You are here

Gebelikte bebeğin cinsiyetini belirleme ve tahmin etmeye ilişkin geleneksel inanç, uygulamalar ve bazı sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi

Relationship with some socio-demographic characteristics and traditional beliefs, practices about forecast and determination of baby gender during Pregnancy

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: This study was done to determine effects on health and traditional beliefs and practices of women about forecast and determination of baby gender during pregnancy. Material and Methods: The population of this descriptive and cross-sectional study was consisted of the women consulting to gynecology and obstetrics policlinic of Gynecology- Maternity and Children Diseases Hospital in Ordu. The 213 pregnant who accepted to take part in the study constituted the sample of the study. The research was conducted between 1 October and 31 December 2005. The research data were collected via a questionnaire. The analysis of the data was done with frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, chi-square test, Pearson correlation analysis test. Findings: It was determined that 16.1% of women had traditional beliefs and practices about forecast and determination of baby gender during pregnancy, 34.0% of them used traditional methods during pregnancy. It was determined that 27.8% of them believed “partially” and 0.5% “most certainly” to traditional practices. These practices were seen “correct” and “effective” by women. It was established that 23.0% of women practiced “scissors-knife” method, 14.1% of them “ring” method for forecast of baby gender. It was determined that 4.2% of women had been read “praying by hodja” and 3.8% of them ate “bitter and sour” for determination of preferred fetal gender during pregnancy. It was found that four of women had health problems because they used traditional practices. Conclusion: In current, women continue traditional beliefs and practices about forecast and determination of baby gender during pregnancy. Some of traditional beliefs and practices adversely may affect both themselves and their baby in pregnancy. The health persons who in antenatal and postnatal care services should be evaluated about traditional beliefs and practices of women.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışma, kadınların gebelikte, bebeğin cinsiyetini belirleme ve tahmin etme hakkında geleneksel inanç, uygulamaları ve ilişkili faktörleri incelemek için yapıldı. Materyal ve Metod: Bu tanımlayıcı ve kesitsel çalışmanın evrenini Ordu ili Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran kadınlar oluşturdu. Çalışmanın örneklemine, araştırmada yer almayı kabul eden 213 kadın alındı. Araştırma 1 Ekim- 31 Aralık 2005 tarihleri arasında yapıldı. Araştırmanın verileri anket formu ile toplandı. Verilerin analizi sıklık, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, ki-kare testi ve pearson korelasyon analizi ile yapıldı. Bulgular: Kadınların % 16.1’inin gebelikte bebeğin cinsiyet tahmin etme ve belirleme hakkında geleneksel inançları olduğu, %34.0'ının gebelikte cinsiyet belirleme için geleneksel uygulama kullandığı belirlendi. Geleneksel uygulamaların “kısmen” doğru ve etkili olduğuna inanan kadınların oranının %27.8, “kesinlikle” doğru ve etkili olduğunu düşünen kadınların oranının %0.5 olduğu belirlendi. Gebelikte fetusun cinsiyet tahmini için geleneksel yöntem olarak kadınların %23.0’ının “makas-bıçak yöntemi”, %14.1’inin “yüzük yöntemi” inanç ve uygulamalarını uyguladığı belirlendi. Tercih edilen cinsiyette bebeğe sahip olmak için kadınların %4.2’sinin “hocaya okunduğu”, %3.8’inin “acı ve ekşi” yediği saptandı. Dört kadının, geleneksel yöntem kullandığı için sağlık problemleri yaşadığı saptandı. Sonuç: Günümüzde kadınlar gebelikte bebeğin cinsiyetini belirleme ve tahmin etme ile ilgili geleneksel inanç ve uygulamaları yapmaya devam etmektedir. Gebelikte yapılan geleneksel uygulamaların bazıları, hem kendilerine hem de bebeğe zarar verebilir. Antenatal ve postnatal bakım hizmeti veren sağlık çalışanları, kadınları geleneksel inanç ve uygulamalar hakkında da değerlendirmesi gerekir.

