You are here

Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu

Pupil modeling of the legibility of class teachers’ board writing

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The main aim of this study was to examine the pupil modeling of the legibility of class teachers’ writing on the classroom board. A stylistic quality of writing, legibility is evaluated by criteria such as letter slope, spacing, size, shape and line straightness. The study group included 70 class teachers from 13 primary schools at the city center of Kırşehir. The study was a descriptive situation analysis and data were gathered by the document analysis method. Writing samples were gathered by photographing classroom boards, and then analyzed and evaluated by using legibility criteria. The results showed that while the majority of teachers used cursive and many used manuscript, some teachers used the two types of writing together. Among those who wrote cursive handwriting, almost half had inadequate slope but moderately adequate spacing, size, shape and line straightness. It was also found that writing on a blackboard produced better legible writing than that on a white board.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın temel amacı, sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olma durumunu incelemektir. Yazının biçimsel bir niteliği olan okunaklılık eğim, boşluk, ebat, biçim ve satır takibi gibi ölçütler bakımından değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Kırşehir ili merkezinde bulunan 13 ilköğretim okulunda görevli 70 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Betimsel bir durum saptaması olan araştırma için gerekli verilerin toplanmasında doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Sınıf tahtalarının fotoğraflarının çekilmesiyle elde edilen yazı örnekleri okunaklılıkla ilgili ölçütler açısından analiz edilip değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, öğretmenlerinin çoğunluğunun bitişik eğik yazı kullandığı, dik yazı kullanan öğretmenlerin sayısının da oldukça fazla olduğu ve bazı öğretmenlerin her iki yazı türünü birlikte kullandığı görülmüştür. Bitişik eğik yazı kullanan öğretmenlerin yarıya yakınının yazılarındaki eğimin yetersiz olduğu, yazıların genelinde boşluk, ebat, biçim ve satır takibi bakımından orta düzeyde yeterli olduğu görülmüştür. Ayrıca kara tahtaya yazılan yazıların okunaklılık bakımından beyaz tahtaya yazılanlardan daha yeterli olduğu anlaşılmıştır

REFERENCES

References: 

Akyol, H. (2005). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Amundson, S. J., & Weil, M. (1996). Prewriting and handwriting skills. In J. Case-Smith, A.
S. Allen, & P. N. Pratt (Eds.), Occupational therapy for children (pp. 524–541). St.
Louis, MO: Mosby.
Berninger,V., & Graham, S. (1998). Language by hand: A synthesis of a decade of research
on handwriting. Handwriting Review 12, 11-25.
Coşkun, E. (2007). Yazma eğitimi. İçinde: Kırkılıç, A., & Akyol, H. (Ed.), İlköğretimde
Türkçe Öğretimi (ss.49-91). Ankara: Pegem A Yayıcılık
Dennis, J. L., & Swinth, Y. (2001). Pencil grasp and children’s handwriting legibility during
different length writing tasks. The American Journal of Occupational Therapy, 55,
171- 183.
Demirel, Ö. (2002). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A
Yayıncılık.
Ediger, M. (2001). Assessing handwriting achievement. (ERIC Document Reproduction
Service No. ED447508)
Graham, S., Berninger, V.W., & Weintraub, N. (1998). The relationship between handwriting
style and speed and legibility. The Journal of Educational Research 5, 290-296.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu.
Ankara: Devlet Kitapları Basımevi
Reisman, J. E. (1991). Poor handwriting, who is referred?. American Journal of Occupational
Therapy, 45, 849-852.
Rosenblum, S., Weis, P.L., & Parush, S. (2003). Product and evaluation of handwriting
difficulties. Educational Psychology Review, 15, 41-81.
Tseng, M. H., & Cermak, S. H. (1993). The influence of ergonomic factors and perceptual -
motor abilities on handwriting performance. American Journal of Occupational
Therapy, 47, 919-926.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara:
Seçkin Yayıncılık.
Yıldız, M., & Ateş, S. (2007). İlköğretim 3. sınıf öğrenci yazılarının okunaklılık bakımından
incelenmesi. I. Ulusal İlköğretim Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur, Hacettepe
Üniversitesi, Ankara.
Amundson, S. J., & Weil, M. (1996). Prewriting and handwriting skills. In J. Case-Smith, A.
S. Allen, & P. N. Pratt (Eds.), Occupational therapy for children (pp. 524–541). St.
Louis, MO: Mosby.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com