You are here

Maternal Bağlanma Ölçeği’nin Türk toplumuna uyarlanması

The Turkish version of Maternal Attachment Inventory

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: The research has been designed as methodological with purpose of the validity and the reliability of the Turkish language version of Maternal Attachment Inventory on mothers within one and four months postpartum. Method: This study was carried out with mothers registered at 19 Health Clinics and three Maternal-Child Health and Family Planning Clinics in which connected to Bornova Health Presidency in Izmir. The sample of research has been composed three clinics in which determined with the purposive sampling technique. First stage, the research was studied on 165 mothers when their babies were approximately 30-40 days old in these registered clinics. At the second stage of research has been interviewed again with 78 mothers when their babies were approximately 90-105 days old. Results: It is determined that experts consensuses about content of items as a result of analysis (Kendall’s W=0.274, p=0.001<0.01) which made according to points that given by eight experts for content validity of 26 items in inventory after were made studies related to language validity. The Cronbach Alpha coefficient reliability of Maternal Attachment Inventory has been determined as 0.77 at mothers who have one month baby, 0.82 at mothers who have four months baby. It is conclude that internal consistency reliability of inventory is high. Results in accordance with test re-test and two half reliability of scale have supported reliability of scale, too. Conclusion: These findings suggest that Turkish version of Maternal Attachment Inventory is reliable and valid on mothers between one and four months after the birth of their infants.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Araştırma, Maternal Bağlanma Ölçeği’nin Türk toplumuna uyarlanarak bir ve dört aylık bebeği olan anneler üzerinde geçerlik ve güvenirliğini test etmek amacı ile metodolojik olarak planlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini İzmir İli, Bornova Sağlık Grup Başkanlığı’na bağlı 19 sağlık ocağı ve üç AÇSAP merkezi oluşturmuştur. Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemi kullanılarak üç merkez belirlenmiştir. Araştırmanın ilk aşamasında, örneklem sayısı her bir maddenin en az altı katı olacak şekilde belirlenen merkezlere kayıtlı, bebekleri 30–40 günlük olan 165 anne araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında aynı annelerin yarısıyla (n=78) bebekleri 90–105 gün olduğunda yeniden görüşülmüştür. Bulgular: Araştırmaya alınan annelerin sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımları incelendiğinde; annelerin %43.0’ünün 23-27 yaş grubunda olduğu, yaş ortalamalarının 25.96±4.68 olduğu, %50.9’unun ilkokul mezunu olduğu ve %83.0’ünün ev hanımı olduğu belirlenmiştir. Maternal Bağlanma Ölçeği’nin dil geçerliğine yönelik çalışmalar yapıldıktan sonra, ölçekteki 26 maddenin içerik geçerliliği için sekiz uzmanın verdiği puanlara göre yapılan analiz (Kendall’s W=0.274 (p=0.001<0.01) sonucunda, uzmanların maddelerin içeriği konusunda görüş birliğine vardıkları saptanmıştır. Maternal Bağlanma Ölçeğinin, Cronbach Alpha iç tutarlılık güvenirliği; 1 aylık bebeği olan annelerde 0.77, 4 aylık bebeği olan annelerde 0.82 olarak saptanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirliğinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Ölçeğin test tekrar test ve iki yarı güvenirliğine ilişkin bulgular da ölçeğin güvenirliğini desteklemektedir. Sonuç: Bu çalışmanın bulguları Maternal Bağlanma Ölçeği’nin Türkçe çevirisinin doğum sonrası bir ve dört ay arasında bebeği olan annelerde geçerli ve güvenilir olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.

REFERENCES

References: 

