You are here

Yerel seçim sonuçları temelinde Mersin’in siyasi yapısı

Socio-political structure of Mersin at the basis of the results of the local elections

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
It was aimed to investigate the political structure of Mersin and its place in the general political structure of Turkey by using methods and techniques of political sociology. Structuralfunctionalist was used as the theoretical base. To achieve this goal, the results of the Turkish local elections in last 50 years (were examined. First of all, the formation of political power in Turkey and the overall operation and changing regularities at the bases of the local elections were evaluated. Secondly, It was looked to the formation of the political structure and the distribution of political power in Mersin since 1963 up to 2012. Finally, the meaning of Mersin findings within Turkish society was elaborated. Findings show that the political structure of Mersin city is rather different than overall Turkey. Rightist politics predominates the political structure of Mersin province. However, left politics plays a determining role in the political structure of the city of Mersin. Nevertheless, it has been experiencing significant changes in the city of Mersin in recent years: While left-wing parties have been experiencing a significant decrease, the trend has been upward for the right-wing parties.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, siyaset sosyolojisinin yöntem ve teknikleri kullanılarak, yapısal-işlevselci bir bakış açısından hareketle, Mersin’in siyasi yapısı ve Türkiye’nin genel siyasi yapısı içindeki yerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bir başka anlatımla Mersin’de siyasi erkin oluşumu, şekillenişi, işleyiş ve değişim düzenliliklerinin araştırılması ve topyekün Türk toplumu içindeki yerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için son 50 yılın yerel seçim (toplam 10 yerel seçim) sonuçları incelendi: Önce yerel seçim sonuçları temelinde Türkiye’de siyasal gücün şekillenişi, dağılımı ve değişim düzenlilikleri incelendi. İkinci aşamada ise Mersin ili özelinde siyasi yapının oluşumu, siyasi gücün dağılımı ve 1960’lı yıllardan günümüze değişim düzenliliklerine bakıldı. Üçüncü olarak da, Mersin ile ilgili olarak ortaya konan bulguların Türk toplumu geneli içinde ne anlam ifade ettiği konusu irdelendi. Bulgular Mersin kentinin siyasi yapısının, Mersin ili ve Türkiye genelinden farklı bir görünüm sergilediğini ortaya koymaktadır. Yerel seçimlerde Mersin ilinin siyasi yapısında sağ siyaset anlayışı ağır basmaktadır. Buna karşın Mersin kentinin siyasi yapısında ise sol siyaset geleneği belirleyici rol oynar. Fakat son dönemlerde Mersin kentinde önemli değişimlere tanık olunmuştur. Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin kentinde de sol partiler önemli bir gerileme süreci yaşarken, sağ partiler yükseliş trendine girmiştir. Ayrıca Mersin’in siyasi yapısında, etnik temelli siyaset yapan siyasi partilerin de önemli mevziler kazanmaya başladığı dikkat çekmektedir.

REFERENCES

References: 

