You are here

AKP iktidarının sosyal anatomisi: Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin sosyolojik analizi

Sociological profiles of the Justice and Development Party deputies (22. Period)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The major objective of this study is to examine the general sociological characteristics of the contemporary Turkish governmental political elites (since 2002 up to 2007). Social background characteristics were employed to realize the purposes. Documentary and historical research techniques were used during the study. The Justice and Development Party won 367 of 550 seats in the recent Turkish general Elections (2002). As a result of this election victory they have formed the Government. As a result of the examining the contemporary Turkish political elites (since 2002 up to 2007) these major findings were discovered: the large majority of the Justice and Development Party deputies were well educated, male, middle aged, married and with a medium family size. Also, more than 28 percent of this elite group is trader and businessmen. Moreover the size of civil bureaucrats and managers, the groups of lawyers and educators was also meaningful. It can be concluded that contemporary Turkish governmental elites (MP’s of Justice and Development Party) have exhibited an elitist character as compared with Whole Turkish Society.
Abstract (Original Language): 
Türk siyasal hayatının en önemli aktörlerinden olan Türk siyasi elitlerinin sosyolojik açıdan incelenmesi, hem Türk toplumunun sosyo-politik yapısının daha iyi anlaşılması açısından, hem de ülkede yaşanan birçok toplumsal ve siyasi gelişmelerin daha etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi bakımından büyük önem taşır. Bu çalışmada, 22. Dönem genel seçimleri ile şekillenen Türk Parlamentosu’nda, 2002–2007 yılları arasında, yüksek bir oy gücü ile yürütme erkini kontrolünde bulunduran Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, elit sosyolojisinin bakış açısından incelenmesi hedeflendi. Bir başak anlatımla, 2002 Türkiye genel seçimlerinde AKP kimliği ile Parlamentoya giren milletvekillerinin sosyolojik profilleri araştırıldı. Araştırma sonuçları AKP milletvekillerinin sosyolojik görünüm bakımından, Türk toplumunun geneli ile kıyaslandığında elitist bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir. Bu parti milletvekilleri arasında özellikle orta yaşlı, üniversite eğitimi görmüş, evli ve orta büyüklükte aile yapısına sahip milletvekilleri önemli bir çoğunluk oluşturmaktadır. Mesleksel özgeçmiş bakımından ise bu elit grubu milletvekillerinin yüzde 28’inden fazlası esnaf, tüccar ya da işadamıdır. Hukukçular ve eğitimciler de AKP milletvekilleri arasında oldukça önemli bir ağırlığa sahiptir.

REFERENCES

References: 

