You are here

10-12 yaş grubundaki futbolcu ve badmintoncularda bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması

Comparison of some physical and physiologic properties of soccer players and badminton players of 10-12 years old group

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is aimed to compare some physical characteristics and physiological characteristics of adult footballer and badminton players. The subjects of the study were footballer (18 boys) and were badminton players (12 boys) who were volunteer at primary school in Şanlıurfa. The volunteers’, took part in this study, age, height and the body weight average is determined like this respectively: Footballers: 11,77 ± 0,54 yıl, 151,40 ± 7,35 cm, 41,83 ± 10,27 kg Badminton players: ise11,58 ± 0,66 yıl, 147,37 ± 8,05 cm, 39,08 ± 9,56 kg Systolic and diastolic blood pressure, VC, FVC, FEV1 sit-reach 30 meters sprint and left-right hand gripping strength of subjects were measured. The differences between findings which were obtained by measurements from footballers and badminton players were considered with using “t-test” on SPSS Windows 11. According to the data, differences between age, height, body weight average, diastolic blood pressure VC, FVC, FEV1, sit-reach 30 meters sprint and left hand gripping strength were obtained pointless, in the mean time relaxing heart rate, and sit-reach test (P<0.01), systolic blood pressure and right hand gripping strength values were obtained purposeful on (P<0.05) level. In conclusion, physical and physiological characteristics of footballers and badminton players were affected by their sport branch furthermore, relaxing heart rate, systolic blood pressure, sit -reach 30 meters sprint, right hand gripping strength performance of footballers were obtained preferable.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, adölesan futbolcu ve badmintoncularda bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması amaçlandı. Araştırmaya Şanlıurfa Şair Nabi ilköğretim okulu öğrencisi 18 erkek futbolcu ve 12 erkek badmintoncu gönüllü olarak katıldı. Çalışmaya katılan gönüllülerin yaş, boy ve vücut ağırlıkları ortalaması sırasıyla; futbolcularda 11,77 ± 0,54 yıl, 151,40 ± 7,35cm, 41,83 ± 10,27 kg ve badmintoncularda ise11,58 ± 0,66 yıl, 147,37 ± 8,05 cm, 39,08 ± 9,56 kg olarak belirlendi. Deneklerin, sistolik ve diastolik kan basıncı, istirahat kalp atım sayısı, VC, FVC, FEV1, otur-uzan, 30 metre sprint koşu ve sağ, sol el kavrama kuvveti ölçüldü. Futbolcular ve badmintonculardan ölçümler sonucunda elde edilen bulgular arasındaki farklılıklar SPSS for Windows 11 bilgisayar ortamında bağımsız gruplarda “t” testi uygulanarak değerlendirildi. Elde edilen verilere göre, futbolcular ve badmintoncular arasında yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, diastolik kan basıncı, VC, FVC, FEV1 30 metre sprint koşu, ve sol el kavrama kuvveti arasındaki fark anlamsız bulunurken, istirahat kalp atım sayısı ve otur-uzan testi (P<0.01), sistolik kan basıncı ve sağ el kavrama kuvveti değerleri (P<0.05) seviyesinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; elde edilen bu bulgulara bakılarak hem futbolcuların hem de badmintoncuların fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin yaptıkları spordan etkilenmiş olduğu ve futbolcularda istirahat kalp atım sayısı, sistolik kan basıncı, otur-uzan, sağ el kavrama kuvveti değerleri açısından performansın daha iyi olduğu belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

