You are here

Anneler cinsel eğitim konusunda ne biliyor, kızlarına ne kadar cinsel eğitim veriyor?

What are mothers knowing about sexual education, how much are mothers giving sexual education to their daughters?

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: The purpose of this research was to determine the sexual education that Turkish mothers taken and the sexual education that given to their daughters. Material and Methods: The population of this descriptive research was the women admitted to between 24 October 2005-24 March 2006 to Women Diseases-Birth and Child Diseases Hospital for treatment. Volunteer 192 mothers who have at least one daughter over aged 9 were taken the sample of this research. The data were collected via question form that prepared in the direction of the literature and using face to face technique. Question form included 30 questions about socio-demographic characteristics of mothers, the sexual education that mothers taken and that given to their daughters and the time that sexual education given/thought to given to their daughters. The analyses of data were used via descriptive statistically methods and chi-square test. Findings: It was determined that 65.6% of the mothers never talked to their own mothers about sexual subjects. The mothers who stated that they took sexual education 31,3% about the subject menstruation. 57,4% of the mothers thought that their sexual education that taken wasn’t useful. About half of the mothers (47,6%) stated that they were informed about menstruation after menarche. It was determined that the mothers felt negative feelings as afraid (39,6%) and shame (37%) at menarche. They got some information about sexual subjects from their friends mostly except their own mothers (48,4%). 40,1% of the mothers stated that they shared sexual issues with their husbands. 60,8% of the mothers give sexual information to their own daughters. The sexual education subjects that the mothers shared with their daughters; menstruation (70,3%), the differences between the bodies of women and men (49,5%), sexual intercourse (20,8%), pregnancy (18,8%) and contraceptive methods (16,7%). Time of sexual education was before menarche; menstruation (68,2%), adolescence time; body differences between male and female (41,5%), after adolescence time; sexual intercourse (42,6%), before marriage; pregnancy (26,5%) and contraceptive methods (27,4%). The sexual education given by mothers and the mother age (p=0,000), mother education level (p=0,000), husband education level (p=0,000), living area (p=0,000), number of daughters (p=0,000), taking sexual education from own mothers (p=0,016), the usefulness of the taken sexual education (p=0,000) were compared, statistically significant difference was found. Conclusion: In this research, it was determined that according to the previous generation the ratio of the mothers who give sexual education to their daughters is higher but not enough.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu araştırma, Türk annelerin kendi annelerinden aldığı cinsel eğitim ve kızlarına verdiği cinsel eğitimin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın evrenini 24.09.2005 ve 24.03.2006 tarihleri Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine tedavi için, kabul edilen kadınlar oluşturdu. Araştırmanın örneklemine, 9 yaş ve üzeri en az bir kız çocuğu olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 192 anne alındı. Araştırmanın verileri, literatür bilgileri doğrultusunda hazırlanan soru formu ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplandı. Soru formu, annelerin sosyo-demografik özellikleri, kendi annelerinden aldığı ve kızlarına verdiği cinsel eğitim konuları ile cinsel eğitim verme zamanını içeren 30 sorudan içermekteydi. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ve ki-kare testi kullanıldı. Bulgular: Annelerin %65,6’sının cinsel konularda kendi anneleri ile hiç konuşmadığı saptandı. Cinsel eğitim aldığını belirten annelerin %31,3’ünün eğitim aldığı konu menstruasyondu. Annelerin %57,4’ü, annelerinden aldıkları cinsel eğitimin faydalı olmadığını düşünmekteydi. Annelerin yarıya yakını (%47,6) adet hakkındaki bilgiyi adet olduktan sonra aldığını belirtti. Annelerin, ilk adette korku (%39,6), utanma (%37) gibi olumsuz duygular yaşadığı belirlendi. Annelerin, kendi anneleri dışında, en yüksek oranda cinsel bilgi kaynağı arkadaşlarıydı (%48,4). Annelerin %40,1’i, cinsel konuları eşleriyle paylaşmaktaydı. Kendi kızlarına cinsel bilgi veren annelerin oranının ise %60,8 olduğu belirlendi. Anneler tarafından verilen cinsel eğitim, adet (%70,3), kadın- erkek vücut farklılıkları (%49,5), cinsel ilişki(%20,8), gebelik (%18,8) ve gebelikten korunma (%16,7) konularını içermekteydi. Cinsel eğitim zamanı; adet olmadan önce adet görme (%68,2), ergenlikte kadın-erkek arasındaki vücut farklılıkları (%41,5), ergenlik sonrası cinsel ilişki (%42,6), evlenmeden önce gebelik (%26,5) ve gebelikten korunma yöntemleri (%27,4) idi. Annelerin kızlarına cinsel eğitim vermesi ile anne yaşı (p=0,000), anne eğitim düzeyi (p=0,000), eş eğitim düzeyi (p=0,000), yaşanan yer (p=0,000), kız çocuk sayısı (p=0,000), kendi annelerinden cinsel eğitim almaları (p=0,016), alınan cinsel eğitimi faydalı bulma durumu (p=0,000) karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak önemli fark bulundu. Sonuç: Bu araştırmanın sonucunda, bir kuşak öncesine göre kızlarına cinsel eğitim veren annelerin oranının önemli düzeyde arttığı, ancak istenilen düzeyde olmadığı belirlendi.