ALBAYRAK, M. (2004), Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti, Ankara: Phoenix Yayınları.
ALTUNIŞIK, R., Coşkun, R., (vd.) (2004) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı), Sakarya: Sakarya Kitabevi.
ARSLAN, A. (2006-a), “Social Anatomy Of The Top Of Turkish Politics: A Comparative Study Of Social Profiles Of The Turkish Parliamentary Elites And Turkish Political Leaders”, 20th IPSA (International Political Science Association- Uluslararası Siyaset Bilim Birliği) World Congress of Politics (20. Dünya Siyaset Bilim Kongresi), 8–13 July 2006, Fukuoka, Japan
ARSLAN, A. (2006-b), “12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi Sonrası Türkiye’nin Siyasi Yapısı”, Akademik Bakış, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Celalabad İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 11, Yıl: 2006, ss: 1–28.
ARSLAN, A. (2005-a), “Tek Partili Dönem Ve Çok Partili Dönem Türk Siyasi Elitlerinin Toplumsal Profillerinin Karşılaştırmalı İncelemesi”, “İş-Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt: 7, Sayı: 1, 2005, http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=240, 8.3.2005.
ARSLAN, A. (2005-b), "The Evaluation Of Parliamentary Democracy In Turkey And Turkish Political Elites". Historia Actual On-Line, (Contemporary History Association – Asociacion De Historia Actual) v. 3, n. 6 (2005) (Revısta Electrónıca «Hıstorıa Actual On-Lıne», Año III, Nº 6, Invıerno 2005), [journal on line] Available from Internet at: 08.03.2005.
ARSLAN, A. (2005-c), “Educational Bases of Turkish Democracy: Educational Backgrounds of Turkish Elites”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), Cilt: 8, Sayı: 1, Bahar / Spring 2005, ss: 5–30.
ARSLAN, A. (2004-a), “The Theories on the Power: Elite Theory”, “İş-Güç” Endüstri
İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt: 6, Sayı: 1, 2004,
http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=193
ARSLAN, A. (2004-b), “The Theories on the Power 2: Class Theory”, “İş-Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt: 6, Sayı: 2, 2004, http://www.isguc.org/.
ARSLAN, A. (2004-c), “Türkiye’de İktidarın Sosyolojik Anatomisi ve Türk İktidar Seçkinleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, 1 Ocak–31 Mart 2004, ss. 1–25.
ARSLAN, A. (2004-d), “Türk İktidar Seçkinleri”, Kırgızistan Kommersiyalık Enstitüsü, Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabad İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3, 2004, ss.: 1–9, http://www.tdcif.org/a_view.php?pg=arc_view&ex=13
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
D. Ali ARSLAN: AKP iktidarının sosyal anatomisi: Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin sosyolojik
analizi.
22
ARSLAN, A. (2004-e), “Turkish Political Elites (Türk Siyasi Elitleri)”, International Journal of Human Sciences, Political Science, 20.12.2004, http://www.insanbilimleri.com/en,
ARSLAN, A. (2004-f), “Social Anatomy of Turkish Top Political Elites in Contemporary Turkey”, International Journal of Human Sciences, Political Science, 21.12.2004, http://www.insanbilimleri.com/en,
ARSLAN, A. (2004-g), “Cumhuriyet’ten Günümüze Türk Siyasi Hayatında Eşitsizlikler”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Siyaset Bilimi 01.01.2005, http://www.insanbilimleri.com/.
ARSLAN, A. (2004-h), “Çağdaş Türk Toplumunun Siyasi Hayatında Kadının Yeri ve Türk Siyasi Elitleri Arasında Kadının Temsil Edilme Durumu”, Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma Sempozyumu Kitabı, Cilt: 3, Ss.: 101–110, İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.
ARSLAN, A. (2003-a), “Eşitsizliğin Teorik Temelleri: Elit Teorisi (The Thoeries On Inequality: Elite Theory”, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2003–2, ss. 115–135.
ARSLAN, A. (2003-b), “Elit Teorisi Işığında Günümüz Türk Toplumunun Genel Bir Değerlendirmesi”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), Cilt: 6, Sayı: 2, Güz/Autumn 2003, ss. 5–30, Ankara,
ARSLAN, A. (2003-c), “A Different Modernisation Experience In the Middle East: The Army And Modernisation In Turkey”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Temmuz 2003, ss.: 151–168,
ARSLAN, A. (2003-d), “Çok Partili Dönem Türk Siyasi Elitlerinin Sosyolojik Profilleri”, Jeopolitik Bilimsel Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 7, Yaz 2003, ss. 131–138, İstanbul.
