You are here

The Times Gazetesi’ne göre İngiliz dönemindeki Kıbrıs’ta idari ıslahat

Administrative reforms in Cyrprus according to The Times (1878-1914)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The Times Newspaper had been established as “Universal Register Daily” in 1785; it had taken “The Times” name in 1788. The Newspaper is like the official media organ of British Governments. The Times is also well-known with its unfavourable articles about the Ottoman Empire. This can be seen in these articles relating to Ottoman Armenians in the 19th century. There are great number of articles giving detailed information about the Cyprus Convention on June 4, 1878 between the Great Britain and Ottoman Empire, the occupation of Cyprus by the Great Britain and British reforms in the island in the Newspaper. British public opinion concerning the Cypriot people, the Ottoman System in the island, British reforms and Cyprus public opinion about those reforms can be seen in these articles. In this study, the Ottoman Administrative System and British administrative reforms in the island between 1878-1914 in Cyprus according to The Times Newspaper will be handled.
Abstract (Original Language): 
The Times Gazetesi 1785’te “Universal Register Daily” adıyla kurulmuş; 1788’de ise “The Times” adını almıştır. Gazete İngiliz Hükümetlerinin âdeta resmi yayın organı konumunda olmaktadır. The Times’ın Osmanlı Devleti ile ilgili yayınlarına bakıldığında genellikle eleştirel yönün ağır bastığı görülmektedir. Bu durumu XIX. yüzyılda Osmanlı Ermenileri ile ilgili yazılarında görmek mümkündür. Söz konusu gazetede, İngilizlerin 1877- 1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti ile antlaşma imzalayarak Kıbrıs’a yerleşmesi ve adada yaptığı ıslahatla ilgili çok sayıda yazı yayımlanmıştır. Bu yazılarda İngiliz kamuoyunun Kıbrıs’taki halka, Osmanlı Sistemi’ne nasıl baktığı, İngiliz döneminde adada yürütülen ıslahatı ve Kıbrıs kamuoyunun buna tepkisini nasıl değerlendirdiği ayrıntılı olarak görülebilmektedir. Bu makalede, The Times Gazetesi’ne göre Kıbrıs’taki Osmanlı İdari Sistemi ve İngilizlerin 1878-1914 arasında adanın idari yapısında yaptıkları ıslahat ele alınacaktır

REFERENCES

References: 

Armaoğlu, Fahir, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), 4. Baskı, Alkım Yayınları,
İstanbul, 2006.
Beratlı, Nazım, İngiliz Dönemi Başlarına Kadar Kıbrıslı Türklerin Tarihi,
Kimliğin Kökenleri, C.I, 1.Baskı, Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşe, 1993.
Beratlı, Nazım, Kıbrıs Türklerinin Tarihi (3. Kitap), 1. Baskı, Galeri Kültür
Yayınları, Lefkoşe, 1999.
Çiçek, Kemal, “Kıbrıs’ta Muhtarlık Teşkilatının Kuruluşu”, XII. Türk Tarih
Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara 12-16 Eylül 1994, Türk Tarih Kurumu
Yayınları, Ankara, 1999.
Demiryürek, Mehmet, Nizâm-ı Cedit’ten II. Meşrutiyet’e Osmanlı Reform
Sürecinde Kıbrıs, 1.Baskı, Akademik Kitaplar, İstanbu, 2010.
Gazioğlu, Ahmet C., İngiliz İdaresinde Kıbrıs, Statü ve Anayasa Meseleleri, I.
Cilt, Ekim Basımevi, İstanbul, 1960.
Gazioğlu, Ahmet C., Kıbrıs Türk Tarihi-Türk Dönemi (1570-1878), Kıbrıs
Araştırma ve Yayın Merkezi, Lefkoşe, 2001.
Gürel, Şükrü Sina, Kıbrıs Tarihi (1878-1960) Kolonyalizm, Ulusçuluk ve
Uluslararası Politika, I. Cilt, Kaynak Yayınları, Ankara, 1984.
Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri
(1876-1907), VIII. Cilt, 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1988.
Samani, Meltem Onurkan, Kıbrıs’ta Bir Sömürge Kurumu: Kavanin Meclisi
(1882-1931), Basılmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara, 2007.
Serter, Vehbi Zeki, Kıbrıs Tarihi, KKTC MEB Yayınları, Lefkoşe, 2001.
Şahin, Enis, “İngiliz The Times Gazetesi’ne Göre Samsun (1908-1925)”, Geçmişten
Geleceğe Samsun Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1. Kitap ( yay. haz: Doç.Dr. Cevdet
Yılmaz), Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı
Yayınları, Samsun, 2006.
The Times,
Türkgeldi, Ali Fuat, Mesâil-i Mühimme-yi Siyasiyye (yay. haz: Bekir Sıtkı Baykal),
Türk Tarih Kurumu Yayınları, C. II, 3. Baskı, Ankara, 1987.
Uçarol, Rıfat, 1878 Cyprus Dispute & The Ottoman-British Agreement, Rüstem
Kitabevi, Lefkoşe, 2000.
Uslu, Dilârâ, The Times Gazetesi’ne Göre Türkler ve Ermeniler (1918-1919),
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya,
2006.
Zia, Nasim, Kıbrıs’ın İngiltere’ye Geçişi ve Adada Kurulan İngiliz İdaresi,
TKAE Yayınları, Ankara, 1975.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com