You are here

Meslekte profesyonel tutum envanterinin geliştirilmesi

Developing inventory of professional attitude at occupation

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This research was carried out in order to develop a standard measurement instrument special to culture assessing nurses’ of midwives’ professional attitudes at occupation. A methodological research was conducted to evaluate the validity and reliability of the inventory developed exclusively for the culture. The population of the research consisted of nurses (74 persons) and midwives (86 persons) working in State Hospital and Gynecology Birth and Child Diseases Hospital in Ordu province. The data were collected between the dates 1-30 June 2005. The nurses and midwives were informed about the research and their verbal consent was taken. In addition, a written consent was taken from the hospitals. The analysis of data were made via Pearson correlation coefficient analysis, Cronbach Alpha coefficient, Kaise-Mayer-Olkin test, Barlett’s test of sphericity analysis and factor analysis with SPSS 11,5 in computer. A likert-type inventory consisting of 36 items to evaluate the Professional attitude at occupation was developed in the light of literature information. The validity of content-scope was examined to determine the validity of inventory and the number of questions was reduced to 32 items. The validity structure of the inventory was examined and the results of KMO analysis and that of Barlett’s test were found as 0,860 and 807,357 respectively. Both the test results were found significant at the level of importance p=0,000. A factory analysis and total item point correlation was applied to the inventory wasn’t altered 32 item-number. Internal consistency and re-test application were carried out to determine the validity of the inventory. Cronbach Alpha coefficient was of found to be α=0,89 and re-test correlation coefficient was found to be r =0,97. As a result in the research that the validity and reliability of Inventory of Professional Attitude at Occupation were high and that it was an efficient instrument of measurement to determine nurses’ and midwives’ professional attitude at occupation.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma ebe ve hemşirelerin mesleklerinde profesyonel tutumlarını değerlendiren kültüre özgü standart bir ölçme aracı geliştirmek için yapıldı. Geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmek için metodolojik bir çalışma yapıldı. Araştırmanın evrenini, Ordu ili Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan hemşire ve ebeler (74 hemşire, 86 ebe) oluşturdu. Veriler 1-30 Haziran 2006 tarihleri arasında toplandı. Katılımcılara çalışma hakkında bilgi verildi ve sözel onay alındı. Ayrıca araştırmanın yapıldığı hastanelerden yazılı izin alındı. Verilerin analizi, bilgisayarda SPSS 11.5 istatistik programında, Pearson korelasyon katsayısı analizi, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) analiz testi, Barlett’s test of Sphericitiy ve faktör analizi testleri ile yapıldı. Literatür doğrultusunda meslekte profesyonel tutumu değerlendirecek 36 maddelik likert tipi bir envanter geliştirildi. Envanterin içerik kapsam geçerliğinin değerlendirmesi content validity indeksi %95 olarak belirlendi ve madde sayısı 32’ye indirildi. Envanterin yapı geçerliliğine bakıldı ve KMO analizi sonucu 0,860, Barlett’s testi sonucu 807,357 olarak saptandı. Her iki analiz sonucunda p=0,000 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Madde toplam puan korelasyonu ve faktör analizi sonucunda envanter sayısı değişmedi. Envanterin güvenirliğini saptamak için iç tutarlılık ve tekrar test uygulaması yapıldı. Envanterin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α=0,89 ve test-tekrar test korelasyon katsayısı r=0,97 bulundu. Araştırmanın sonucunda, geliştirilen Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri (MPTE)’nin geçerlik ve güvenirliği yüksek ve meslekte profesyonel tutumu belirlemede yeterli bir ölçme aracı olduğu belirlendi.

REFERENCES

References: 

Atalay E, Güler N, Mert S ve ark. Hemşirelik yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin
hemşirelikte profesyonelliğe ilişkin görüşleri, Trakya üniversitesi Edirne Sağlık Yüksekokulu
3. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi Özet Kitabı, 29-30 Nisan 2004, 31.
Atalay M, Tel H. Profesyonel hemşirelik hizmetleri için hemşirelikte lisans eğitiminin temel
unsurları gelecek yüzyılda hemşirelikte lisans eğitiminin vizyonu, Cumhuriyet Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1999,3(2):47-54.
Erbil, N., Bakır, A. (2009). Meslekte profesyonel tutum envanterinin geliştirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri
Dergisi [Bağlantıda]. 6:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
302
Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri SPSS Uygulamaları, II. Baskı,
Emek Ofset Ltd.Şti. Ankara, 2003.
Balcı A. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. TDFO Bilgisayar-
Yayıncılık San.Tic. Ltd.Şti.Ankara.
Baltaş A. Başarı için pasaport: Profesyonel davranış, Kaynak Dergisi, Nisan-Eylül 2003:14.
Beydağ K.D ve Arslan H. Denizli il merkezindeki hastanelerin kadın doğum kliniklerinde
çalışan ebe ve hemşirelerin mesleki profesyonelliklerini etkileyen faktörler, 5.Uluslararası
Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kitabı, 19-22 Nisan 2007, Ankara, 230-231.
Birol L. Hemşirelik Süreci, 4. Baskı, İzmir, 2000, 20-21.
Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Geliştirilmiş 7.Baskı, Pegem A
Yayıncılık, Ankara, 2007.
Davis G.C, Robinson MC. Principles and Practice of Nursing Research, A Times Mirror
Compose. Ed.Talbot LA.Mosby, 1995, St.Louis.
Ege E, Eryılmaz G. Genel hijyen davranışları envanterinin geliştirilmesi, Atatürk
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005;8(3):67-75.
Erefe İ. Veri toplama araçlarının niteliği. Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri.
İnci erefe ed. HEMAR-GE yayınları, No:1, Odak Ofset, İstanbul, 2002,169-188.
Eryılmaz H.Y. Doğum sonu hemşirelik bakımının değerlendirilmesinde ölçek geliştirme
çalışması. VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı. Erzurum, 1999; 143-149.
Gözüm S, Aksayan S. Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber, psikometrik özellikler ve
kültürlerarası karşılaştırma, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2003, 5(1):3-14.
Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi, 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.,7.Baskı,
1995.
Nahcıvan Özkan N. Sağlıklı gençlerde “öz-bakım gücü” ve aile ortamının etkisi. İstanbul
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul,
1993.
Ocaklı A. Meslek bilincinin profesyonelliğe etkisi Türk Hemşireler Dergisi, 1994,5-6 (44):
39-41.
Öner N. Kültürlerarası ölçek uyarlamasında bir yönetim bilim modeli, Psikoloji Dergisi,
1987;6:80-83.
Özgüven İ.E. Psikolojik testler. PDREM Yayınları, III.Baskı, Ankara, 1999.
Tavşancıl E . Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. Nobel Yayın Dağıtım Ltd.Şti.
Ankara, 2002.
Tezbaşaran AA. Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu, 2. Baskı, Türk Psikologlar Derneği
Yayınları, Ankara, 1997.
Ulusoy F, Görgülü S. Hemşirelik Esasları, Cilt I, 2.Baskı, 72 TDFO Ltd.Şti.,Ankara, 1996.
Uyer G. Hemşireliğe Genel Bakış , Ankara, 1992.
Yurdugül H. Davranış bilimlerinde ölçek geliştirme çalışmaları için bazı ayrıntılar.
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/FA_OrneklemGenislikleri.pdf,
Velioğlu P. Hemşirelik eğitiminde temel kavramlar, Hemşirelik Bülteni,1988;10(3):14-18

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com