REFERENCES

References: 

Bekar, M., Güçsavaş, N. (1990). Sivas ili ortaokul 3. sınıf kız öğrencilerinin menarşa
karşı tepkileri ve menstruasyon hijyeni konusundaki bilgilerinin belirlenmesi. 2.Ulusal
Hemşirelik Kongresi Kitabı, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 1. Baskı, İzmir:161-
169.
Biri, A., Korucuoğlu, Ü., Yılmaz, E., Şimşek, Ç., Aksakal, F.N., İlhan, M.(2007).
Adölesan kızların cinsel bilgi gereksinim durumlarının belirlenmesi. TJOD, 4(2):104-107.
Chrisler, J.C., Zittel, C.B. (1998). Menarche stories: reminiscences of collage students
from Lithuania, Malaysia, Sudan, and the United States. Health Care Women Int, 19(4):303-
312.
DiClemente, R.J., Wingood, G.M., Crosby, R., Cobb, B.K., Harrington, K., Davies, S.,
(2001). Parent- adolescent communication and sexual risk behaviors among African
American adolescent females. J Pediatr, 139(3):407-412.
Dilorio, C., Kelley, M., Hockenberry-Eaton, M. (1999). Communication about sexual
issues: mothers, fathers, and friends. J Adolesc Health, 24(3):181-189.
Dittus P., Miller, K.S., Kotchick, B.A., Forehand, R. (2004). Why parents matter! The
conceptual basis for a community-based HIV prevention program for the parents of African
American youth. J Child Fam Stud, 13(1):5-20.
Dutra, R., Miller, K.S., Forehand, R. (1999). The process and content of sexual
communication with adolescents in two-parent families: associations with sexual risk-taking
behavior. AIDS Behav, 3(1):59-66.
Erbil, N., Türkcan, C. (2008). Lise öğrencilerinin menstruasyon ile ilgili bilgi, tutum,
davranış ve algılarının belirlenmesi. Hemşirelik Forumu, 11(1):74-78.
Eroğlu, K., Gölbaşı, Z.(2005). Cinsel eğitimde ebeveynlerin yeri: Ne yapıyorlar, ne
yaşıyorlar? Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(2):12-21.
Fisher, T.D. (1986). Parent-child communication about sex and young adolescents’
sexual knowledge and attitudes. Adolescence, 21(83):517-527.
Hassan, E.A., Creatsas, G.C. (2000). A development milestone or risk-taking behavior? The
role of health care in the prevention of sexually transmitted diseases. J Pediatr Adolesc
Gynecol, 13(3):119-124.
Hutchinson, M.K., Jemmott, J.B.3rd, Jemmott, L.S., Braverman, P., Fong,
G.T.(2003). The role of mother-daughter sexual risk communication in reducing sexual risk
behaviors among urban adolescent females: a prospective study. J Adolesc Health, 33(2):98-
107.
Gölbaşı, Z. (2003). Sağlıklı gençlik ve toplum için bir adım: Cinsel sağlık eğitimi. Aile
ve Toplum Dergisi 2003;2(6):33-40.
Gölbaşı, Z.(2005). Adölesan dönem üreme sağlığı sorunları ve etkileyen faktörler,
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(1):100-108.
Karabey, S., Müftüoğlu, N.(2006). Gençlik ve cinsellik. Cinsel Eğitim Tedavi ve
