You are here

Göçün gebelikteki depresyon, kaygı düzeyi ve sosyal destekle ilişkisi

The relationship between migration and depression, anxiety level and social support in pregnancy

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The research was conducted in Izmir, which faces the highest immigration rate and which is counted among the most developed cities in Aegean Region, in order to analyze the relationship between migration and depression, anxiety level and social support in pregnancy. The research was conducted between December2008 and April 2009, with 403 pregnant women who applied to the obstetrics and gynecology department of two different hospitals in Izmir, who have been pregnant for 36 weeks or more, who emigrated from another region and who agreed to participate in the research. In order to collect data for the research which is a cross-sectional and descriptive one, “Pregnant Information Form”, Beck Depression Inventory (BDI), Situational Anxiety Scale (SAS), Continuous Anxiety Scale (CAS) and Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSOPSS)were used which determine the characteristics of sociodemographic and other variables of pregnant women who compose the research sample. The average age of pregnant women who composed the research sample was 27.15±5.33, average age of marriage was 21.50±4.12. It was determined that 68.2% of pregnant women had relatives in case of need of help, and 32.5% of those who received help noted that her motherin- law helped her. It was determined that 27.0% of pregnant women emigrated from Eastern Anatolian Region and 50.6% of them emigrated for their relatives live in Izmir. The average scores for the pregnant women who participated in the research were as follows: score for BDI was 18.54±10.34, score for SAS was 42.90±6.80, score for CAS was 47.84±6.75 and score for MSOPSS was 50.50±19.00. A significant difference was obtained between pregnant women’s status of receiving social support and averages of depression scores, anxiety scores and social support scores. Furthermore, there is a positive, weak but fairly significant relationship between pregnant women’s averages depression scores and anxiety scores. It can be concluded that sufficient social support during pregnancy reduces depression and anxiety levels and that migration has a negative effect on those variables.
Abstract (Original Language): 
Çalışma hem göçün en yoğun yaşandığı hem de Ege Bölgesi’nde birinci derecede gelişmiş iller grubu içinde yer alan İzmir ilinde, göçün gebelik dönemindeki depresyon, kaygı düzeyi ve sosyal destek algısı ile ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Aralık 2008-Nisan 2009 tarihleri arasında İzmir’ deki iki farklı hastanenin gebe polikliniğine başvuran, gebelik haftası 36 hafta ve üzeri olan, farklı bir bölgeden göç etmiş olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 403 gebe ile yürütülmüştür. Kesitsel ve tanımlayıcı olarak yapılan çalışmada veri toplamak amacıyla; örnekleme alınan gebelerin sosyo-demografik ve diğer değişkenlerin özelliklerini belirleyen “Gebe Tanıtım Formu”, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Durumluk Kaygı Ölçeği (DKÖ) ve Sürekli Kaygı Ölçeği (SKÖ), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan gebelerin yaş ortalaması 27.15 ± 5.33, evlilik yaşı ortalaması 21.50 ± 4.12 dir. Gebelerin % 68.2’ sinin ihtiyaç duyduğunda yardım alabileceği yakınının olduğu ve yardım alanların %32.5’ inin bu yardımı kayınvalidesinden aldığı saptanmıştır. Gebelerin; %27.0’ sinin Doğu Anadolu’ dan göç ettiği, %50.6’ sının akrabaları İzmir’de olduğu için göç ettikleri belirlenmiştir. Çalışmaya katılan gebelerin BDÖ puan ortalaması 18.54±10.34, DKÖ puan ortalaması 42.90 ± 6.80, SKÖ puan ortalaması 47.84 ± 6.75 ve ÇBASDÖ puan ortalaması 50.50 ± 19.00 olarak bulunmuştur. Gebelerin sosyal destek alma durumu ile depresyon puanları, kaygı puanları ve sosyal destek puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark elde edilmiştir. Ayrıca gebelerin depresyon puan ortalamaları ile kaygı puanları arasında pozitif yönde, zayıf fakat anlamlı bir ilişki vardır. Gebelikte yeterli sosyal destek varlığının depresyon ve kaygı oranlarını azalttığı, göçün bu değişkenler üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu söylenebilir.