Ahmad, F. (1993). The Making of Modern Turkey. London: Routledge.
Akbulut, Ö. (2006-a). Seçim Sonuçlarının Değerlendirmesi 1963 Yılı Raporu.
TODAİE-YERELNET, 07.02.2006
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1963.php
Akbulut, Ö. (2006-b). Seçim Sonuçlarının Değerlendirmesi 1968 Yılı Raporu.
TODAİE-YERELNET, 07.02.2006, http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1968.php
Aksoy, M. (2000). Sosyoloji ve Sosyal Bilimlere Giriş. İstanbul: Alfa Yayınları.
Albayrak, M. (2004). Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti. Ankara: Phoenix Yayınları.
Altunışık, R. (vd.) (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı). Sakarya:
Sakarya Kitabevi.
Arslan, D. A. (2011-a). Turkish Political Elites: Sociological Analysis of Turkish Politics and Politicians.
Berlin: LAP LAMBERT Academic Publishing.
Arslan, D. A. (2011-b). Who Rules Turkey: Turkish Power Elite. Berlin: LAP LAMBERT
Academic Publishing.
Arslan, D. A. (2011-c). Elites and Power in Contemporary Turkey: Social Anatomy of
Turkish Elites. Berlin: LAP LAMBERT Academic Publishing.
Arslan, D. A. (2017). “1963’ten Günümüze Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Türkiye’nin
Siyasi Yapısı”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (International Journal of Human
Sciences), Cilt: 4, Sayı: 1, Yıl: 2007, ss: 1–32, 23.02.2007, http://www.insanbilimleri.com/ojs
Arslan, A. (2005-a). “Tek Partili Dönem Ve Çok Partili Dönem Türk Siyasi Elitlerinin
Toplumsal Profillerinin Karşılaştırmalı İncelemesi”. “İş-Güç” Endüstri İlişkileri ve
İnsan Kaynakları Dergisi, 7 – 1, 8.3.2005, http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=240
Arslan, A. (2005-b). "The Evaluation Of Parliamentary Democracy In Turkey And
Turkish Political Elites". Historia Actual On-Line (Revısta Electrónıca «Hıstorıa Actual On-Lıne», Año III,
Nº 6, Invıerno 2005), (Contemporary History Association – Asociacion De Historia Actual), 3 - 6, 08.03.2005.
http://www.hapress.com/abst.php?a=n06a10
Arslan, A. (2005-c). “1995’ten Günümüze Türk Siyasi Elitlerinin Sosyolojik Analizi”. III.
Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırgızistan Celalabad Kommersiyalık Enstitüsü – Sakarya
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 5–9 Haziran 2005, Kırgızistan: Celalabad.
Arslan, A. (2004). “Türk İktidar Seçkinleri”. Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabad İşletme Fakültesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 1–9, http://www.tdcif.org/a_view.php?pg=arc_view&ex=13
Arslan, A. (2003-a). “Eşitsizliğin Teorik Temelleri: Elit Teorisi”. Kocaeli Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6–2, 115–135.
Arslan, A. (1999), Who Rules Turkey: The Turkish Power Elite and the Roles, Functions andSocial
Backgrounds of Turkish Elites, Guildford: University of Surrey, Department of Sociology (PhD
Thesis).
Azpuru, D. (2005). “The General Elections in Guatemala, December 2003”. Electoral Studies,
24, 143–149.
Bachrach, P. & Baratz, M. (1962). “Two Faces of Power”. American Political Science Review, 56.
Bayramoğlu, S. (2006-a). “Seçim Sonuçlarının Değerlendirmesi 1994 Yılı Raporu”.
YERELNET, 01.03.2006, http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1994.php
Bayramoğlu S. (2006-b). “Seçim Sonuçlarının Değerlendirmesi 1999 Yılı Raporu”.
YERELNET, 16.02.20006, http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1999.php
Bulmer, M. (1994). Sociological Research Methods. London: Macmillan.
Büyük Larousse, Sözlük ve Ansiklopedisi, 3, 1599–1600. İstanbul: Interpress.
Colomer, J. M. (2005). “The Genral Election in Spain, March 2003”. Electoral Studies, 24,
149–153.
Coulson, A. (2004). “Local Politics, Central Power: The Future of Representative Local
Government in England”. Local Government Studies, 30- 4, 467–480.
Çeçen, A. (2000). İnsan Hakları, Ankara: Savaş Yayınevi.
Dahl, R. (1961). Who Governs?, New Haven: Yale UP.
Dardanelli, P. (2005). “The Parliamentary & Executive Elections in Switzerland 2003”,
Electoral Studies, 24, 124–129.
Duverger, M. (1993). Siyasi partiler, Ankara: Bilgi Yayınevi.
Frey, F. (1965). The Turkish Political Elite, Massachusetts: MIT Press.
Gilbert, N. (1994). Researching Social Life, London: Sage.
Game, C. (2004). “Local Elections in Britain”. Local Government Studies, 30- 2, 276–280.
Green, D. P. (vd) (2003). “Getting Out the Vote in Local Election: Results from Six Door-to-
Door Canvassing Experiments”. The Journal of Politics, 65- 4, 1083–1096.
Glasgow, M. (2005). “Voting Behavior and the Electoral Context of Government Formation”.
Elsevioer Electoral Studies, 24245–264.
Golder, G. & Alvarez, M. (2005). “Democratic Electoral Systems Around the World”, Elsevioer
Electoral Studies, 24, 103–121.
Haralambos, M. (1990), Sociology: Themes and Perspectives, London: Unwin Hyman.
Henden, H. B. (2005), “Katılımcı Yerel Yönetim Anlayışında E-Belediyeciliğin Yeri ve Önemi,
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, http://www.insanbilimleri.com/
Jones, S. (2005). “Presidential and Parliamentary Elections in Georgia, 2004”. Electoral Studies,
24, 303–311.