1-Yardımcı M. “Değişik Sportif Oyun Branşlarıyla Aktif Olarak Uğraşan Sporcuların
Fiziksel ve Fizyolojik Performans Parametrelerinin Karşılaştırılması”, Gazi Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1997, ss 7-9
2-Sevim Y. “Antrenman Bilgisi”, TUTİBAY Ltd.Şti, Ankara 1997, ss 6 -10.
3-Yamaner F. “Galatasaray Profesyonel Futbol Takımının Fizyolojik Özelliklerinin Analizi
ve Yabancı Ülke Futbolcularıyla Mukayesesi” Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi. Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 1990, ss 3–5.
4-Eler S. “Bir Sezonluk Antrenman Periyotlaması Boyunca Üst Düzey Erkek Hentbolcuların
Bazı Motorik ve Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi, Ankara 1996, 6–12
5-Rhodes EC. “Physiological profiles of the Canadian Olympic Soccer Team”. Canadian
Applied Sport Sci, 1986, 11: 31–36.
6-Günay M, Yüce A.”Futbol Antrenmanının Bilimsel Temelleri”, Seren Matbaacılık, Ankara
1996, s 17
7-Kartal R, Günay M. “Sezon Öncesi Yapılan Hazırlık Antrenmanlarının Futbolcuların Bazı
Fizyolojik Parametrelerine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Dergisi 1995, 1:
11–15
Kürkçü, R., Özdağ, S., Afyon, Y. A., Yaman, Ç. (2009). 10-12 yaş grubundaki futbolcu ve badmintoncularda
bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
[Bağlantıda]. 6:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
555
8-Günay M.. “Farklı Kuvvet Antrenman Metotlarının Vücut Kompozisyonuna Etkisi”,
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ankara 1993, ss 8–12
9-Peker İ, Çiloğlu F, Burak Ş, Bulca Z. “Egzersiz Biyokimyası ve Obesite”. Nobel Tıp
Kitabevleri Ltd. İstanbul 2000 ss 3–11
10-Tamer K. “Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi”,
Bağırgan Yayınevi, Ankara, 2000, ss 52–57.
11-Raven B, Gettman LR, Pollock ML, Copper KH. “A Physiological Evaluation of
Professional Soccer Players” British J Sports Med 1976, 10: 230–235.
12-Erzurumluoğlu A, Çalışkan E, Dane Ş. “Orta ve Yükseköğretim Düzeyinde Kız ve
Erkek Sporcularda Optik Reaksiyon Zamanlarının Spor Branşlarına Göre Karşılaştırılması”.
Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1999, 1: 45–47.
13-Koç H, Gökdemir K, Kılınç F. “Sezon Arasında Yapılan Antrenmanların Kütahya Spor
Futbolcularının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerine Etkisi” Gazi Üniversitesi, Beden
Eğitimi ve Spor Bilimleri I. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Ankara 2000, ss,122–128
14-Gökbel H, Yalaz G, Güvel H,. Şemin S, Tamuğur E, Özgönül H. “Bir Profesyonel
İkinci Lig Futbol Takımının Fiziksel ve Fizyolojik Profili”, Spor Hekimliği Dergisi, 1990,
25: 35- 37
15-Tunay H ve ark. “Düzenli olarak basketbol antrenmanı yapan 8–12 yaş çocukların
solunum Fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi”, VIII. Spor Bilimleri Kongresi Özet
Kitapçığı, Antalya 17–20 Kasım 2004, s 106.
16-Çoksevim B ve ark. “İlköğretim Öğrencilerinin Atletik Performanslarının
Değerlendirilmesi”, VII. Spor Bilimleri Kongresi Seminer Kitabı Antalya, 27–29 Ekim 2002,
s 128
17-Akgün N, Ertat E, İşleğen Ç (1986) “Priminary Results of Motor Fitness
Cardiorespiratory Fitness And Bod, Measurement in Turkısh Chıldren”. 5 th Euripean
Research Seminar on Testing Physical Fitness (Repot) Formia İtaly
18-Kuter M, Öztürk F. (1992) “Türkiye Şampiyonu Bir Küçük Yıldız Basketbol Takımının
Fiziksel Profili”, Spor Bilimleri 2.Ulusal Kongresi Bildirileri, Hacettepe Üniversitesi,.Ankara.
19- Saygın Ö., Y Polat Y., Karacabey K., “Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel
Uygunluk Özelliklerine Etkisi” F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2005, 19(3), 205–212
20-Saçaklı M.: “Dört yüz Minik-Yıldız 14/16 Genç Takım Futbolcularında Kuvvet
Parametrelerinin Tespiti Ve Yetenek Seçimindeki Etkisi”. Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. S;36, 1998, İstanbul.
21- Loko J., Aule R., Sikkut T., Ereline J., Viru A.: “Motor Performance Status In 10 to
17-year-old Estonian girls and boys”. Scand J Med Sci Sports. 10(2) : 109–13, 2000.
Kürkçü, R., Özdağ, S., Afyon, Y. A., Yaman, Ç. (2009). 10-12 yaş grubundaki futbolcu ve badmintoncularda
bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
[Bağlantıda]. 6:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
556
22-Kien C.L., Chiodo A.R.: “Physical Activity İn Middle School-Aged Children
Participating In A School- Based Recreation Program”. Arch Pediatr Adolesc Med. 157(8):
811–5, 2003.
23-Diallo O., Dore E., Duche P., Van Praagh E.: “Effects Of Plyometric Training Followed
By A Reduced Training Programme On Physical Performance In Prebubescent Soccer
Players”. J Sports Med Phys Fitness. 41 (3) : 342–8, 2001.
24-Pekel AH, ve ark. “Spor Yapan Çocukların Performansla İlgili Fiziksel Uygunluk Test
Sonuçları ile Antropometrik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, VIII. Spor
Bilimleri Kongresi Özet Kitapçığı, Antalya 17–20 Kasım 2004, s 110.
25-Tınazcı C, Emiroğlu O. Burgul N. “KKTC 7-11 Yaş Kız ve Erkek İlkokul
Öğrencilerinin Eurofit Test Bataryası Değerlendirilmesi”, VIII. Spor Bilimleri Kongresi Özet
Kitapçığı, Antalya 17-20 Kasım 2004, s 124
26-Karacabey K., Kara M., “10-12 Yaş Grubu Futbolcularda 12 Haftalık Antrenman
Programının Fiziksel Uygunluk ve Solunum Parametreleri Üzerine Etkisi” 9. Uluslar Arası
Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, 222-228, 3-5 Kasım 2006- MUĞLA
27- Ziyagil M.A; ve ark. Eurofit Test Bataryası Vasıtasıyla 10–12 Yaşları Arasındaki Erkek
İlkokul Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk ve Antropometrik Özelliklerinin Yaş Gruplarına ve
Spor Yapma Alışkanlıklarına Göre Değerlendirmesi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
Dergisi, Sayı 4, 1996, s 25–27.
28- Karakuş S., Kılınç F., “Postür Ve Sportif Performans”, Kastamonu Eğitim Dergisi 309-
322, Mart 2006 Cilt:14 No:1 KASTAMONU
29- Ziyagil MA. ve ark. “Eurofit Test Bataryası vasıtasıyla 10-12 yaşları arasındaki erkek
ilkokul öğrencilerinin fiziksel uygunluk ve antropometrik özelliklerinin yaş gruplarına ve spor
yapma alışkanlıklarına göre değerlendirmesi”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,
Sayı 4, 1996, s 25-27.
30- KALKAVAN, A., ve ark., “Basketbolcu Çocukların Fiziksel Yapılarının, Bazı
Fizyolojik Ve Biyomotorik Özellikler Üzerine Etkisinin Araştırılması” Sağlık Bilimleri
Dergisi (Journal of Health Sciences) 14(2) 2005, s. 111-118,

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com