You are here

Birinci basamakta çalışan sağlık personelinin hasta hakları konusunda bilgi düzeylerinin belirlenmesi

Knowledge levels of the health care employees working at the primary health institutions about patient rights

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of the research was to examine the knowledge levels of the health care personnel working at the primary health institutions about patient rights. It was a descriptive research which was carried out in Melikgazi and Kocasinan Health Group Directorate of Kayseri Province between 1st. of October 2006 and 30th. of May 2007. 406 of 610 health care personnel participated in the study (% 66.5 participation rate). A questionnaire form of 39 questions was utilized. Kruskal-Wallis test was used for statistical evaluation. % 56.2 of the health care personnel was 29 years old and younger. % 38.4 of the personnel had undergraduate diploma, % 37,9 was midwife, % 37,2 worked for 10 or 14 years. It was found out that % 42,4 of the personnel was unaware of the patient rights. It was seen in the statistical evaluation that there was a significant statistical difference between the scores of knowledge on patient rights of the personnel and age, educational status, professional group and working period (p<0,01, p<0.05). It was concluded that nearly half of the personnel working at the first step health institutions did not know nothing about patient rights and such variables as age, school from which they graduated, professional status and working period affected knowledge levels of patient rights.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık personelinin hasta hakları konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 01 Ekim 2006-30 Mayıs 2007 tarihleri arasında Kayseri Melikgazi ve Kocasinan Sağlık Grup Başkanlığı Bölgelerinde yürütülmüş tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Toplam 610 sağlık personelinden 406 kişi araştırmaya katılmıştır (katılım oranı %66,5). Araştırmada 39 sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede kruskal-wallis testi kullanılmıştır. Sağlık personelinin %56,2’ si 29 yaş ve daha küçük bireyler oluşturmaktadır. Personelin %38,4’ ü ön lisans mezunu, %37,9’u ebe, %37,2’si 10–14 yıl arasında çalıştıkları saptanmıştır. Sağlık personelinin %42,4’ ü hasta haklarını bilmediğini belirtmiştir. Personelin hasta hakları konusundaki bilgi puanları ile yaş, eğitim durumu, meslek grubu ve çalışma süresi değişkenleri ile yapılan istatistik değerlendirmede aralarında fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (p<0,01, p<0.05). Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan personelin yarıya yakının hasta haklarını hiç bilmediği ve hasta hakları ile ilgili bilgi durumunu, yaş, mezun olduğu okul, mesleki durum, çalışma yılının etkilediği bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

1. Akdur, R. Aydın E. Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi, Ankara: Somgür Yayıncılık;
2001. p.125-155.
2. Özlü, T. Hasta Hakları, İstanbul: Timaş Yayınları; 2005. p.14-21.
3. Uçar, M. Askeri Bağlamda Sağlık Hizmetlerinin Boyutu. TSK Koruyucu
Hekimlik Bülteni 2005; 4 (1): 37-44.
4. Önal, G. Civaner M. Hasta Hakları Uygulama Yönergesi: Türkiye’de Hasta
Haklarının Yaşama Geçirilmesi İçin Bir Adım, Türkiye Klinikleri
2005; 13(3): 81- 85.
5. Ersoy, K. Kavuncubaşı Ş. Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, 1. Ulusal Sağlık
Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu Kitabı. Dokuz Eylül
Üniversitesi, 4-7 Mayıs 1994: 349-353.
6. Yılmaz, M. Hasta Haklarının Hemşire, Doktor ve Yatan Yetişkin Hastalar
Açısından İncelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sivas, 1991, p.22-65.
7. Woogara, J. Patient’s Right To Privacy And Dignity In The NHS, Nurs Stand
2005; 19.33–37.
8. Duran, Ö. Yıldırım G., Gerçek S., ve ark. (2008) Devlet Hastanesinde Çalışan
Sağlık Personelinin Hasta Haklarına İlişkin Bilgi Durumları, Sted,
17(1),1-6.
9. Topbaş, M. Özlü T, Çan G, Bostan S. Hekimler Hasta Haklarını Ne Kadar
Biliyor? Bir Bir Fakültesindeki Asistan ve İntern Hekimlerin Bilgi
Düzeyleri, Türkiye Klinikleri J Med Ethics 2005; 13.81–85.
10. Ocaktan, E.Yıldız A, Özdemir O. Abidinpaşa Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde
Çalışan Sağlık Personelinin Hasta Hakları Konusunda Bilgi ve
Tutumları, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2004; 57(3):
129-137.
Zincir, H. Kaya,Z. (2009). Birinci basamakta çalışan sağlık personelinin hasta hakları konusunda bilgi
düzeylerinin belirlenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 6:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
885
11. Özer, A. Günay O. Kayseri İl Merkezinde Çalışan Hekimlerin Hasta Hakları
Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Erciyes Tıp Dergisi 2007; 29(1): 56–63.
12. Teke, A. Uçar M, Demir C, Çelen Ö, Karaalp T. Bir Eğitim Hastanesinde Görev
Yapan Hemşirelerin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının
Değerlendirilmesi, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6(4): 259-
266.
13. Eşiyok, B. Yaşar ZF, Turla A. Diş Hekimlerinin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi
Düzeyleri, Türkiye Klinikleri J Med Sci 2007; 27: 367-371.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com