You are here

Onaltıncı yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı hâkimiyetinde Pakrac Livası

Pakrac Liva, under Ottoman rule in second half of sixteenth century

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Shortly after completing its foundation process, by means of tahrir tradition which was especially started with entering the conquest process, the Ottoman Empire registered fastidiously conquered places one by one. The tahrir notebooks, which are commonly used nowadays as well, have come out with the aid of this application of the Ottoman Empire. The main objective of this paper is to evaluate one of the most significant title deed-tahrir notebooks with a numbered of 355 and dated of 1565 related to the region. It is also aimed to determine the state and regional management methods in the political sense of Ottoman Empire after settling down the Balkan political land. We believe that our paper and similar publications constitute the utmost important point in terms of Ottoman Political History, and these studies could help the Ottoman History to get rid of monotony which we get used to so far.
Abstract (Original Language): 
Osmanlı Devleti kuruluĢ sürecini tamamladıktan hemen sonra özellikle devlet olma sürecine giriĢiyle birlikte baĢlattığı tahrir geleneği sayesinde; feth ettiği yerleri tek tek ve büyük bir titizlikle kayda geçirmiĢtir. Osmanlı Devleti‟nin bu uygulaması sayesinde bugün Osmanlı tarihi araĢtırmalarında yoğun olarak yararlandığımız tahrir defterleri ortaya çıkmıĢtır. Bu çalıĢma, bölge ile ilgili son derece önemli olan tahrir defterlerinden 355 numara ve 1565 tarihli tapu-tahrir defterini değerlendirerek, Osmanlı Devleti‟nin Balkan siyasi coğrafyasına yerleĢmesiyle birlikte, Osmanlı tarihinin siyasal anlamdaki bölgesel yönetim Ģekillerini ve durumunu tespit etmeye çalıĢmaktadır. Bu çalıĢma ve benzeri eserlerin Osmanlı siyasi tarihi açısından son derece önemli bir noktayı teĢkil ettiği ve bu gibi çalıĢmaların Osmanlı tarihini alıĢılagelmiĢ tekdüzelikten kurtaracağı düĢünülmektedir.

REFERENCES

References: 

BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi. 355 Numaralı Tapu Tahrir Defteri
BARKAN, Ö.L. (1953). “Tarihi Demografi AraĢtırmaları ve Osmanlı Tarihi”, Türkiyat
Mecmuası, Cilt X, Ġstanbul, ss.1-26.
BARKAN, Ö.L. (1964). “ÖĢür”, Ġslam Ansiklopedisi, Cilt IX, Milli Eğitim Yayınları,
Ġstanbul, ss.482-488.
BARKAN, Ö.L. (1977). “Çiftlik”, Ġslam Ansiklopedisi, Cilt III, Milli Eğitim Yayınları,
Ġstanbul, ss.392-397.
ÇAĞATAY, N. (1947). “Osmanlı Ġmparatorluğunda Reayadan Alınan Vergi ve
Resimler”, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt V, Ankara, ss.481-511.
ÇĠÇEK, K. (1995). “Osmanlı Tahrir Defterlerinin Kullanımında Görülen Bazı
Problemler ve Metod ArayıĢları”, Türk Dünyası AraĢtırmaları Dergisi, Sayı 97,
Ġstanbul, ss. 93-111.
ELDEM, V. (1994), Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun Ġktisadi ġartları Hakkında Bir Tetkik,
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
ERGENÇ, Ö. (1984). “Osmanlı ġehirlerindeki Mahalle‟nin ĠĢlev ve Nitelikleri Üzerine,
Osmanlı AraĢtırmaları Dergisi Sayı IV, ss.65-76.
GENÇ, M. (2002). Osmanlı Ġmparatorluğunda Toprak ve Ekonomi, Ötüken Yayınları,
Ġstanbul.
Ural, S. (2009). Onaltıncı yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı hâkimiyetinde Pakrac Livası. Uluslararası
İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 6:2. EriĢim: http://www.insanbilimleri.com
791
GENÇ, N. (1988). XVI. Yüzyıl Sofya Mufassal Tahrir Defterinde Sofya Kazası, Eskişehir.
GÖKBĠLGĠN, T. (1964). “Nahiye”, Ġslam Ansiklopedisi, Cilt IX, Milli Eğitim
Basımevi, Ġstanbul, ss.37-39.
GÖYÜNÇ, N. (1979). “Hane Deyimi Hakkında”, Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Dergisi, Prof.Dr. Ġ.Hakkı UzunçarĢılı Özel Sayısı, Sayı 32, Ġstanbul, ss.
905-935.
GROHMANN, A. (1997). “ÖĢür”, Ġslam Ansiklopedisi, Cilt IX, EskiĢehir, ss.482-485.
HINZ, W. (1990). “Ġslam‟da Ölçü Sistemleri”, Çev., Acar Sevim, Marmara Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, Ġstanbul, ss.1-82.
ĠNALCIK, H. (1991). “Osmanlı Metrolojisine GiriĢ”, Çev., EĢref Bengi Özbilen, Türk
Dünyası AraĢtırmaları Dergisi, Sayı 73, Ġstanbul, ss.21-50.
ĠNALCIK, H. (1996). “Osmanlılarda Raiyyet Rüsumu”, Eren Yayınları, 2.Baskı,
Ġstanbul.
ĠNALCIK, H. (2004). Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (1300-
1600), Cilt I, Eren Yayıncılık, Ġstanbul.
ĠNALCIK, H. (2005). Osmanlı Ġmparatorluğu Klasik Çağ (1300–1600), Çev., RuĢen
Sezer, Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul.
KALLEK, C. (2002). “Kile”, Diyanet Ġslam Ansiklopedisi, Cilt XXV, Ġstanbul, ss.568-
571.
ÖZTUNA, Y. (1992). Büyük Tarih Ansiklopedisi, Cilt I, BateĢ Yayınları, Ankara.
ÖZTÜRK, Y. (2000). Osmanlı Hâkimiyetinde Kefe (1475–1600), T.C. Kültür Bakanlığı
Yayınları, Ankara.
TABAKOĞLU, A. (1998). Türk Ġktisat Tarihi, Dergâh Yayınları, Ġstanbul.
ÜNAL, M.A. (1989). XVI. Yüzyılda Harput Sancağı, Türk Tarih Kurumu Yayınları,
Ankara.
ZAMBAUR, E.V (1977a), “Keyl”, Ġ.A., C.VI., Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul, ss.663-
664.
ZAMBAUR, E.V (1977b), “Keyl”, Ġ.A., C.VI., Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul, ss.664.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com