You are here

Farklı meslek çalışanlarının erkek hemşirelere ilişkin görüşleri

Opinions of different profession working people related men nurse

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: The aim of this study was to determine opinions of different profession working people related men nurse. Methods: The universe of the study was identified as 304 people from employed academics in Ahi Evran University center campus (187), teachers in Kırşehir Cumhuriyet Primary School (107), and police officers in Kırşehir Ahi Police Station and in Riot Police Unit (100). All students in universe were included in the study but 18 % of whom were not taken into consideration so the research was carried out with 323 voluntary people. This study data was collected that a questionnaire form developed by the researchers was used as the data gathering tool in the period 14 January-15 March 2008. Results: It was found that participants in this study were academics 42.1 %, police officers 31.0 % and 26.9 % teachers. The mean age of the participants was 37.09 ± 7.93 years, 78.0 % of them were male, 22.0 % of them female, and 34.7 % bachelor. It was determined that 69.3 % of the participant’s had awarded men nurse. 66.9 % of these participants had determined that this condition was informed by media. 58.5 % of participants reported that to be ignorant of how to call men nurse. 45.8 % of them reported men nurse wears normal dress upon white laboratory coat, 37.5 % of them reported men nurse wears nursing uniform. 53.6 % of participants reported that community were to reply in the affirmative at men nurse, 85.8 % of them male can also do female nursing, and 78.3 % of them men were also nurse. Conclusions: Different profession working people opinions are affirmative at men nurse.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışma, farklı meslek gruplarında çalışan bireylerin erkek hemşirelere ilişkin görüşlerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini, Ahi Evran Üniversitesi merkez kampüslerinde görev yapan akademisyenler (187), Kırşehir Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğretmenleri (107) ve Kırşehir Ahi Polis Karakolu ile Çevik Kuvvet Birimi’ndeki polis memurları (100) olmak üzere toplam 394 kişi oluşturmuştur. Evrendeki tüm kişiler araştırmaya dahil edilmiş ama onların % 18’i zamanı olmadığı için araştırmaya katılmak istememiş, toplam 323 kişi araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma verileri 14 Ocak–15 Mart 2008 tarihleri arasında, araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu ile toplanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılanların % 42.1’i akademisyen, % 31.0’ı polis, % 26.9’u ise öğretmendir. Katılımcıların % 78.0’i erkek, % 22.0’si kadın, yaş ortalamaları 37.09±7.93 ve % 34.7’si lisans mezunudur. Katılımcıların % 69.3’ü erkek hemşirelerin olduğunu bilmektedir. Bilenlerin % 66.9’u bu durumu medya aracılığı ile öğrendiğini belirtmiştir. Katılımcıların % 58.5’i erkek hemşirelere nasıl hitap edileceğini bilmediklerini, % 45.8’i erkek hemşirelerin normal kıyafet üzerine beyaz önlük, % 37.5’i ise hemşire üniforması giydiklerini ifade etmiştir. Katılımcıların % 53.6’sının “halkın erkek hemşirelere tepkisi olumlu olur”, % 85.8’inin “erkekler de bayanlar kadar iyi hemşirelik yapabilir” ve % 78.3’ünün “erkeklerden de hemşire olabilir” şeklinde görüş bildirdikleri saptanmıştır. Sonuç: Farklı meslek çalışanlarının erkek hemşireler hakkındaki düşüncelerinin olumlu olduğu belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Ahmad, M.M., & Alasad, J.A. (2007). Patients’ preferences for nurses’ gender in
Jordan. Int J Nurs Pract., 13, 237-242.
Arıkan, D., Karaman, Z., & Yağcı, G. (2000). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin
eğitimde ve mesleki alanda erkek hemşire adaylara bakış açısı. Atatürk Üniv. HYO Derg., 3,
36-43.
Boughn, S., 2001. Why women and men choose nursing. Nurs Health Care Perspect.,
22, 14-19.
Delice, S.T. (2006). Hemşirelik mesleği ve toplumsal cinsiyet rollerinin mesleğe
