You are here

UYGUR ŞAMANLARI VE PRATİKLERİ ÜZERİNE

A STUDY ON UYGHUR SHAMANS AND THEIR PRACTICES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Throughout the history Uyghur Turks have had various religious beliefs such as Shamanism, Maniheism, Buddhism and Christianity. All these religions have turned out to be markers of Uyghur Turks’ structures of belief, psychological situation and material and spiritual culture. Shamanism is still believed among Uyghur people with some modifications and forms a big part of social life. On the one hand Uyghur Shamanists follow Shaman’s practices and traditions by adapting them to Islamic understanding, on the other hand they utilize Islamic practices and traditions for Shamanist aim. In this paper, shamans who are known as “peryhon”, “bahshi”, “dahan”, molla”, “büvi” among Uyghur people today, and their magical treatments methods, practices, and shaman prayers will be evaluated.
Abstract (Original Language): 
Uygur Türkleri tarihi boyunca Şamanizm, Maniheizm, Budizm ve Hıristiyanlık gibi çeşitli dinlere inanmışlardır. Bütün bu dinler Uygur Türklerinin inanç sisteminde ve psikolojik yapısında, maddi ve manevi kültüründe derin izler bırakmıştır. Bunlardan şamanizm hala Uygurlar arasında yaşamaktadır. Uygur şamanları bir taraftan şaman uygulamalarını ve geleneklerini İslami anlayışa uydurmaya çalışırken, diğer taraftan İslami uygulama ve gelenekleri şamanist amaçlar için kullanmaktadırlar. Bu makalede günümüzde Uygurlar arasında “perihon”, “bahşı”, “dahan”, “molla”, “büvi” olarak bilinen şamanlar ve onların büyüsel tedavi yöntemleri, uygulamaları, şaman dualar ele alınıp değerlendirilecektir.
43
55

REFERENCES

References: 

 ANOHİN A. V., Altay Şamanlığına Ait Materyaller, Kömen Yayınları, Konya, 2006.
 ARAT Reşid Rahmeti, Doğu Türkçesi Metinleri, Haz.: Osman Fikri Sertkaya, Türk
Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1987.
 AYDIN Mehmet, “Türklerin Dini Tarihi Üzerinde Bir Değerlendirme”, Türkiyat
Araştırmaları Dergisi, S: 4, (1997), Konya, s. 1-9.
 BAYAT Fuzuli, Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, Ötüken, İstanbul, 2006.
 Cuñguo Xelk Koşakliri Şincañ Tomi Turpan Xelk Koşakliri, Turpan Vilayetlik Xelk
Edebiyat Toplamliri Tehrir Hey’iti, Turfan 1994.
 DRURY Nevill, Şamanizm, Çev. Erkan Şimşek, Okyanus, İstanbul, 1996.
 ELİADE Mircea, Şamanizm, Çev.: İsmet Birkan, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1999.
 GÖKALP Ziya, Türk Medeniyeti Tarihi, Güneş Matbaacılık, İstanbul, 1976.
 İNAN Abdülkadir, Makaleler ve İncelemeler, C: 1, Türk Tarih Kurumu Yayınları,
Ankara, 1987.
 __________, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu, 6. Baskı, Ankara, 2006.
 İSMAİL Osman, Xelq Éğiz Edebiyati Heqqide Omumiy Bayan, Şincañ Xelq Neşriyati,
Urumçi, 1998.
 KARİZİ Adil Gapar, “Şaman Dininiñ Turpan Rayonidiki Uyğurlarniñ İcitmai Turmuşiğa
Körsetken Tesiri Toğrisida Antripologiyilik Tekşürüş” (Şaman Dinin Turfan Bölgesindeki
Uygurların Sosyal Yaşamına Gösterdiği Etki Hakkında Antropolojik Araştırma),
Turpanşunasliq Tetqiqati, S: 1, (2006).
 ÖGER Adem ve GÖNEL Tuğba, “Uygur Türkleri Arasında Şamanlar ve Tedavi
Yöntemleri”, Turkish Studies, S. 6/4, (2011), s. 233-248.
 PERİN Michel, Şamanizm, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011.
 RAHMAN Abdukerim, Uygur Folkloru, Çev.: Soner Yalçın ve Erkin Emet, Kültür
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999.
 __________, Uygurlarda Şamanizm, Milletler Neşriyati, Pekin, 2006.
 ROUX Jean-Paul, Orta Asya’da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar, Kabalcı Yayınevi,
İstanbul, 2005.
 __________, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2002.
 SADIK Mehemmetcan, Uygur Xelq Éğiz Edebiyati Heqqide, Şincañ Xelk Neşriyati,
Urumçi, 1995.
 TANYU Hikmet, Türkiye’de Adak ve Adak Yerleri, Elips Kitap, Ankara, 2007.
 Weicuyi, “Uygurcadaki ‘büvi’ Kelimesinin Kökeni Üzerine”, Çev.: Alimcan İnayet, Ege
Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası İncelemeleri
Dergisi (Journal of Turkish World Studies), S: VII/2, (2007), İzmir, s. 213-217.
 YARRING Gunnar, Uyğur Xelk Edebiyati Cevherliri, Milletler Neşriyati, Pekin, 1997.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com