ARSLAN, A. (2003-e), “Emergence Of The Turkish Bourgeoisie And Business-Polıtıcs Relations In Turkey”, “İş-Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt: 5, Sayı: 2, 2003,
ARSLAN, A. (2003-f) “Elit Teorisi Işığında Günümüz Türk Toplumunun Genel Bir Değerlendirmesi”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), Cilt: 6, Sayı: 2, ss. 5–30, Güz / Autumn 2003.
ARSLAN, A. (2001-a), “Cumhuriyet Dönemi (1920–1995)Türk Siyasi Elitlerinin Toplumsal Profili (Sociological Profiles of Turkish Political Elites in Republican Era)”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, 2001, ss. 5–16.
ARSLAN, A. (2001-b), “21. Yüzyılda Aile ve Çocuk”, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, Tokat İl Müdürlüğü, Turhal Çocuk Yuvası Müdürlüğü’nün Uluslararası Aile Haftası Nedeniyle Düzenlediği Konferans, Turhal, 18 Mayıs 2001.
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
D. Ali ARSLAN: AKP iktidarının sosyal anatomisi: Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin sosyolojik
analizi.
23
ARSLAN, A. (1999-b), Who Rules Turkey: The Turkish Power Elite and the Roles, Functions and Social Backgrounds of Turkish Elites, Guildford: University of Surrey, Department of
sociology (PhD Thesis).
ARSLAN, A. (1995), Turkish Political Elites: Social Construction of Turkish Political Elites
and Top Political Leadership in Turkey, Guildford: University of Surrey, Department of Sociology.
BACHRACH, P. & Baratz, M. (1962), "Two Faces of Power", American Political Science Review, vol. LVI.
BAŞBAKANLIK (2006), 58 Hükümet Üyeleri, 1.06.2006,
http://www.basbakanlik.gov.tr/sour.ce/index.asp?wpg=kabine&did=basbakanl...
BELGENET, (2007), 2002 Genel Seçim Sonuçları, 12.02.2007, http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=14
ÇAĞLAR, A. & ARSLAN, A. (2000), “Cumhuriyet’ten Günümüze Türk Siyasi Liderleri: Atatürk’ten Demirel’e Üst Siyasi Elitler”, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 8, s. 2/200, s. 499–514.
DAHL, R. (1961), Who Governs?, New Haven, Yale UP.
ETZIONI-HALEVY, E. (1997), Class & Elites in Democracy and Democratisation, NewYork: Garland Publishing.
ETZIONI, H . (1993), The Elite Connection, London: Polity Press.
FREY, W.F. (1965), The Turkish Political Elite, Massachusetts: MIT Press.
GILBERT, N. (1994), Researching Social Life, London: Sage.
JARY, D. & Jary, J. (1991), Dictionary of Sociology, Glasgow: Harper Collins.
HERTZ, R. & Imber, J. B. (1995), Studying Elites Using Qualitative Methods, London: Sage.
KİM KİMDİR, (2006).
LANDAU, J. M., Özbudun, E., & Tachau, F. (1980) Electoral Politics in the Middle East, London: Cronm Helm.
MACDONALD, M. (1977), The Education of Elites, Milton Keynes: Open University Press.
MEISEL, J. (1962), The Myth of the Rulling Class: Gaetano Mosca and Elite, Michigan: University Press.
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
D. Ali ARSLAN: AKP iktidarının sosyal anatomisi: Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin sosyolojik
analizi.
24
MOYSER, G. & W’agstaffe, M. (1987), Research Methods for Elite Studies, London: Allen and Unwin.
MOSCA, G. (1939), The Ruling Class, New York: McGraw Hill.
PARETO, V. (1968), The Rise and Fall of the Elites, New Jersey: The Bedminster.
MILLS, C.W. (1956), The Power Elite, London: Oxford.
PRESTHUS, R. (1964), Men at the Top, New York: Oxford University Press.
PUTNAM, R. (1976), The Comparative Study of Political Elites, New Jersey: Prentice Hall.
SCOTT, J. (1995), Sociological Theory: Contemporary Debates, Aldershot: Edward Elgar.
SCOTT, J. (1993) , Sociology of Elites, Aldershot: Elgar.
SCOTT, J. (1991), Who Rules Britain, Cambridge: Polity Press.
SCOTT, J. (1990), A Matter of Record: Documentary Sources in Social Research, Cambridge: Polity Press.
DIE-SIS (State Institute of Statistics Prime Ministry) (2005), Türkiye İstatistik Yıllığı 2004 (Statistical Year Book of Turkey 2004), 24.12.2006,
http://www.die.gov.tr/yillik/06_Egitim.pdf.
THOENES, P. (1966), Elites in the Welfare State Toronto: Trans Canada Press.
TURHAN, M. (1991), Siyasal Elitler, Ankara: Gündoğan Yayınları.
YÜCEKÖK, A.N. (1983), Türkiye’de Parlamentonun Evrimi (The Evaluation of the Parliament in Turkey), Ankara: Ankara University.
UNFPA, (2005), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 20.05.2005, http://www.un.org.tr/unfpa_tur/populationdynamics1turkey.asp

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com