You are here

163 UYGUR KÜLTÜRÜNDE TUFAN’IN KUŞLARI: KIRLANGIÇ VE GÜVERCİN

BIRDS OF THE FLOOD IN UIGHUR CULTURE: SWALLOW AND PIGEON

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Birds are very important in Turkish culture. Various birds take part in system of Turkish belief and thought, some traditional rituals, totems, epics, folktales, tales and folk poems etc. Some birds become prominent in narratives and folk beliefs and rituals regarding daily life. Birds like swallow and pigeon attract attention of Uighur Turks oral narratives and traditional rituals. In this paper, firstly we made a point of importance of swallow and pigeon in Turkish culture. Secondly, we provided information about Uygur Turks’ daily life, narratives, various belief and rituals with those birds. Finally, legend texts regarding the mentioned birds among Uighur Turks were stated at the end of the paper.
Abstract (Original Language): 
Türk kültüründe kuşlar önemli bir yer tutmaktadır. Türklerin inanış ve düşünce sistemlerinde, geleneksel bazı uygulamalarında, totemlerinde, destan, halk hikâyesi, efsane, masal ve halk şiiri gibi sözlü kültür ürünlerinde çeşitli kuşlar yer almaktadır. Bazı kuşlar ise anlatmalarda ve günlük hayatla ilgili inanış ve uygulamalarda öne çıkmaktadır. Uygur Türklerinin sözlü kültür ürünleri ve geleneksel uygulamalarında dikkat çeken kuşlar ise kırlangıç ve güvercindir. Bu makalemizde, ilk olarak kırlangıç ve güvercinin Türk kültüründeki yeri üzerinde durulmuş, daha sonra da Uygur Türklerinin günlük yaşamında, sözlü ürünlerinde, çeşitli inanış ve uygulamalarında ne şekilde yer aldığı hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın sonunda ise Uygurlar arasında söz konusu kuşlarla ilgili efsane metinlerine yer verilmiştir.
163
175

REFERENCES

References: 

 ABDURAHİM Rahman, Uyğurlarda Şamanizm, Milletler Neşriyatı, Pekin 2006.
 AÇA Mehmet, “Tufan’ın Kuşları ve Kozı Körpeş-Bayan Sulu Destanındaki Bazı Kuşlar”,
Milli Folklor, C. VI, S. 42, 1999.
 AKALIN L. Sami, Türk Folklorunda Kuşlar, KB Halk Kültürünü Araştırma ve
Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1993.
 BAYAT Ali Haydar, “Anadolu Tıbbi Folklorunda Göz Hastalıkları”, IV. Milletlerarası
Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri Gelenek-Görenek ve İnançlar, KB Yayınları
Ankara 1992.
 BORATAV Pertev Naili, Türk Mitolojisi, Oğuzların Anadolu, Azerbaycan ve
Türkmenistan Türklerinin Mitolojisi, Bilgesu Yayınları, Ankara 2012.
 Bulak, S. 1, Ürümçi 1991, s. 175–176.
 CAMPELL Joseph, İlkel Mitoloji-Tanrının Maskeleri, çev. Kudret Emiroğlu, İmge
Yayınları, Ankara 1995.
 DEMİR Murat, “Türk Destan ve Hikâyelerinde Don Değiştirme”, Bilim ve Kültür-
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, S. 4, 2013, s. 123-132.
 ELİADE Mircea, Şamanizm, çev. İsmet Birkan, İmge Kitabevi, Ankara 1999.
 EREN Hasan, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Bizim Büro Basımevi, II. Baskı, Ankara
1999.
 ERGUN Metin, Türk Efsanelerinde Değişme Motifi I, Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Konya 1993.
 __________, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi, C. I-II, TDK Yayınları,
Ankara 1997.
 HAŞİM Ehmet, Hayvanat Hekkide Kizikarlik Epsaniler, Şincañ Halk Neşriyatı, Ürümçi
1992.
 İNAN Abdülkadir, Tarihte ve Bugün Şamanizm-Materyaller ve Araştırmalar, TTK
Yayınları, Ankara 2006.
 İNAYET Alimcan, “Bugünkü Uygurlarda Şamanlık ve Bir Şaman Duası: Azâim Koşıkı”
Halkbilimi Dergisi, S. 1-2, 2009, s. 38-55.
 MELİKOFF Irene, Uyur İdik Uyardılar, çev. Turan Alptekin, Cem Yayınları, İstanbul
1994.
 OCAK A. Yaşar, Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri-Bektaşi
Menakıbnamelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri, İletişim Yayınları, İstanbul 2002.
 ÖGEL Bahaeddin, Türk Mitolojisi I (Kaynaklar ve Açıklamaları ile destanlar), TTK
Yayınları, Ankara 1993.
 ÖGER Adem, “Uygur Türkleri Arasında Satuk Buğra Han”, Prof. Dr. Fikret Türkmen
Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 2012, s. 589-611.
 __________, GÖNEL Tugba, “Uygur Türkleri Arasında Şamanlar ve Tedavi Yöntemleri”,
Turkish Studies, S. 6/4, 2011, s. 233-248.
 Uygur Kültüründe Tufan’ın Kuşları: Kırlangıç ve Güvercin
175
 POTAPOV L. P., Altay Şamanizmi, çev. Metin Ergun, Kömen Yayınları, Konya 2012.
 RAHMAN Abdukerim vd., Uyğur Örp-Adetliri, Şincañ Yaşlar-Ösmürler Neşriyatı,
Ürümçi 1996.
 __________, Yipek Yurtidiki Epsane-Rivayetler, Şincañ Halk Neşriyatı, Ürümçi 1999.
 __________, Uygur Folkloru, Akt. Soner Yalçın-Erkin Emet, KB Yayınları, Ankara 1996.
 Reşîdü’d-dîn Fazlullah, Cami’ü’t-Tevârih Selçuklu Devleti, Farsçadan çev. Erkan Göksu,
H. Hüseyin Güneş, Selenge Yayınları, İstanbul 2010.
 TURSUNNİYAZ Hebibe, Uyğur Ayalliriniñ Tuğut Adetliri Üstide Tetkikat, Şincañ
Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ürümçi 2007.
 Uyğur Halk Rivayetliri (Nam-Ataklar Hekkidiki Rivayetler) 2, Şincañ Yaşlar-Ösmürler
Neşriyati, Ürümçi 1998.
 Uyğur Helk Epsane-Rivayetliri (Kök Gümbez), Şincañ Halk Neşriyatı, Ürümçi 2006.
 Uyğur Tiliniñ İzahlik Luğiti, Milletler Neşriyatı, Pekin 1999.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com