1. Ard NC (2000). Prenatal and postnatal attachment in adolescent mothers, J Child Fam Nurs, 3 (5):313-25.
2. Beck, C.T. (1998). A review of research instruments for use during the postpartum period, Maternal Child Nursing (MCN), 123(5): 255-61.
3. Bowlby J (1965). Child Care and The Growth of Lowe, Penguin Books, New York.
4. Bretherton I (1992). The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth. Dev Psychol, 28(5) 759-75. 20 Kasım 2007’de http://www.psychology.sunysb.edu/attachment/online/inge_origins.pdf adresinden indirildi.
5. Caye J, Cooke L, McMahon J, Karen R (1997). Effect of attachment and separation. Children’s Services Practice Notes, 2(4):1-3. 7 Mart 2008’de http://ssw.unc.edu/fcrp/Cspn/vol2_no4/cspnv2_4.pdf adresinden indirildi.
6. Dönmez A (2000). Psikolojinin alt alanları, bağlanma: Yakın ilişkilerle ilgili araştırmalar için bir çerçeve, Türk Psikoloji Bülteni, 16–17: 29–50.
7. Erefe İ (2002). Veri Toplama Araçlarının Niteliği, Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri, Odak Ofset, Ankara, s.133–138, 169–187.
8. Foster RLR, Hunsberger MM, Anderson JJT (1989). Family- Centred Nursing Care of Children, WB Sounders Company, London, s.168-71.
9. Goulet C, Bell L, St-Cyr Tribble D, et al. (1998). A concept analysis of parent- infant attachment, J Adv Nurs (JAN), 28(5): 1071-81.
10. Gözüm S, Aksayan S (2002). Kültürler arası ölçek uyarlaması için rehber II: Psikometrik özellikler ve kültürler arası karşılaştırma, Hemşirelik Araştırma Dergisi, 4(2):9-19.
11. Kapçı EG, Küçüker S (2006). Ana babaya bağlanma ölçeği: Türk üniversite öğrencilerinde psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi, Türk Psikiyatri Derg,17(4):286-95.
12. Ladewig PAW, London ML, Davidson MR (2006). Contemporary Maternal,- Newborn Nursing Care, Sixth Edition, Pearson Prentice Hall, Canada, s.805-25.
13. Mercer RT (2006). Nursing support of the process of becoming a mother, J Obstet Gynecol Neonatal Nurs, 35(5): 649-51.
14. Mercer RT(2004). Becoming a mother versus maternal role attaintment, J Nurs Scholarsh, 36(3): 226-32.
15. Mercer RT, Ferketich SL (1994). Maternal –infant attachment of experienced and inexperienced mothers during infancy, Nurs Res, 43(6): 344-51.
16. Muller ME (1994). A questionnaire to measure mother- to- infant attachment, J Nurs Meas, 2(2):129-41.
17. Muller ME (1996). Prenatal and postnatal attachment: A modest correlation, J Obstet Gynecol Neonatal Nurs, 25(2): 161-6.
18. Nakajima T (2001). Reliability and validity of the maternal attachment inventory Japanese version, Japan Academy of Nursing Science (JANS), 21(1): 1-8.
19. Norman CA (2002). Postpartum family adjusment. Maternal, Neonatal and Women’s Health Nursing, Chapter 29, LY Littleton, JC Engebretson (Ed), Delmar Thomson Learning, USA, s. 930-53.
20. Ohta N (2001). Development maternal attachment inventory MAI-revised for Japanese and analysis of factor influencing scores, The Journal of the Japan Pediatric Society , 105 (8): 867-75.
21. Sabuncuoğlu O, Berkem M (2006). Bağlanma biçemi ve doğum sonrası depresyon belirtileri arasındaki ilişki: Türkiye’den bulgular, Turk Psikiyatri Derg, 17(4): 252-8.
Kavlak, O., Şirin, A. (2009). Maternal Bağlanma Ölçeği’nin Türk toplumuna uyarlanması. Uluslararası İnsan
Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 6:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
202
22. Shin H, Kim YH (2007). Maternal attachment inventory: Psychometric evaluation of the Korean version, J Adv Nurs, 59(3): 299-307.
23. Solmaz T (2002). Psikolojinin alt alanları, romantik bağlanma: Bebeklik dönemi bağlanma süreci, yetişkin bağlanma sitilleri ve romantik ilişkiler, Türk Psikoloji Bülteni, 24-25: 105-13.
24. Sümer N, Güngör D (1999). Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürlerarası bir karşılaştırma, Türk Psikoloji Dergisi, 14(43):71-106.
25. Tilokskulchai F, Phattanasiriwethin S, Vichitsukon K, Serisathien Y (2002). Attachment behaviors in mother of premature infants: A descriptive study in Thai mothers, J Perinat Neonatal Nurs, 3(16):69-83.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com