You are here

AN ANALYSIS OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING COURSEBOOKS BY TURKISH WRITERS: “LET’S SPEAK ENGLISH 7” EXAMPLE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
It is known that English language coursebooks written by Turkish writers is widely used in Turkey although much research is needed to assess their quality as educational materials. In this research study, opinions of 7th grade students’ and teachers’ on Let’s Speak English 7 were studied through teacher and student questionnaires containing Likert-scale items, and an open-ended item for the teachers. Among 130 participants, 50 were English teachers 80 were seventh grade students studying at a primary level State school. SPSS 13.0 was used to compute frequencies and percentages along with T-tests and One-way ANOVAs to calculate the possible differences in attitudes between different groups, including class, sex, age, experience, and education. The results suggest that both teachers and the students have rather negative feelings about Let’s Speak English 7, the teachers having more negative feelings towards it. The disconcerting problems with Let’s Speak English 7 demonstrated that in order to minimize the negative effects of the coursebook, a series of support materials were needed.
Abstract (Original Language): 
Yurdumuzda Türk yazarlı İngilizce ders kitaplarının sıklıkla kullanıldığı bilinmekte ancak bu tip kitapların niteliğini değerlendirmek için yapılacak araştırmalara duyulan gereksinim gittikçe artmaktadır. Bu çalışmada 7. sınıf öğretmen ve İngilizce dersine devam eden öğrencilerin Let’s Speak English 7 ders kitabı hakkındaki görüşleri öğretmen ve öğrencilere uygulanan iki farklı anket aracılığıyla elde edilmiştir. Anketlerde, tutum ve düşünce ölçümünde etkili olduğu bilinen Likert ve açık uçlu sorular kullanılmıştır. Araştırmaya, Ankara ilinin farklı ilçelerindeki ilköğretim okullarında yedinci sınıf İngilizce derslerini veren 50 İngilizce öğretmeniyle, Vildan Nurettin Demirer İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 80 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Anket sonuçlarının yüzdelik ve frekans hesaplamaları SPSS programının 13.0 versiyonunda Ttesti ve Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen verilere öğretmen ve öğrencilerin Let’s Speak English 7 kitabı hakkında olumsuz görüşlere sahip olduğu ve öğretmenlerin kitap hakkındaki görüşlerinin öğrencilerin görüşlerine nazaran daha olumsuz olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda kitapla ilgili çeşitli problemler belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Davies, P., & Pears, E. (2000). Success in English Teaching. Hong Kong: OUP.
Harmer, J. (1991). The Practice of English Language Teaching. London: Longman.
Nunan, D., & Lamb, C. (1998). The self-directed teacher: Managing the learning process. Cambridge: Cambridge University Press.
© International Journal of Human Sciences ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com/en
Serpil Tekir, Arda Arikan: An analysis of English language teaching coursebooks by Turkish writers: “Let’s
speak English 7” example
14
Savaş, P.(1998). Evaluation of Base 2, An Intermediate Coursebook for Teaching English at Bilkent University: A Case Study. Unpublished Master’s Thesis. Ankara: Bilkent University.
O’Neill, R. (1990). Why use coursebooks? In R. Rossner, & R. Bolitho, Currents of change in English language teaching. Oxford: Oxford University Press.
Ur, P. (1996). A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com