REFERENCES

References: 

Ayaz, S., Efe, S.Y. (2008). Potentially harmful traditional practices during pregnancy
and postpartum. Eur J Contracept Reprod Health Care, 13:228-288.
Balıkçı, G. (2008). Trabzon’un bazı yörelerinde doğumla ilgili adet ve inanmalar.
http://www.folklor.org.tr/haber_detay.asp?id=88, Erişim tarihi:20.11.2008.
Batlaş, Z.(2000). Sağlık Psikolojisi. Remzi Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul,1. Baskı, s.77.
Bayık, A., Bahar, Z.(1985). Doğurgan çağdaki kadınların geleneksel uygulamalarına
ilişkin bir çalışma. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1:1-12.
Çiftçi, H., Çevik, E., Aksoy, Ş. (2005). Şanlıurfa yöresinde uygulandığı şekli ile
dağlama. Türkiye Klinikleri J Med Ethics, 13:110-114.
Daşikan, Z., Kavlak, O.(2009). Maternal obezite: gebelik Komplikasyonları ve gebe
kadınınm Yönetimi. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, 1(1):39-46.
Eğri, G., Gölbaşı, Z.(2007).15-49 yaş evli kadınların doğum sonu dönemde bebek
bakımına yönelik geleneksel uygulamaları, Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6: 313-320.
Erbil, N. Sağlam, G. (2010). Gebelikte bebeğin cinsiyetini belirleme ve tahmin etmeye ilişkin geleneksel inanç,
uygulamalar ve bazı sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
[Bağlantıda]. 7:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
359
Gigger, J.N., Davidhizar, R.E., Wieczorek, S.C. (1993). Culture and etnicity, in Bobak
IM, Jensen MD, Lowdermilk DL ed. Maternity and Gynecologic Care: the Nurse and the
Family, 5th Ed., Mosby-Year Book, Inc, p.42-67.
Göl, N.Z.Ö.(2008). Doğum adetlerinin kültürel değişim sürecinde Gaziantep ve
Almanya bağlamında değerlendirilmesi, http://www.folklor.org.tr/haber_detay. asp?id=143,
Erişim tarihi: 20.11.2008
Henkle, J.O., Kennerly, S.M. (1990). Cultural diversity: a resource in planning and
implementing nursing care. Public Health Nurs, 7:145-149.
Karadakovan, A.(1998).Türk kültüründe sağlık uygulamaları ve kalite. Hemşirelik-
Ebelik Eğitim ve Uygulamalarında Kalite Sempozyumu Kitabı. Erciyes Üniversitesi, Kayseri,
s.12-25.
Karakoç, K.Ö., Dayı, F.F., Oto, R.(2001). Çocuk cerrahisi servisinde yatan hastaların
ebeveynlerinin anksiyete düzeyleri ve bazı sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi. Hemşirelik
Forumu, 2:32-36.
Morin, K.H.(1998). Perinatal outcomes of obesity women: A review of the literature. J
Obstet Gynecol and Neonatal Nurs, 27:431-440.
Morin, K.H., Brogan, S., Flavin., S.K.(2002). Attitudes and perceptions of body image
postpartum African American Women. MCN, 27:19-25.
Taşpınar, A., Demir, Ü.(1999). 15-49 yaş evli kadınların gebelik ve aile planlamasına
ilişkin geleneksel uygulamalarının incelenmesi. Hemşirelik Forumu,123-131.
Spector, R.O.(1995). Culturel Concepts of Women’s Health and Health Promoting
Behaviors. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 1995;24:241-245.
Şenol, V., Ünalan, D., Çetinkaya, F., Öztürk, Y.(2004). Kayseri ilinde halk ebeliği ile
ilgili geleneksel uygulamalar. Klinik Gelişim, 17:47-55.
Tortumluoğlu, G., Bedir, E., Seviğ, Ü.(2005). Erzurumdaki bireylerin “Türk
toplumunda kültürel özellikleri tanılama rehberi” ile sağlık açısından değerlendirilmesi, 3.
Uluslararası-10.Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, s.142.
Tortumluoğlu, G., Karahan, E., Bakır, B., Türk, R.(2004). Kırsal alandaki yaşlıların
yaygın sağlık problemlerinde başvurdukları geleneksel uygulamalar, Uluslararası İnsan
Bilimleri Dergisi ISSN:1303-5134, www. İnsanbilimleri.com
Walker, M.K., Conner, G.K.(1993). Fetal sex preference of second-trimester gravidas.
J Nurse Midwifery, 38:110-3.
Yurdakul, M., Vural, G.(2001). Geleneksel yöntem kullanma nedenleri ve
hemşirelerin aile planlaması hizmetlerinde etkinliği. Sağlık ve Toplum,1:42-47.
Zahr, L.K., Hattar-Pollara, M.(1998). Nursing care of Arap children: Consideration of
cultural factors. Journal of Pediatric Nursing, 13:349-55.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com