You are here

Dini tutum ölçeği: ölçek geliştirme ve geçerlik çalışması

Religious attitude scale: scale development and validation

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this paper a scale of religious attitude (in an Islamic tradition) was constructed and its metric properties were introduced on the basis of its tests on two different samples (ns=930 and 388) of university students. It was found that the scale, which was named as Ok- Religious Attitude Scale, recorded high alpha scores (.81 and .91). Both explanatory and confirmatory factor analyses confirm that the scale with its four subscales (cognitive, emotional, behavioural and relational) form an ideal model. It was also observed that the scale revealed a powerful criterion validity which was obtained from its comparison with Francis Scale of Attitude Towards Christianity (Francis et al., 2005) and Intrinsic Religiosity scale (Allport & Ross, 1967). In its final form the scale seems to be a reliable, valid and viable tool with its economic and consistent content to be used in social science researches with a religiosity variable.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada İslami bir kültürde dindarlığı ölçmek için bir dini tutum ölçeği geliştirilmiş ve biri 930 diğeri 388 üniversite öğrencisi olmak üzere iki farklı örneklem ve çalışmadan elde edilen veriler çerçevesinde ölçeğin metrik özellikleri sunulmuştur. Sonuçta Ok-Dini Tutum olarak isimlendirilen ölçeğin yüksek iç tutarlılığa sahip olduğu görülmüştür (.81 ve .91). Açılımsal ve doğrulayıcı faktör analizleri ölçeğin 4 ayrı alt grubuyla (bilişsel, duygusal, davranışsal ve ilişkisel) iyi bir model oluşturduğunu onaylamaktadır. Francis Hıristiyanlığa Yönelik Dini Tutum ölçeği (Francis ve ark., 2005) ve İç-Güdümlü dindarlık (Allport ve Ross, 1967) ölçekleri çerçevesine ölçeğin aynı zamanda güçlü kriter geçerliliğine de sahip olduğu gözlenmiştir. Mevcut ekonomik biçimiyle ölçek, sosyal bilimlerin farklı alanlarında dinin bir değişken olarak yer alacağı araştırmalarda güvenle kullanılabilir gözükmektedir.
528-549

REFERENCES

References: 

Allport, G. W. & Ross, J. M. (1967). Personal Religious Orientation and Prejudice. Journal of
Personality and Social Psychology, 5, 432-443.
Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2010). Social psychology. Boston: Prentice Hall.
Bağdâdî, A. M. (1037). Usûlü’d-dîn. Bağdat: Dâru'l Medîne
Batson, C. D., Schoenrade, P., & Ventis, W. L. (1993). Religion and the individual. Oxford:
Oxford University Press.
Beauducel, A. & Wittmann, W. W. (2005). Simulation study on fit ındexes in cfa based on
data with slightly distorted simple structure. Structural Equation Modelling: A
Multidisciplinary Journal, 12, 41-75.
Cirhinlioğlu, F. G. & Ok, Ü. (2010). İnanç ya da dünya görüşü biçimleri ile intihara yönelik
tutum, depresyon ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiler. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi,
34, 1-18.
Fowler, J. W. (1981). Stages of faith. the psychology of human development and the quest for
meaning. San Francisco: Harper&Row.
Francis, L. J. & Stubbs, M. T. (1987). Measuring attitudes towards Christianity - from
childhood into adulthood. Personality and Individual Differences, 8, 741-743.
Francis, L. J., Kerr, S., & Lewis, C. A. (2005). Assessing attitude towards Christianity among
adolescents in South Africa: The Francis Scale. South African Journal of Psychology,
35, 147-155.
Glock, C. Y. & Stark, R. (1965). Religion and society in tension. Chicago: Rand McNally.
Glock, C. Y. (1962). On the study of religious commitment. Religious Education, 57, 98-110.
Hunt, R. A. (1972). Mythological-symbolic religious commitment: the LAM scales. Journal
for the Scientific Study of Religion, 11 (1972), 42-52.
Hutsebaut, D. (1996). Post- critical belief: a new approach to the religious attitude problem.
Journal of Empirical Theology, 9, 48-66.
Kayıklık, H. (2000). Dini yaşayiş biçimleri: psikolojik temelleri açısından bir değerlendirme
(Basılmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com