You are here

Hemşire ve ebelerin acil kontrasepsiyona ilişkin bilgi ve davranışları

Knowledge, behaviors of nurses and midwives with emergency contraception

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: The using of emergency contraception may play important role for preventing unplanned pregnancies and induced abortion. The aim of this study was to determine the knowledge and behaviors of nurses and midwives with emergency contraception. Material and Methods: Sample of this descriptive and cross-sectional study was voluntary 89 nurses and 100 midwives. The data of study were collected using face-to-face interwiev methods via questionnarie. This study was made 1st-15th February, 2005. Results: It was determined that 46.6% of nurses and midwives heard emergency contraception. Of the nurses and midwives who completed the sample 74.1% reported that they did not know about what used for emergency contraception and 77.2% of them did not know about beginning time to emergency contraception. It was found that rate of using the emergency contraception among nurses and midwives was 4.2%. Half of nurses and midwives who used emergency contraception reported that emergency contraception prevented their pregnancy. It was found that occupation (p=0.000) and institution (p=0.000) of participants effected hearing of emergency contraception by nurses and midwives the differences were significant. Conclusion: Knowledge and behaviors of nurses and midwives with emergency contraception are not adequate. The education should prepare to health care providers for the presenting of knowledge and behavior about this subject. Advance researches into knowledge, attitude and behaviors of health professionals are advised.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Planlanmamış gebeliklerin ve istemli abortusların önlenmesinde acil kontrasepsiyon kullanımı önemli rol oynayabilir. Bu çalışma, ebe ve hemşirelerin AK’ye ilişkin bilgi ve davranışlarını belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel çalışmanın örneklemine, araştırmaya katılmaya istekli olan 100 ebe, 89 hemşire alındı. Çalışmanın verileri anket formu ile yüzyüze görüşme yöntemi kullanılarak toplandı. Bu çalışma 1-15 Şubat 2005 tarihleri arasında yapıldı. Bulgular: Hemşire ve ebelerin %46,6’sının acil kontrasepsiyonu işittiği belirlendi. Örnekleme alınan ebe ve hemşirelerin %74,1’i acil kontrasepsiyon için ne kullanıldığını bilmediğini, %77.2’si acil kontrasepsiyona başlama zamanı hakkında bilgisi olmadığını belirtti. Hemşire ve ebeler arasında acil kontrasepsiyonu kullanma oranı %4,2 bulundu. Katılımcıların çalıştıkları kurum (p=0.000) ve mesleklerinin (p=0.000) acil kontrasepsiyonu işitmelerini etkilediği ve farkların önemli olduğu belirlendi. Sonuç: Acil kontrasepsiyona ilişkin ebe ve hemşirelerin bilgi ve davranışları yeterli değildi. Bu konuda, sağlık profesyonellerine bilgi, tutum ve davranış geliştirmek için eğitim programları hazırlanması gerekir. Sağlık profesyonellerinin bilgi, tutum ve davranışlarını içeren ileri araştırmalar önerilir.

REFERENCES

References: 

Aksu, H., Karaöz, B. (2008). Publicity needs of emergency contraception methods, Journal
of Health Sciences 17, 63-68.
Bozkurt, N., Korucuoğlu, Ü., Aksakal, F.N., Biri, A., Çiftçi, B., Maral, İ. et al. (2006).
Turkish adolescents’knowlede on and attitude toward emergency contraception, Journal
of Pediatric and Adolescent Gynecology, 19, 391-395.
Chiou, V.M., Shrier, L.A., Emans, S.J. (1998). Emergency postcoital contraception. Journal of
Pediatric and Adolescent Gynecology, 11, 61-72.
Dilek, T.U., Güngör, S., Yazıcı, F.G. (2006). Acil postkoital kontrasepsiyon. Turkiye
Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences, 2, 89-94.
Ho, P.C. (2000). Emergency contraception: methods and efficacy. Curr Opin Obstet Gynecol,
12,175-179.
Erbil, N., Bostan, Ö. (2010). Erbil Knowledge and behaviors of nurses and midwives with emergency
contraception. International Journal of Human Sciences [Online]. 7:2. Available:
http://www.insanbilimleri.com/en
884
Köşüş, A., Köşüş, N., Çapar, M. (2007). Acil kontrasepsiyon. Genel Tıp Dergisi, 17,131-138.
Mandıracıoğlu, A., Mevsim, M., Turgul, O. (2003). Health personnel perceptions about
emergency contraception in primary health-care centers. The European Journal of
Contraception and Reproductive Health Care, 8, 145-149.
Pınar, G., Öktem,M., Algıer, L., Doğan, N., Zeyneloğlu, H. (2005). Health Care Personnel’s
awareness, attitudes and implementations about emergency contraception and other
Family Planning Procedures. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 2, 204-
209.
Sevil, U., Yanıkkerem, E., Hatipoğlu, S. (2006). A survey of knowledge, attitudes and
practices relating to emergency contraception among health workers in Manisa, Turkey.
Midwifery, 22, 66-77.
Sherman, C.A., Harvey, S.M., Beckman, L.J., Petitti, D.B. (2001). Emergency contraception:
Knowledge and attitudes of health care providers in a Health maintenance organization.
Women Health Issues, 11, 448-457.
Turkey’s Population and Health Research., (2008). Hacettepe University Population Research
Institute: Ankara, Turkey.
Trussell, J., Ellertson, C. (1995). The efficacy of emergency contraception. Fertility Control
Reviews 4, 8-11.
Virjo, I., Kirkkola, A.L., Isokoski, M., Mattila, K. (1999). Use and knowledge of hormonal
emergency contraception. Advances in Contraception, 15, 85-90.
Von Hertzen, H., Piaggio, G., Peregoudov, A., Ding, J., Chen, J., Song,.S. et al. (2002). Low
dose mifepristone and two regimens of levonorgestrel for emergency contracepion: a
WHO multicentre randomised trial. Lancet, 360,1803-1810.
Westhoff, C. 2003. Clinical practice. Emergency contraception. The New England Journal of
Medicine, 349, 1830-1835.
Uzuner, A., Ünalan, P., Akman, M., Çiftçili, S., Tuncer, I., Çoban, E. et al (2005). Providers’
knowledge of, attitude to and practice of emergency contraception. The European
Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 10, 43-50.
Yıldırım, A. (2004). Acil kontrasepsiyon. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 1:1-8.
Zeteroğlu, Ş., Şahin, G., Şahin, H.A., Bolluk, G. (2004). Knowledge and attitudes towards
emergency contraception of health-care providers in a region with a high birth rate. The
European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 9, 102-106.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com