You are here

Adem ÖGER, Uygur Türklerinde Törenler ve Bayramlar, Grafiker Yayınları, Ankara 2013, 216 s.

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Uygur Türkleri, köklü bir tarihe ve zengin bir kültür birikimine sahiptir. Bu kültürün oluşumu ve gelişiminde ise Uygur Türklerinin yaşadığı coğrafyanın merkezî bir konumda olmasının yanı sıra onların birçok din ve kültürle kaynaşması etkili olmuştur. Günümüzde Doğu Türkistan sınırları içinde yaşayan Uygur Türkleri hem gelenek ve inanışlar hem de sözlü kültür ürünleri bakımında oldukça zengindir. Bu zengin kültürel yapı hakkında yapılan çalışmalardan biri de Dr. Adem ÖGER tarafından hazırlanan ve "Uygur Türklerinde Törenler ve Bayramlar" adıyla 2013 yılında Grafiker Yayınları arasından çıkan eserdir. Çalışmanın Giriş Bölümü; “Uygur Adı”, “Uygur Türklerinin Tarihi” ve “Uygur Türklerinde Din” başlıklarından oluşmaktadır. Bu bölümde Uygur Türklerinin tarihî ve dinî hayatı hakkında bilgi verilerek geleneklerin ortaya çıkmasında etkili olan tarihî dönemler ve sosyokültürel etkenler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bölümde, Uygur Türklerinin kültürel hayatının şekillenmesindeki önemli unsurlar ortaya konulmuştur. “Uygur Türklerinde Doğum Âdetleri” başlığını taşıyan Birinci Bölüm’de, Uygur Türklerinin doğumla ilgili inanış ve ritüelleri doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası olmak üzere üç alt başlıkta tanıtılıp değerlendirilmiştir. Bu bölümde doğumla ilgili âdet ve inanışların sosyal hayat içindeki işlevleri tespit edilmiş ve çeşitli Türk boyları arasındaki ortak kültürel yapı örneklerle ortaya konmuştur.
253
254