-e), “Turkish Political Elites (Türk Siyasi Elitleri)”, International Journal of Human Sciences, Political Science, 20.12.2004, http://www.insanbilimleri.com/en,
ARSLAN, A. (2004-f), “Social Anatomy of Turkish Top Political Elites in Contemporary Turkey”, International Journal of Human Sciences, Political Science, 21.12.2004, http://www.insanbilimleri.com/en,
ARSLAN, A. (2004-g), “Cumhuriyet’ten Günümüze Türk Siyasi Hayatında Eşitsizlikler”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Siyaset Bilimi 01.01.2005, http://www.insanbilimleri.com/.
ARSLAN, A. (2004-h), “Çağdaş Türk Toplumunun Siyasi Hayatında Kadının Yeri ve Türk Siyasi Elitleri Arasında Kadının Temsil Edilme Durumu”, Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma Sempozyumu Kitabı, Cilt: 3, Ss.: 101-110, İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.
ARSLAN, A. (2003-a), “Eşitsizliğin Teorik Temelleri: Elit Teorisi (The Thoeries On Inequality: Elite Theory”, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2003-2, ss. 115-135.
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
Ali Arslan: Günümüz Türk siyasi elitlerinin sosyolojik analizi
16
ARSLAN, A. (2003-b), “Elit Teorisi Işığında Günümüz Türk Toplumunun Genel Bir Değerlendirmesi”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), Cilt: 6, Sayı: 2, Güz/Autumn 2003, ss. 5-30, Ankara,
ARSLAN, A. (2003-c), “A Different Modernisation Experience In the Middle East: The Army And Modernisation In Turkey”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Temmuz 2003, ss.: 151-168,
ARSLAN, A. (2003-d), “Çok Partili Dönem Türk Siyasi Elitlerinin Sosyolojik Profilleri”, Jeopolitik Bilimsel Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 7, Yaz 2003, ss. 131-138, İstanbul.
ARSLAN, A. (2003-e), “Emergence Of The Turkish Bourgeoisie And Business-Polıtıcs Relations In Turkey”, “İş-Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt: 5, Sayı: 2, 2003,
ARSLAN, A., (2003-f) “Elit Teorisi Işığında Günümüz Türk Toplumunun Genel Bir Değerlendirmesi”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), Cilt: 6, Sayı: 2, ss. 5-30, Güz / Autumn 2003.
ARSLAN, A., (2001), “Cumhuriyet Dönemi (1920-1995)Türk Siyasi Elitlerinin Toplumsal Profili (Sociological Profiles of Turkish Political Elites in Republican Era)”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, 2001, ss. 5-16.
ARSLAN, A. (2000), “Cumhuriyet’ten Günümüze Türk Siyasi Liderleri: Atatürk’ten Demirel’e
Üst Siyasi Elitler”, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 8, s. 2/200, s. 499-514.
ARSLAN, A. (1998), “The Theories On Inequality: Elite Theory and Class Theory”, 18 march
1998, Guildford: University of Surrey, Department of Sociology.
ARSLAN, A. (1995), Turkish Political Elites: Social Construction of Turkish Political Elites
and Top Political Leadership in Turkey, Guildford: University of Surrey, Department of Sociology.
ALTUNIŞIK, R., Coşkun, R., (vd.) (2004) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı), Sakarya: Sakarya Kitabevi.
BACHRACH, P. & Baratz, M. (1962), "Two Faces of Power", American Political Science Review, vol. LVI.
DAHL, R. (1961), Who Governs?, New Haven, Yale UP.
ETZIONI, H . (1993), The Elite Connection, London: Polity Press.
FREY, W.F. (1965), The Turkish Political Elite, Massachusetts: MIT Press.
GILBERT, N. (1994), Researching Social Life, London: Sage.
JARY, D. & Jary, J. (1991), Dictionary of Sociology, Glasgow: Harper Collins.
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
Ali Arslan: Günümüz Türk siyasi elitlerinin sosyolojik analizi
17
HERTZ, R. & Imber, J. B. (1995), Studying Elites Using Qualitative Methods, London: Sage.
LANDAU, J. M., Özbudun, E., & Tachau, F. (1980) Electoral Politics in the Middle East, London: Cronm Helm.
MACDONALD, M. (1977), The Education of Elites, Milton Keynes: Open University Press.
MEISEL, J. (1962), The Myth of the Rulling Class: Gaetano Mosca and Elite, Michigan: University Press.
MOYSER, G. & W’agstaffe, M. (1987), Research Methods for Elite Studies, London: Allen and Unwin.
MOSCA, G. (1939), The Ruling Class, New York: McGraw Hill.
PARETO, V. (1968), The Rise and Fall of the Elites, New Jersey: The Bedminster.
MILLS, C.W. (1956), The Power Elite, London: Oxford.
PRESTHUS, R. (1964), Men at the Top, New York: Oxford University Press.
PUTNAM, R. (1976), The Comparative Study of Political Elites, New Jersey: Prentice Hall.
THOENES, P. (1966), Elites in the Welfare State Toronto: Trans Canada Press.
TURHAN, M. (1991), Siyasal Elitler, Ankara: Gündoğan Yayınları.
YÜCEKÖK, A.N. (1983), Türkiye’de Parlamentonun Evrimi (The Evaluation of the Parliament in Turkey), Ankara: Ankara University.
UNFPA, (2005), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 20.05.2005, http://www.un.org.tr/unfpa_tur/populationdynamics1turkey.asp

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com