You are here

ÇALIŞANLAR AÇISINDAN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YABANCILAŞMA İLİŞKİSİ: ELEKTRONİK SANAYİİ ÖRNEĞİ

TOTAL QUALITY MANAGEMENT RELATION WITH ALIENATION FROM THE POINT OF EMPLOYEE: EXAMPLE OF ELECTRONIC INDUSTRY

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
This article is aimed to discuss the effects to the workers, Total Quality Management applied widely, in sociological view. World socio-economical system is being formed around capitalist logic. This logic approaches indifferently to uncontrollable globalism, work life regarding the person with the effects of post-modernism, and environment. Total Quality Management proceeds on the basics of capitalist production system. It has also affected the employee working at the institutions to get estranged where total quality management is applied. When theoretically observed, the supporters of total quality management put forward that system will be the solution of unemployment and job satisfaction, etc. Here, in order to analyze the claims, developments of post industry revolution, Fordist Production System, Post-Fordist Production System, Flexible Production System, Total Quality Management, Estrangement are theoretically being discussed from employee perspective by using a field study which had already been studied in my PhD dissertation.
Abstract (Original Language): 
Bu makale, gittikçe daha çok uygulama alanı bulan, Toplam Kalite Yönetimi sisteminin çalışanlara olan etkilerini sosyolojik açıdan tartışmayı amaçlamaktadır. Dünya sosyo-ekonomik sistemi kapitalist mantık çerçevesinde şekillenmektedir. Söz konusu mantık, kontrol edilemeyen küreselleşme, post-modernizm etkileriyle birlikte insanla ilgili çalışma hayatı, çevre gibi sorunlara duyarsızca yaklaşmaktadır. Toplam Kalite Yönetimi de kapitalist üretim sistemi temelinde gelişim göstermektedir. Bu durum, Toplam Kalite Yönetimi uygulanan işyerlerinde çalışanların iş ortamlarındaki yabancılaştırılmasına da etki etmektedir. Teorik açıdan incelendiğinde, Toplam Kalite Yönetimini savunanların, işten elde edilen doyum, işsizlik gibi sorunlar başta olmak üzere hemen her konuda bu sistemi çözüm olarak ileri sürdükleri anlaşılmaktadır. Burada, ilgili iddiaların analizi için, çalışanlar açısından değerlendirilmek üzere, sanayi devrimi sonrası gelişmeler, fordist üretim sistemi, post-fordist üretim sistemi, esnek üretim sistemi, Toplam Kalite Yönetimi, Yabancılaşma konuları teorik çerçevesiyle tartışılmakta; daha önce doktora tezimizde yapmış olduğumuz alan araştırması da kullanılarak yorumlanmaktadır.
1-40

REFERENCES

References: 

