You are here

1-3 yaş grubu çocuğu olan annelerin oyuncak seçimi konusunda bilgi ve uygulamalarının incelenmesi

Examinations of knowledge and applications about toy selections of mothers who have child 1-3 age group

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study was conducted to determine of knowledge and applications about toy selections of mothers who have child 1-3 age group. This study was descriptive research which taken 250 mothers who agreed to participate in research and who have child 1-3 age group, admitted to state hospital in child polyclinc in Odemis between 20th November-20thJanuary. It was found that %34.0 of mothers in research found itself sometimes sufficient about toy selection, %82.8 of them didn’t receive any information abaout toy selection, %78.4 of them read the warnings on the purchase of toys, %83.6 of them was attention when bought toys that the child’s age, %86.4 of them was attention when bought toys that the child’s gender, %94.8 of them was attention when bought toys that the toy was safe, %88.8 of them cleaned up toys. Mothers who participated in research determined to were not receive enough information from health care personnel about toy selections for children.
Abstract (Original Language): 
1-3 yaş grubu çocuğu olan annelerin oyuncak seçimi konusunda bilgi ve uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılmış bir araştırmadır. Tanımlayıcı tipte olan araştırmaya, 20 Kasım 2008 - 20 Ocak 2009 tarihleri arasında Ödemiş’te bulunan Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniklerine başvuran, 1-3 yaş gurubu çocuğu olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 250 anne alınmıştır. Araştırmaya katılan annelerin %34’ünün oyuncak seçimi konusunda kendini bazen yeterli bulduğu, %82,8’inin oyuncak seçimi konusunda hiçbir yerden bilgi almadığı, %78,4’ünün oyuncak satın alırken üzerindeki uyarıları okuduğu, %83,6’sının oyuncak satın alırken çocuğun yaşına, %86,4’ünün ise çocuğun cinsiyetine dikkat ettiği, %94,8’inin oyuncak alırken oyuncağın tehlikesiz olmasına dikkat ettiği, %88,8’i oyuncakları temizlediklerini ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan annelerin oyuncak seçimi konusunda sağlık personelinden yeterli düzeyde bilgi almadığı belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Alexander G.M. (2003). An Evolutionary Perspective of Sex-Typed Toy Preferences:
Pink,Blue and the Brain, Archives of Sexual Behavior, 32(1), 7-14.
Alexander G.M., Wilcox T., Woods R.(2009). Sex Differences in Infants’ Visual Interest
in Toys, Arch Sex Behav, 38, 427-433.
Arıkan D., Karaca E. (2004).Annelerin Oyuncak Seçimi ile İlgili Bilgi ve Uygulamaları,
Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 1-9
Arslan F (2000).1-3 Yaş Dönemindeki Çocuğun Oyun ve Oyuncak Özelliklerinin Gelişim
Kuramları ile Açıklanması, C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 4(2), 40-43
Blakemore Owen J.E., Centers R.E. (2005).Characteristics of Boys’ and Girls’ Toys, Sex
Roles, 53, 619-632.
Campenni C.E.(1999). Gender Stereotyping of Chıldren’s Toys: A Comparison of Parents
and Nonparents, Sex Roles, 40, 121-138.
Cherney I.D., Kelly Vance L., Glover K.G., Ruane A., Ryalls B.O.(2003) The Effects of
Stereotyped Toys and Gender on Play Assessment in Chıldren Aged 18-47
Months, Educational Psychology, 23(1), 95-103.
Clearfield M.W., Nelson N.M.(2006). Sex Diffrerences in Mothers’ Speech and Play
Behavior With 6-, 9-, and 14- Month Old Infants, Sex Roles, 54, 127-137.
Çamur D., Vaizoğlu S., Akbaş M., Başaran D., Batmaz A., Bilgin E., Bulam M. (2008).
Oyuncak Alıcı Ve Satıcılarının Oyuncak Güvenliği ve Yönetmenliği
Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 51, 31-38
Çelebi D.B.(2007).Türkiye ve Azerbaycan’daki Çocuk Oyunları ve Oyuncaklarının
Karşılaştırmalı İncelemesi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilimdalı, Muğla
Egemen A., Yılmaz Ö., Akil İ.(2004). Oyun, Oyuncak ve Çocuk, ADÜ Tıp Fakültesi
Dergisi, 5(2), 39-42
Erdoğan S., Çakıroğlu S. (2004). Çocuk ve Oyuncak, Anadolu Üniversitesi Dergisi,
935, 119-120
Fetihi L. (2008). Çocukların Oyununu Etkileyen Faktörler, İndigo Dergisi, 40, 71-72
Golombok S., Rust J., Zervoulis K., Croudace T., Golding J., Hines M.(2008)
Developmental Trajectories of Sex Typed Behavior in Boys and Girls; A
Longitudinal General Population Study of Chıldren Aged 2.5-8 Years, Chıld
Development, 79(5), 1583-1593.
Mangır M., Yaşare A., (1993). Çocuğun Gelişiminde Oyunun Önemi, Yaşadıkça
Eğitim Dergisi, 26, 14-18
Martin C.L., Eisenbud L., Rose H.(1995). Chıldren’s Gender Based Reasoning About
Toys, Chıld Development, 66, 1453-1471.
Nelson A.(2005). Chıldren’s Toy Collections in Sweden- ALess Gender- Typed Country?,
Sex Roles, 52, 93-101.
Onur B., Çelen N., Çok F., Atar M., Şener-Demir T.(1997). Türkiyede İki Kentte
Annelerin Bakış Açısıyla Çocukların Oyuncak Gereksinmesi, A.Ü. Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 30(1), 45-74
Raag T.(1999). Influences of Social Expectations of Gender, Gender Stereotypes and
Situational Constraints on Chıldren’s Toy Choices, Sex Roles, 41, 809-831.
Servın A., Bohlın G., Berlın L.(1999).Sex Differences in 1-3 and 5 Year Olds’ Toy
Choice İn A Structured Play Session, Scandinavian Journal of Psychology, 40,
43-48.
Stephens K. Toy Safety and Selection: Choose Developmentally Appropriate Toys for
Safer Play, www.parentıngexchange.com (Erişim Tarihi: 3 Ocak 2012)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com