You are here

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA STRATEJİLERİ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ (İnönü Üniversitesi Örneği)

METACOGNITIVE AWARENESS LEVELS OF READING STRATEGIES OF UNIVERSITY STUDENTS (İnönü University Case)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, the metacognitive awareness level s of reading strategies were investigated on students of Inonu University. For this purpose, answers of fallowing questions were determined. What is the level of metacognitive awareness of reading strategies of students? Are there vary significantly according to the faculties in the level of metacognitive awareness of reading strategies of students? Are there vary significantly according to the gender in the level of metacognitive awareness of reading strategies of students? In this study, qualitative research, data collection tools is “Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory" created by Mokhtari ve Reichard (2002). In addition, the reliability and validity of this inventory was made by Öztürk (2012). As a result of, students of İnönü University were observed at "Promote to Reading Strategies” level and the "Public Reading Strategy" as the middle level and "Problem Solving Strategy" as the high level. Metacognitive awareness levels of female students were significantly found higher than male students..
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada İnönü Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık düzeyleri belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, “Öğrencilerin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık durumu ne düzeydedir? Öğrencilerin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık durumu okudukları fakültelere göre anlamlı değişiklik gösteriyor mu? Öğrencilerin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık durumu cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı değişiklik gösteriyor mu?” sorularına cevap aranmıştır. Nicel bir araştırma olan bu çalışmada veri toplama aracı olarak Mokhtari ve Reichard (2002) tarafından oluşturulan, geçerlik ve güvenirlik çalışması ise Öztürk (2012) tarafından yapılan “Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalık Envanteri” kullanılmıştır. Sonuç olarak İnönü Üniversitesi öğrencilerinin Okuma Stratejilerini Destekleme düzeyi ve Genel Okuma Stratejisi düzeyi orta, Problem Çözme Stratejisi düzeyi yüksek olarak gözlenmiştir. Kız öğrencilerin üstbilişsel farkındalık düzeyleri erkek öğrencilerden anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

BAĞÇECİ, B., DÖŞ, B. ve SARICA, R. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri İle Akademik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 551-566.
BALCI, G. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sözel Matematik Problemlerini Çözme Düzeylerine Göre Bilişsel Farkındalık Becerilerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
BÜYÜKÖZTÜRK Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayınları.
ÇAKIROĞLU, A. ve ATAMAN, A. (2008). Üstbilişsel Strateji Öğretiminin Okuduğunu Anlama Başarı Düzeyi Düşük Öğrencilerde Erişi Artırımına Etkisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,16, 1-13.
ÇEÇEN, M. A. ve ALVER, M. (2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri (Giresun Üniversitesi Örneği). Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 39-56.
ÇÖĞMEN, S. ve SARACALOĞLU, S. (2010). Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışmaları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(28), 91-99.
EPÇAÇAN, C. (2009). Okuduğunu Anlama Stratejilerine Genel Bir Bakış. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 207-223.
GELEN, İ. (2004). Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Türkçe Dersine İlişkin Tutum, Okuduğunu Anlama ve Kalıcılığa Etkisi. Malatya: İnönü Üniversitesi, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı.
KARAKELLE, S. ve SARAÇ, S. (2007). Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B Formları: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türk Psikoloji Yazıları, 10 (20), 87-103.
KARASAKALOĞLU, N., SARACALOĞLU, A. ve YILMAZ ÖZELÇİ, S. (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Stratejileri, Eleştirel Düşünme Tutumları ve Üst Bilişsel Yeterlilikleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 13(1), 207-221.
KARASAR, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
273 Ayşe ATEŞ
______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 2/4 2013 s. 258-273, TÜRKİYE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 2/4 2013 p. 258-273, TURKEY
KARATAY, H. (2009). Okuma Stratejileri Bilişsel Farkındalık Ölçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(19), 58-79.
OLUK, S. ve BAŞÖNCÜL, N. (2009). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerin Üstbiliş Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri İle Fen- Teknoloji ve Türkçe Ders Başarıları Üzerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1),183-19.
ÖZBAY, M. (2009). Anlama Teknikleri I Okuma Eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
ÖZSOY, G. (2008). Üstbiliş.Türk Egitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 713-740.
ÖZTÜRK, E. (2012). Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalık Envanteri’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online, 11(2), 292-305.
TEMİZKAN, M. (2008). Bilişsel Okuma Stratejilerinin Türkçe Derslerinde Bilgiye Dayalı Metinleri Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 129-148.
TOPUZKANAMIŞ, E. (2009). Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama ve Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com