Blauner, R., (1966), Alienation and Freedom The Factory Worker and His Industry, 2.basım, Chicago, The University of Chicago
Bruch, C., S., (2001), Parental Alienation Syndrome and Parental Alienation: Getting It Wrong in Child Custody Cases, Family Law Quarterly, Cilt 35, Sayı 3
Birkök, C., M., (2004), Modernizmden Post-Modernizme: Yeni Problemler, İnsan Bilimleri Dergisi, (Çevrimiçi) www.insanbilimleri.com, 10 Temmuz 2006
Baş, T., (2003), ISO 9000: 2000 Kalite Yönetim Sistemi, 3.basım, İstanbul, Sistem Yayıncılık
Deming, W., E., (1996), Krizden Çıkış, Çev. Cem Akaş, 1.basım, İstanbul, Arçelik A.Ş.
Drucker, P., (1993), Kapitalizm Sonrası Toplum, Çev. Zülfü Dicleli, 1.basım, Su Basın Yayın A.Ş.
Drucker, P., (2000), 21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları, 2.basım, Çev. İrfan Bahçıvangil/Gülenay Garbon, İstanbul, Epsilon Yayıncılık
Eldridge, J., (1972), Industrial Disputes Essays In The Sociology Of Industrial Relations, 2.basım, New York, Humanities Press
Er, K., (2005), Toplam Kalite Yönetiminin Çalışanlar Açısından Sosyolojik Analizi: Elektronik Sanayii Örneği, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü
Erdost, B., (Derleyen), (2000), Yabancılaşma Karl Marx, 1.basım, Çev. Kenan Somer vd., Ankara, Sol Yayınları
Erkan, H., (1994), Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, 2.b., Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Ersen, H., (1997), Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi, 2.basım, İstanbul, Sim Matbaacılık
Esin, P., (1982), İş bölümü, Yabancılaşma ve Sosyal Politika, 1.basım, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları
Fayol, H., (2005), Genel ve Endüstriyel Yönetim, 1.basım, Çev. M.Asım Çalıkoğlu, Ankara, Adres Yayınları
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
Kemal Er: Çalışanlar açısından toplam kalite yönetimi yabancılaşma ilişkisi: Elektronik sanayii örneği
38
Garwood, W., R., Hallen, G., L., (1999), Juran’s Quality Handbook, Human Resources and Quality, 5.basım, United States of America: McGraw-Hill.
Göker, A. ve Kıral, Ç., (1996), Esnek Üretim/Esnek Otomasyon Sistem ve Teknolojileri, 2.basım, Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları, TÜBİTAK BTP
Hall, S. ve Jacques, M., (1995), Yeni Zamanlar, 1.basım, İstanbul, Ayrıntı Yayınları
Harvey, D., (1999), Post Modernliğin Durumu, Çev. Sungur Savran, 2.basım, İstanbul, Metis Yayınları
Hobsbawm, E,J, (1998), Sermaye Çağı, Çev. Bahadır Sina Şener, 1.Basım, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları
ILO, (2007), ILO Ankara’ dan Haberler, Newsletter, 1 Ocak, (Çevrimiçi) http://www.ilo.org/ public/turkish/ region/eurpro/ankara/newsletr/2007_1.pdf
Imamichi, T., (1994), The Nature and Challenge of Technology, The Council for Research in Values and Philosophy, USA, Library of Congress Cataloging-in-Publication, Cultural Heritage And Contemporary Change Series III, Asia, Volume 11
Kalathil, M., J., (2004), Withering Valli: Alienation, degradation, and enslavement of tribal women in Attappady, 1.basım, Discussion Paper No. 66 Kerala Research Programme on Local Level Development Centre for Development Studies, Thiruvananthapuram
Kaplan, M., A., (1976), Alienation and Identification,1.basım, New York, The Free Pres
Kavrakoğlu, İ., (1994), Toplam Kalite Yönetimi. 2.basım, İstanbul: Kalder Yayınları
Kellner, D., (2003), New Technologies and Alienation: Some Critical Reflections,(Çevrimiçi)http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/,18 Haziran 2006.
Kızıltan, G, S., (1982), Çağımızda İnsanın Yabancılaşması Sorunu, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi
Kumaş, H., (2003), Toplam Kalite Yönetimi ve Endüstri İlişkileri Etkileşimi, Kamu İş, Cilt 7, sayı 2
Marx, K., (1844), The Economic and Philosophical Manuscripts, Marx/Engels Internet Archive, (Çevrimiçi) www.marxists.org, 14 Haziran 2006.
Marx, K., (1974), Kapital, 2.basım, 1.cilt, Çev. Mehmet Selik, Ankara, Odak Yayınevi
Ministry of Health, (2002), Labor-Management Relations, Japan Labor Bulletin, Vol.41-No.03, Mart, http://www.jil.go.jp/bulletin/
Mottaz, J., C., (1981), Some Determinants of Work Alienation, The Sociological Quarterly, Cilt 22, Sayı 4
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
Kemal Er: Çalışanlar açısından toplam kalite yönetimi yabancılaşma ilişkisi: Elektronik sanayii örneği
39
Newman, B., M., Newman, P., R., (2001), Group Identity and Alienation: Giving The We Its Due, Journal of Youth and Adolescence, Sayı 30, Plenum Publishing Corporation
Özevren, M., (1997), Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramlar ve Uygulamalar, 1. basım, İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım
Person, S., H., (1972), Scientific Management in American Industry, The Taylor Society, Easton Hive Puhlishing Company
Ryall, J., Kruithof, J., (2001), Understanding and implementing Quality Systems and ISO 9000 Standards within the larger Quality Framework, 1.basım, Sydney/Australia, Consensus Books
San, C., (2003), Yabancılaştırma – Yabancılaşma, Amme İdaresi Dergisi, Sayı 36/3, Eylül
Sayın, Ö., (2002), Küreselleşme Sürecinde Sermaye-İşgücü İlişkisi, III. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 2-4 Kasım 2000 Eskişehir, Ankara, Sosyoloji Derneği Yayınları
Seeman, M., (1959), On The Meaning of Alienation, American Sociological Review, Sayı 24
Schacht, R., (1970), Alienation, 1.basım, New York, Anchor Books
Suğur, N., Theo, N., Suğur, S., (2004), Türkiye’ de Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları: Beyaz Eşya, Otomotiv ve Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma, A.Ü. SBF Dergisi, Cilt 59, Sayı 2.(Çevrimiçi) http://www. politics. ankara.edu.tr/ sbfdergisi.php. 03 Mayıs 2005.
Taylor, F., W., (1911), The Principles of Scientific Management, (Çevrimiçi), http://www.gutenberg.org
Telman, N., (1988), Endüstride Görülen İş Tatminsizliği ve Bunun Yabancılaşma Duygusu ile Olan İlişkisi, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Timuçin, A., (1992), Yabancılaşma Sorununa Genel Bakış, Felsefe Dünyası, Sayı 5, (Çevrimiçi) http://www.felsefelik.com/felsefedunyasi/, 5 Temmuz 2006.
Tolan, B., (1980), Çağdaş Toplumun Bunalımı Anomi ve Yabancılaşma, 1.basım, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları
Tricker, R., (2005), ISO 9001:2000 for Small Businesses, 3.basım, Norfolk/Great britain, Elsevier Butterworth-Heinemann Yayınları
Ulusoy, (Erbaş) H., (1988 den ayrı basım), Sanayi Örgütü İşçileri ve İşe-Yabancılaşma, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 32, Ankara Üniversitesi Basımevi, Sayı 1-2
Ulusoy (Erbaş), H., (1986), Social Relations And Attitudes Towards Work Among Turkish Industrial Workers The Case of Ankara Sugar Factory’s Workers, Basılmamış Yüksek
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
Kemal Er: Çalışanlar açısından toplam kalite yönetimi yabancılaşma ilişkisi: Elektronik sanayii örneği
40
Lisans Tezi, The Institute of Social Sciences, Ankara, Middle East Technical University
Ury, J., (1987), Class and Space The Making of Urban Society, The Growth of Scientific Management: Transformations in Class Structure and Class Strugle, 1.basım, London: Routledge Kegan Paul Ltd.
Weaver, N., C., (1998), Toplam Kalite Yönetiminin Dört Aşaması. Çev. Tuncay Birkan, Osman Akınbay, 2.basım, İstanbul, Sistem Yayıncılık
Wilkinson, A., Willmott, H., (1995), Introduction, In Wilkinson, A. and Willmott, H. (eds.): Making Quality Critical: New Perspectives on Organizational Change, London, Routledge, (Çevrimiçi) www.jbs.cam. ac.uk/people/ faculty/pdfs/ willmott_intro_ making_quality.pdf, 08 Eylül 2005

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com