Araştırma Derneği (CETAD) Bilgilendirme Dosyası 7, 19-45.
Kaymak, Y., Açıkel, C.H., Göçgeldi, E., Güleç, M., Şimşek, I.(2006). Üniversite
öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında bilgi düzeylerinin saptanması.
Türkiye Klinikleri J Dermatol, 16(4):153-159.
Erbil, N., Orak, E., Bektaş, A. E. (2010). Anneler cinsel eğitim konusunda ne biliyor, kızlarına ne kadar cinsel
eğitim veriyor? Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
383
Koff, E., Rierdan, J.(1995). Preparing girls for menstruation: recommendations from
adolescent girls. Adolescence, 30(120):795-811.
Karofsky, P.S., Zeng, L., Kosorok, M.R.(2001). Relationship between adolescentparental
communication and initiation of first intercourse by adolescents. J Adolesc Health,
28(1):41-45.
Kömürcü, N., Aksayan, S., Yıldırım, Z.(1990). Annelerin kız çocuklarının cinsel
eğitimlerine ilişkin tutum ve davranışları, 2. Ulusal Hemşireler Kongresi Kitabı, Ege
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu,1.Baskı, İzmir, 678-694.
Leland, N.L., Barth, R.P. (1993). Characteristics of adolescents who have attempted to
avoid HIV and who have communicated with parents about sex. J Adolesc Res, 8(1):58-76.
McPherson, M.E., Korfine, L. (2004). Menstruation across time: menarche, menstrual
attitudes, experiences, and behaviors. Womens Health Issues, 14(6):193-200.
Miller, B.C., Benson, B., Galbraith, K.A. (2001). Family relationships and adolescent
pregnancy risk: a research synthesis. Dev Rev, 21(1):1-38.
Miller, K.S., Kotchick, B.A., Dorsey, S., Forehand, R., Ham, A.Y. (1998a). Family
communication about sex: what are parents saying and are their adolescents listening? Fam
Plan Perspect, 30(5):218-222,235.
Miller, K.S., Levin, M.L., Whitaker, D.J., Xu, X.(1998b). Patterns of condom use
among adolescents: the impact of mother-adolescent communication. Am J Public Health, 88
(10) : 1542-1544.
Romer, D., Stanton, B., Galbraith, J., Feigelman, S., Black, M.M., Li, X.(1999).
Parental influence on adolescent sexual behavior in high-poverty settings. Arch Pediatr
Adolesc Med, 153 (10):1055-1062.
Sieving, R.E., McNeely, C.S., Blum, R.W. (2000). Maternal expectations, motherchild
connectedness, and adolescent sexual debut. Arch Pediatr Adolesc Med, 154 (8): 809-
816.
Üstün, B. (1990). Ergenlik Dönemi ve Aile İlişkileri, Türk Hemşireler Dergisi
1990;39(3):29-30.
Yörükoğlu, A.(1998). Çocuk Ruh Sağlığı, 23.Baskı, Ankara: Özgür Yayınları, 382-
388.
Zhang, L., Li, X., Shah, I.H., Baldwin, W., Stanton, B.(2007). Parent-adolescent sex
communication in China. Eur J Contracept Reprod Health Care, 12(2):138-47.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com