Kışlalı, A. T. (1994). Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi, Ankara: İmge.
Kili, S. (1976). Cumhuriyet Halk Partisi'nde Gelişmeler 1960–1975, İstanbul: Boğaziçi
Üniversitesi.
LeDuc, L. (2005). “The Federal Election in Canada”. Electoral Studies, 24338–343.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı (2008) “Mersin Büyükşehir Belediyesi: Genel Bilgi”,
4.12.2008, http://www.mersin.bel.tr
Rallıngs, C. (vd.) (2005). “Trends in Local Elections in Britain 1975–2003”. Local Government
Studies, 31- 4, 393–413.
Rybar, M. (2005). “The Presidential Election in Slovakia, April 2004”. Electoral Studies, 24,
333–338.
Sagas, E. (2005). “The 2004 Presidential Election in the Dominican Republic”. Electoral
Studies, 24, 156–160.
Schaap, R. D. (2005). “The House of Representatives’ Election in Japan November 2003”.
Electoral Studies, 24, 136–140.
Sullivan, M. (2005). “The Legislative Elections in Indonesia, April 2004”. Electoral Studies, 24,
326–332.
Şener, M. (2006). TODAİE Seçim Sonuçları Değerlendirmesi 1984 Yılı Raporu, YerelNET,
28.02.06 http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1984.php
Talang, C. (2003). “The Parliamentary Election in Cambodia, July 2003”. Electoral Studies, 24,
130–135.
Teziç, E. (1976). Siyasi partiler: 100 soruda, Gerçek Yayınevi, İstanbul.
TODAİE, (2006). “Konya İli 2004 Yılı Yerel Seçim Sonuçları”. YerelNET, 26.12.05,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/il_secim.php?ilid=42&yil=2004&bbb=47...
Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası (1999), Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası. İstanbul:
Cemre Yayıncılık.
Wong, C. H. (2005). The Federal and State Elections in Malaysia, November 2003”. Electoral
Studies, 24, 311–315.
Yuval, F. & Herne, K. (2005). “Sophisticated Behavior Under Majoritarian and Non-
Majoritarian Voting Procedures”. Political Behavior, 27- 3, 217–237.
Yayman, H. (2006-a). TODAİE Seçim Sonuçları Değerlendirmesi 1973 Yılı Raporu,
YerelNET, 26.02.06 http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1973.php
Yayman, H. (2006-b). TODAİE Seçim Sonuçları Değerlendirmesi 1977 Yılı Raporu,
YerelNET, 26.02.06, http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1977.php
Yerelnet, (2006-a). 1963 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 14.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/il_secim.php?ilid=55&yil=1963
Yerelnet, (2006-b) 1968 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 14.02.2012,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/index.php?tur=&yil=1968
Yerelnet, (2006-c). 1968 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 14.02.2012,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/il_secim.php?ilid=55&yil=1968
Yerelnet, (2006-d). 1973 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 15.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/index.php?tur=&yil=1973
Yerelnet, (2006-e). 1973 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 15.02.2012,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/il_secim.php?ilid=55&yil=1973#yil
Yerelnet, (2006-f). 1977 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 15.02.2012,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/index.php?tur=&yil=1977
Yerelnet, (2006-g). 1977 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 15.02.2012,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/il_secim.php?ilid=55&yil=1977
Yerelnet, (2006-h). 1984 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 16.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/index.php?tur=&yil=1984
Yerelnet, (2006-ı). 1984 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 16.02.2012,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/il_secim.php?ilid=55&yil=1984
Yerelnet, (2006-i). 1989 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 16.02.2012,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/index.php?tur=&yil=1989
Yerelnet, (2006-j). 1989 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 16.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/il_secim.php?ilid=55&yil=1989
Yerelnet, (2006-k). 1994 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 16.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/index.php?tur=&yil=1994
Yerelnet, (2006-l). 1994 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 16.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/il_secim.php?ilid=55&yil=1994
Yerelnet, (2006-m). 1999 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 16.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/index.php?tur=&yil=1999
Yerelnet, (2006-n). 1999 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 16.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/il_secim.php?ilid=55&yil=1999
Yerelnet, (2006-o). 2004 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 16.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/index.php?tur=&yil=2004
Yerelnet, (2006-p). 2004 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 16.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/il_secim.php?ilid=55&yil=2004

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com