You are here

A study on trait anger – anger expression and friendship commitment levels of primary school 2nd stage students who play – do not play sports

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research was to investigate the state of trait anger-anger expression and friendship commitment levels depending on the fact whether 2nd-stage-students in primary schools played sports or not. Personal Information Form, Trait Anger-Anger Expression Scales and Inventory of Peer Attachment were used in order to collect the data. The population of the research was consisted of the students who studied in 2nd stage of 40 primary state schools that belonged to National Education Directorate of Hatay Province between 2009-2010 academic year. Sample group was made up by 853 students of 21 primary schools who were selected from the population (262 boy students and 149 girl students who played sports as registered players; 233 boy students and 209 girl students who did not play sports.). To sum up; the comparison of the scores of trait anger and external anger of the participant students who played sports yielded a statistically significant difference in terms of sex variable (p< 0.05). As for the sedentary group, boys had higher scores of internal anger and external anger than girls. In the comparison of the scores of friendship commitment in sedentary students in terms of sex variable, it was found out that there was a statistically significant difference between girls and boys, which was in favour of boys (p<0.05).
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu II. Kademe öğrencilerinin spor yapıp yapmama durumlarına göre sürekli öfke- öfke ifade tarzları ve arkadaş bağlılığı düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, Spielberger ve arkadaşları (1988) tarafından geliştirilen, Özer (1994) tarafından Türkçeye uyarlanan “ Sürekli Öfke - Öfke İfade Tarzı Ölçeği ” (Trait Anger and Anger Expression Scales) ve Armsden ve Greenberg (1987) tarafından geliştirilen, Türkçeye uyarlanması Hortaçsu ve Oral (1991) tarafından yapılmış olan “Arkadaş Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren 40 ilköğretim (devlet) II. kademe öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise, 21 ilköğretim okuluna devam eden lisanslı olarak spor yapan 262 erkek, 149 kız öğrenci ve spor yapmayan 233 erkek, 209 kız öğrenci olmak üzere toplam 853 ilköğretim okulu öğrencisi oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin hesaplanmasında ve değerlendirilmesinde SPSS 16,0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Veriler yüzde (%) ve frekans tabloları verilerek özetlenmiştir. Verilerin normallik sınaması One–Sample Kolmogorov–Simirnov test ile yapılmış olup verilerin normal dağılım gösterdiği varsayımı sağlanmıştır. Dolayısıyla veriler parametrik testlerden, Indenpendent sample-t testi ile analiz edilmiştir. Bu çalışmada hata düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir Sonuç olarak; araştırmaya katılan sporcu öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından elde edilen sürekli öfke ve dışa öfke puanlarının karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu (P<0,05), sedanterlerde ise, erkeklerin içe öfke ve dışa öfke durumlarının kızlardan daha yüksek bulunmuştur. Sedanter öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından elde edilen arkadaş bağlılığı puanlarının karşılaştırılmasında kız ve erkek öğrenciler arasında erkekler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (P<0,05).

REFERENCES

References: 

