You are here

Küreselleştirici modernliğin bir antitezi: Fundamentalizm

An antithesis of globalizing modernity: Fundamentalism

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Beginning with the 1980s the notion ‘fundamentalism’ has been used generally in its accepted form and in opposition to movements implying secular modernity and particularly globalization. It has been conceptualized as a form having religious identity and consisting of individual and social protests against modernity or other sociopolitical ills. Basically, fundamentalist movements also take in modernity as they are the consequences of a conflict or dialectics with modernity. Besides, that fundamentalism is against modernity is its basic attribute. However, it sometimes feeds on modern ideas and uses modern technology while opposing to modernity, thereby catching attention. This study will focus on ‘fundamentalism’, which has sprang up as a reaction against globalizing effects and added vitality and importance to the conservativeness of tradition. As the impossibility of living in a world where ‘holiness’ has lost its importance is felt more, how religiously motivated movements get more stronger will be looked into.
Abstract (Original Language): 
1980’li yıllardan itibaren fundamentalizm kavramı, genellikle kabul edildiği şekliyle, seküler modernliğe ve çoğu kez küreselliğe muhalefeti vurgulayan hareketler için kullanılmaya başlanmıştır. Moderniteye veya herhangi sosyo-politik rahatsızlığa karşı gerçekleşen bireysel ve toplumsal protestoların, dini hüviyet kazandırılmış formu olarak anlaşılmıştır. Fundamentalist hareketler temel olarak, modernite ile çatışmanın veya diyalektiğin bir sonucu olarak ortaya çıktığından, moderniteyi de içinde barındırmaktadır, bununla beraber, fundamentalizmin temel niteliği, modernleşmeye karşıt oluşudur. Modernliğe karşıt olmasına rağmen, fundamentalist hareketlerin modern idelerden faydalanması ve bunun propagandasını yaparken modern teknolojilerden yararlanması da dikkat çekicidir Bu çalışmada, küreselleştirici etkilere karşı bir tepki olarak ortaya çıkan, geleneğin koruyuculuğuna yeni bir canlılık ve önem veren fundamentalizm kavramı üzerinde durulacaktır. Kutsallık kavramının değerini yitirdiği bir dünyada yaşamanın olanaksızlığı hissedildikçe, dini motifli hareketlerin nasıl güçlendiği incelenmeye çalışılacaktır.

REFERENCES

References: 

Beyazyüz Murat, Alkan Sevinç Göral, Göka Erol, “Fundamentalizmin
Psikolojisi”, http://www.asam.org.tr/temp/temp506.pdf, 02.09.2008.
Carr Thomas.K. and Santosh Saha C., (2001), Religious Fundamentalism in
Developing Countries, Westport, Connecticut, London: Greenwood Press.
Eralp Tunç, (1995), “Hıristiyan Fundamentalizmi”, İlim ve Sanat (Haz: M.
Es'ad Coşan), Sayı: 38, (Mayıs), 22-30.
Giddens Anthony, (2000), Elimizden Kaçıp Giden Dünya, (Çev: Osman
Akınhay), İstanbul: Alfa Yayınları.
Heywood Andrew, (1998), “Religious Fundamentalism”, Political Ideologies,
London: Macmillan Press Ltd, 291-319.
Hoffman John and Graham Paul, (2006), “Fundamentalism”, Introduction to
Political Theory, England: Pearson Education Limited, 392-413.
Hoffmaıster Andrew Charles, (2006), “Fundamentalism and Modernity: A
Critique Of The “Anti-Modern” Conception Of Fundamentalism”, Georgia
University,http://etd.gsu.edu/theses/available/etd-07282006-
145046/unrestricted/Hoffmeister_Andrew_C_200608_MA. pdf, 07.07.2008.
Kazemzadeh Masoud, (1998), “Teaching the Politics of Islamic
Fundamentalism”, Political Science and Politic, Volume: 31, 52-59.
Ercins, G. (2009). Küreselleştirici modernliğin bir antitezi: Fundamentalizm. Uluslararası İnsan Bilimleri
Dergisi [Bağlantıda]. 6:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
672
Kirman Ali, (2008), “The ReligiousFundamentalism in Secularization
Perspective”, The Journal of İnternational Social Research, Volume: ½, Winter, 274-
291.
Marty Martin E., (1998), “Fundamentalism as a Social Phenomenon”, Bulletin
of the American Academy of Arts and Sciences, Volume: 42,15-29.
Mınıatı Stefano (2005), “The Possible Application of the Category of
Fundamentalism to Some Attitudes and Practises of the Catholic Magistery”,
http://www.olir.it/areetematiche/73/documents/MiniatiFundamentalism.pdf,
12.07.2008.
Oktay Cemil, “Modernleşme Sürecinin Evrensel Özellikleri”
http://www.felsefeekibi.com/site/default.asp?PG=1652, 02.09.2008.
Özkan Ali Rafet, “Amerikan Fundamentalizminin Dünü Bugünü”,
http://194.27.49.253/ilahiyat/F318ozkan.pdf, 01.09.2008.
Rıesebrodt Martin, (2000), “Fundamentalism and the Resurgence of Religion”,
Religions in the Disenchented World, Volume: 47 (3), 266-287.
Robınson Glenn E., (1998), “Islamist under Liberalization in Jordan”, in
Moussallı Ahmad (Ed.), Islamic Fundamentalism: Myths and Realities, Lebanon:
Ithaca Press, 169-193.
Sonn Tamara, (2006), “Islamic Fundamentalism and Political Islam”, History
Compass, Volume: 4 (1), 181-185.
Taylor, Charles, (1996), “Tanınma Politikasi”, Çokkültürcülük-Tanıma
Siyaseti, (Çev: Yurdanur Salman), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1996
Thurow C.Lester, (1997) Kapitalizmin Geleceği. (Çev: Serpil Demirtaş- Nebil
İlseven), İstanbul: Sabah Kitapları.
Wessels Antonie, (1998), ‘The Role of Religion In Present-Day Secular
Society?’, Studies In Interreligious Dialogue, Volume: 8 (2), 172-190.
Zoubır Yahia, (1998), “State, Civil Society and the Question of Radical
Fundamentalism in Algeria”, in Moussallı Ahmad (Ed.), Islamic Fundamentalism:
Myths and Realities, Lebanon: Ithaca Pres, 123-159.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com