You are here

UYGUR HALK DESTANLARINDA BİR SİMGE OLARAK RENKLER: KARALIK, AKLIK

COLORS AS A SYMBOL IN UYGHUR FOLK EPICS: BLACKNESS, WHITENESS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
No matter what period of history it is, it’s seen that colors hold symbolic meanings for every culture.The usage and meanings of colors vary depending on societies, geographies and time. Colors not only appear in daily life or works of art to give an aesthetic beauty but also are used to make conscious or unconscious statements. Regarding the effects of colors on people and societies, some colors are considered lucky, some create positive or negative images and some gain importance because of the concept or situation that they symbolize. For this reason, it’s known that certain meanings are attributed to colors in society’s mind and customs. Black, white, red, blue/green are primary colors. Therefore, the use of these four colors in texts are functional, as well. The aim of the study is to focus on the symbolic meaning of white and black by considering the frequency of white and black usage in Uyghur folk epics.
Abstract (Original Language): 
Tarihin hangi döneminde olursa olsun her kültür için renklerin simgesel anlamlar içerdiği görülmektedir. Renklerin kullanımı ve anlamları toplumlara, coğrafyalara ve zamana göre farklılıklar göstermektedir. Renkler, bazen estetik bir güzellik verecek şekilde, günlük hayatta veya eserlerde yer alırken bazen de insanların bilinçli veya bilinç dışı bir mesaj vermek amacıyla yararlandıkları simgelerdir. Renklerin insanlar ve toplum üzerindeki etkilerine bakılarak bazılarının uğurlu sayıldığı, bazılarının olumlu veya olumsuz imgeler yarattığı, bazılarının simgelemekte olduğu kavram veya durum nedeniyle önem kazandığı bu nedenle de toplum hafızasında ve geleneklerinde renklere belli anlamlar yüklendiği bilinmektedir. Kara, ak, kızıl, mavi/yeşil temel renklerdir. Bu nedenle, özellikle bu dört rengin metinlerdeki kullanımı da işlevseldir. Uygur halk destanlarında kullanılan renkler içinde özellikle ak ve kara rengin kullanım sıklığı, kullanıldığı yerler göz önünde bulundurularak ak ve karanın simgesel anlamı üzerinde durmak çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

REFERENCES

References: 

 AKKAYA Ahmet, Alıp Manaş Destanında Renkler, Tarih Okulu Dergisi, Yıl:6, Sayı: XV,
Eylül 2013, s. 527-544.
 BEYDİLLİ Celal, Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Yurt Kitap/Yayın, Ankara 2004,
Çev. Eren Ercan.
 ÇORUHLU Yaşar, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2011.
 ERGİN Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2011.
 GABAİN Annemarie Von, Renklerin Sembolik Anlamları, Türkoloji Dergisi, C.3, DTCF
Yayınları, (çev. Semih Tezcan), Ankara 1968.
 HEYET Cevad, Türklerin Tarihinde Renklerin Yeri, Nevruz ve Renkler- Türk
Dünyasında Renkler İkinci Bilgi Şöleni Bildirileri, (Yayına Haz. Sadık Tural, Elmas Kılıç),
Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1996.
 İNAN Abdülkadir, Al Ruhu Hakkında, Makaleler ve İncelemeler, Cilt:1, Türk Tarih
Kurumu Yayınları, Ankara 1998.
 İNAN Abdülkadir, Altay Şamanlığına Ait Maddeler, Makaleler ve İncelemeler, Cilt:1,
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1998.
 İNAN Abdülkadir, Ongun ve Tös Kelimeleri Hakkında, Makaleler ve İncelemeler,
Cilt:1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1998.
 İNAN Abdülkadir, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara
1972.
 İNAYET Alimcan, Uygur Halk Destanları, TDK Yayınları, Ankara 2004.
 İNAYET Alimcan, Uygur Halk Destanları II, TDK Yayınları, Ankara 2013.
 İNAYET Alimcan, Uygur Halk Destan/Hikâyeleri Üzerine İncelemeler, Gece Kitaplığı
Yayınları, Ankara 2014.
 KALAFAT Yaşar, Türk Halk İnançlarında Renkler, Berikan Yayınevi, Ankara 2012.
 KARABAŞ Seyfi, Dede Korkut’ta Renkler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1996.
 MEHMET Abdulhakim, Uygur Halk Destanları III, TDK Yayınları, Ankara 2011.
 NERİMANOĞLU Kamil Veli, Türk Dünya Bakışında Reng, Nevruz ve Renkler- Türk
Dünyasında Renkler İkinci Bilgi Şöleni Bildirileri, (Yayına Haz. Sadık Tural, Elmas Kılıç),
Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1996.
 ÖGEL Bahaeddin, Türk Mitolojisi I-II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010.
 SAYDAM Bilgin, Deli Dumrul’un Bilinci, Metis Yayınevi, İstanbul 2013.
 URAZ Murat, Türk Mitolojisi, Düşünen Adam Yayınları, İstanbul 1994.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com