REFERENCES

References: 

Akdeniz, F., Gönül, AS. (2004) “Kadınlarda üreme olayları ile depresyon ilişkisi”, Klinik Psikiyatri,
2(70): 70-74.
Aker, T. (2006) Zorunlu göç yaşayan ailelerin ikinci kuşak üyelerinin sağlık durumu. Kocaeli
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmış Bilim Uzmanlığı Tezi, Kocaeli.
Aroian, K.J. (1990) “Model of psychological adaptation to migration and resettlement”, Nursing
Research, 39:1, p:5-10.
Babaoğlu Akdeniz, E. (2007) Göçmen Türk kadınlarının sorunlarının odak grup görüşmesi yöntemi
ile belirlenmesi ve psikoeğitimsel modele göre danışmanlık hizmeti verilmesi, Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
Cebeci, SA., Aydemir, Ç., Göka, E. (2002) “Puerperal dönemde depresyon semptom prevelansı:
obstetrik risk faktörleri kaygı düzeyi ve sosyal destek ile ilişkisi.” Kriz Dergisi, 10 (1); 11-18.
Eker, D., Arkar, H., Yaldız, H. (2001) “Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği’nin gözden
geçirilmiş formunu faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği.” Türk Psikiyatri Dergisi, 12(1); 17-
25.
Elsenbruch, S., Benson. S., Rucke, M., Rose, M., Dudenhausen, J., Pincus-Knackstedt, MK., et al.
(2007) “Social support during pregnancy: effects on maternal depressive symptoms,
smoking and pregnancy outcome.” Hum Reprod , 22:869-77.
Farley, T., Galves, AL., Dickinson, M., Perez, MJ. (2005) “Stres, coping and health: a comparison
of Mexican Immigrants”, Mexican-Americans and Non-Hispanic Whites: Journal Of Immigrant
Health, 7(3): 213-219
Fuller, J., Ballantyne, A. (2000) “Immigrants and equitable health-care delivery in rural areas:
Australian” Journal of Rural Health, 8: 189-193.
Hisli, N. (1989) “Beck depresyon envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliği, güvenirliği.” Türk
Psikoloji Dergisi; 7: 3-13.
İlkkaracan, P., İlkakaracan, İ. (1998) 1990’ lar Türkiye’ sinde kadın ve göç bilanço 98: 75 yılda köylerden
şehirlere, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 305-322.
Kılıçaslan, SC. (2006) İnegöl bölgesi’nde yaşayan bulgaristan göçmeni ve yerli ailelerin aile yapısı.
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Aile ve Tüketici Bilimleri Programı
Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara.
Öner, N. Le Compte, A. (1985) Durumluk – Sürekli kaygı envanteri el kitabı. İstanbul Boğaziçi
Üniversitesi Yayınları.
Polat, D. (2007) Ağrı alt bölgesi’ nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) gelir dağılımı ve göç (Bir
Uygulama). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
Sabuncuoğlu, O. (1998) Göçe zorlanan bir grup Bulgaristan Türk çocuk ve ergende psikiyatrikpsikolojik
durum. Uzmanlık Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Schmidt-Kodenberg, A. (1989) “Psychosomatische reaktionen bei migrantinnen.” Sozialmagazin; 7-
8: 55-61.
Şafak, M. (2008) Kırsal alandan kentsel alana göç eden kadınların yeni yaşama uyum durumlarının
araştırılması. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Aile Ekonomisi ve Beslenme
Eğitimi Anabilim Dalı Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Topçu, S. (2006) Göç eden ve göç etmeyen kadınların sağlığı geliştirme davranışlarının
değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmış Bilim
Uzmanlığı Tezi, İzmir.
Topçu, S., Beşer, A. (2006) “Göç ve sağlık.” Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,
10(3); 37-42.
Urritia-Rojas, X., Aday, L.A. 1991“A framework for community assessment: designing and
conducting a survey in a hispanic immigrant and refugee community.” Puclic Health
Nursing. 8:1, p:20-26 .
Vırıt, O., Akbaş, E., Savaş, HA., Sertbaş, G., Kandemir, H. (2008) “Gebelikte depresyon ve kaygı
düzeylerinin sosyal destek ile ilişkisi.” Nöropsikiyatri Arşiv,: 45; 9-13.
Wittig, U., Merbach, M., Siefen, R.G., Brähler, E. (2004) “Beschwerden und ınanspruchnahme des
Gesundheitswesens von Spätaaussiedlern bei Einreise nach Deutschland.”
Gesundheitswesens, 66, 85-92.
Yaşar, MR. (2007) “Depresyonun kadınlaşması” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2): 251-
281Yılmaz, TT. (2005) Göç’ün kadın yaşamı üzerindeki etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Van.
Yönten, H. (2002) The ıntegration of Turkish immigrant in Germany and Denmark. Uzmanlık
Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com