etkilerinin betimlenmesi. Ankara Üniv. Tıp Fak., Erişim: 05 Mart 2009, http://acikarsiv.an
kara.edu.tr/fulltext/2021. pdf.
Dindar, İ., & Şıpkın, S. (1996). Trakya Üniversitesi Edirne Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu öğrencilerinin sosyoekonomik özellikleri, sorunları ve mesleksel beklentilerinin
araştırılması. Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin 40. Yılı Sempozyum Kitabı (1995).
Ege Üniversitesi Basımevi, 49-57. İzmir.
Eksen, M., Birgili, F., Tümer, A., Bozyer, İ., Gezer, N., & Karaefe, M. (1999).
Hemşire, öğrenci hemşire, doktor ve vatandaşların hemşirelik üzerindeki görüşleri. IV. Ulusal
Hemşirelik Eğitimi Semp. Kitabı. Çevik Mat., 375-379. İstanbul.
Evans, J. (1997). Men in nursing: issues of gender segregation and hidden advantage.
J Adv Nurs., 26, 226-231.
Ünsal, A., Akalın, İ., Yılmaz, V. (2010). Farklı meslek çalışanlarının erkek hemşirelere ilişkin görüşleri.
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
431
Evans, J. 2004. Men nurses: a historical and feminist perspective. J Adv Nurs., 47,
321-328.
Fadıloğlu, Ç., Işık, A., Özbayır, T., Özsoy, S.A., Saruhan, A., & Sarıkaya, A. (1992).
Hastaların hemşireleri değerlendirmesi. II. Ulusal Hemşirelik Kong. Kitabı. Ege Üniv.
Basımevi, 659-671. İzmir.
Foreman, M. (1997). Are men taking over the nursing profession? Contemp Nurse, 6,
26-29.
Galbraith, M. (1991). Attracting men to nursing: what will they find important in their
career?. J Nurs Educ., 30, 182-186.
Karadakovan, A. (1997). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin
mesleğin statüsü ve hemşireliğe erkek öğrenci alınmasına ilişkin görüşleri. III. Ulusal
Hemşirelik Eğitimi Semp., 376-383. İstanbul.
Kleinman, C.S. (2004). Understanding and capitalizing on men’s advantages in
nursing. J Nurs Adm., 34, 78-82.
Kocaer, Ü., Öztop, T., Usta, N., Gökçek, D., Bahçecik, N., Öztürk, H. & Paslı, E.
(2004). Hemşirelik mesleğinde erkek üyelerin yeri. Atatürk Üniv. HYO Derg., 7, 23-29.
Mackintosh, C. (1997). A historical study of men in nursing. J Adv Nurs., 26, 232-236.
Marysville, W.A. (2002). Why are there so few male nurses? Erişim: 05 Mart 2009,
http://www.medzilla.com /press61102.html.
Meadus, R.J., & Twomey, J.C. (2007). Men in nursing: making the right choice. Can
Nurse, 103, 13-16.
Oktay, S. (1989). Hastalar kendilerine bakım verenlerin hangi cinsten olmasını ister?.
Hemşirelik Bülteni, 3, 18-22.
Özbaşaran, F., & Taşpınar, A. (1998). Hemşireler mesleklerine erkek üye alınmasını
istiyorlar mı? Ege Üniv. HYO Derg., 14, 271-281.
Özbaşaran, F., Taşpınar, A., & Çakmakçı, A. (2002). Hastalar kendilerine bakım
verenlerin cinsiyeti konusunda ne düşünüyorlar? Atatürk Üniv. HYO Derg., 5, 11-17.
Sarıtaş, S., Karadağ, M., & Ayar, D. (2007). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin erkek
hemşireyi algılama düzeylerinin değerlendirilmesi. 4. Uluslar arası 11. Ulusal Hemşirelik
Kong. Kitabı. Tübitak, 223. Ankara.
Savaşer, S., Yıldız, S., Bahçecik, N., & Pek, H. (1997). Hemşirelerin mesleğe erkek
üyelerin alınmasına yönelik düşünceleri, III. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Semp. Kitabı. 170-
177. İstanbul.
Tseng, Y.L. (1997). Nursing needs gender education too: how to avoid sexual
stereotypes influencing male nursing students. J Nurs, 44, 56-60.
Türk Dil Kurumu (2009). Hemşire. Erişim: 01 Mart 2009, http://tdkterim.gov.tr/bts
/?kategori=veritbn&kelime sec=152908.
Türk Hemşireler Derneği (2009). Hemşirelik Kanunu. Erişim: 01 Mart 2009,
http://www.turkhemsirelerder negi.org. tr /in dex.php?page=wm_hemkan.
Ulusoy, M.F. & Görgülü, R.S. (2001). Hemşirelik Esasları Temel Kuram, Kavram,
İlke ve Yöntemler. TDFO Ltd. Şti., 5. Baskı, 7-8. Ankara.
Yavuz, M. & Dramalı, A. (1999). Erkek öğrencileri içeren hemşirelik eğitimi. IV.
Ulusal Hemşirelik Eğitimi Semp. Kitabı. Çevik Matbaacılık, 234-237. İstanbul.
Williams, C.L. (1995). Hidden advantages for men in nursing. Nurs Adm Q., 19,63-70.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com