 Abalı, O. (2004) Ergenlik Dönemi ve Sorunları. 1. Baskı, Kelebek Matbaası, İstanbul.
 Albayrak,B., Kutlu, Y. (2009) Ergenlerde öfke ifade tarzı ve ilişkili faktörler. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2, Sayı:3.
 Avcı, R. (2006) Şiddet Davranışı Gösteren ve Göstermeyen Ergenlerin Ailelerinin Aile İşlevleri, Öfke ve Öfke İfade Tarzları Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Adana.
 Aydın, A. (2003). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. 4. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul.
 Batıgün, A.D. (2004) İntihar ile ilişkili bazı değişkenler: öfke/saldırganlık, dürtüsel davranışlar, problem çözme becerileri, yaşamı sürdürme nedenleri. Kriz Dergisi, 12 (2): 49-61.
 Bridewell, W. B., & Chang, E. C. (1997) Distinguishing between anxiety, depression, and hostility: relations to anger-ın, anger-out, and anger control. Personal Individual Differences, Vol: 22, No: 4.
 Cüceloğlu, D. (1992). İnsan ve Davranışı, 3.Baskı, Remzi Kitapevi, İstanbul.
 Cüceloğlu, D. (2000). İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 Defenbacher, J. L., Lynch, R.S., Oettıng E. R., Kemper C. C. (1996). Anger reduction in early adolescents, Journal of Counseling Psychology. Vol: 43, No:2.
 Doğan, S., Güler, H., Kelleci, M. (2001). Hastaların öfkeli davranışları karşısında hemşirelerin yaklaşımları, C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5 (1).
 Erkek, N., Özgür, G., Babacan Gümüş, A. (2006). hipertansiyon tanısı alan hastaların sürekli öfke ve öfke ifade tarzları, C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10 (2): 9-18.
 Gök, M. (2009). Aile İçi Şiddet Ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Adana.
 Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Yayınları, Ankara.
 Kıran, E.B. (2003). Akran baskısı, akademik başarı ve yaş değişkenlerine göre lise öğrencilerinin risk alma davranışının yordanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 24:79–85.
Kırımoğlu, H. Yıldırım, Y. Temiz, A. (2010). A study on trait anger – anger expression and friendship
commitment level of primary school 2nd stage students who play – do not play sports. Uluslararası
İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:2. Erişim: http://www.insanbilimleri.com/En
694
 Kırımoğlu, H. (2007). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Madde Kullanımı Ve Bağımlılığını Önlemede, Okul Yöneticisi, Beden Eğitimi Ve Rehber Öğretmenlerin Bilgi, Görüş Ve Önerileri (Ankara İl Örneği). Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Ankara.
 Kısaç, İ. (1997). Üniversite Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Sürekli Öfke Ve Öfke İfade Düzeyleri. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 Kısaç, İ. (1999) Üniversite öğrencilerinin sürekli öfke ve öfke ifade biçimi düzeyleriyle ilgili bir çalışma. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Dergisi. Ankara.
 Koç, M. (2004) Gelişim psikolojisi açısından ergenlik dönemi ve genel özellikleri. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17:231-256.
 Köksal, F. & Gençdoğan, B. (2007) Depresif olanlar ile olmayanların suçluluk, utanç ve öfke tarzlarının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1):163-175.
 Kulaksızoğlu, A. (1999) Ergenlik Psikolojisi. 2. Baskı. Remzi Kitapevi: İstanbul.
 Lamb J, Pusker K. (1991). School-based adolescent mental health project survey of depression, suicidal ideation, and anger. J Child Adolesc Psychiatr Ment Health Nurs. 4:101–4.
 Okman, S. (1999) Ergenlik Dönemindeki Öfke İfade Tarzlarının Kendilik İmgesi Bağlamında İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 Özmen, A. (2006) Öfke: kuramsal yaklaşımlar ve bireylerde öfkenin ortaya çıkmasına neden olan etmenler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 39, Sayı: 1, Ankara.
 Rahmi. E. A. (2000) Eğitimde Biz ve Çocuklarımız. M.E.B Yayayınları. Eğitim Dizisi, İstanbul.
 Saçar, B. (2007). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Öfke Tepkisiyle Arkadaş Bağlılığının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Adana.
 Saygılı, S. (2004). Ergenlik Sorunları (Anne Babalar Gençlere Nasıl Davranmalı?). İstanbul: Elit Yayınları.
 Severin, G. (2000) Ergenlik Çağının Tehlikeleri, (Çev.) Bıçakçı, K., Çocuk&Aile Kitapları, Ankara.
 Söylemez, S. (2005). Ergenlik Hakkında. Morpa Yayınları, İstanbul.
 Tuncer, R. (2009). Sporun, Bedensel Engelli Bireylerin Ruhsal Durumları Üzerine
Kırımoğlu, H. Yıldırım, Y. Temiz, A. (2010). A study on trait anger – anger expression and friendship
commitment level of primary school 2nd stage students who play – do not play sports. Uluslararası
İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:2. Erişim: http://www.insanbilimleri.com/En
695
Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Niğde.
 Yavuzer, H. (1994) Çocuk Psikolojisi. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 Yavuzer, H. (2001) Çocuk ve Suç,Remzi Kitap Evi, İstanbul.
 Yıldıran, İ. & Yetim, A. (1996) Orta öğretimde beden eğitimi dersinin öncelikli amaçları üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:1 Sayı: 3.
 Yıldırım, E. (2006). Yetiştirme Yurtlarında ve Ailelerinin Yanında Kalan İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Çatışma Çözme Davranışı İle Öfke İfade Stillerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, İstanbul.
 Yörükoğlu, A. (1996) Çocuk Ruh Sağlığı, Özgür Yayınları İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com