You are here

KUTADGU BİLİG ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

Some Thoughts On Researches of Kutadgu Bilig

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Since the first text of Kutadgu Bilig was published in 1825, another period of 190 years has passed by, and numerous studies have been performed on different aspects. The text, translation, and index made by Rashid Rahmeti Arat has provided the scientific basis for current research on the book. In this article, Kutadgu Bilig was briefly summarized in terms of Turkish language history and Turkish literature. Then, at the end, it discussed what can be done with Kutadgu Bilig’s text. The article also pointed out that there are some suggestions about what should be brought forward to the further research of the text, in the light of previous researches and proposals.
Abstract (Original Language): 
Kutadgu Bilig hakkında 1825 yılında yayımlanan ilk yazıdan bu yana 190 yılı aşan bir süre geçmiştir. İlk yayımdan bu yana Kutadgu Bilig’i farklı yönlerden ele alan pek çok çalışma yapılmış; sonuçta Reşit Rahmeti Arat’ın metin, çeviri ve indeks yayımlarıyla da günümüzdeki araştırmaların bilimsel ortamı hazırlanmıştır. Makalede önce Türk dili tarihi ve Türk edebiyatı açısından Kutadgu Bilig’in yerine kısaca değinilmiş, daha sonra Kutadgu Bilig’in metin yayınında gelinen son noktada neler yapılabileceği tartışılmıştır. Yazının sonunda ise önceki çalışmalar ve söylenenler ışığında bundan sonraki çalışmalarda nelerin gündeme getirilmesi gerektiği konusunda öneriler sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

ARAT, R. Rahmeti (1970),“Kutadgu Bilig’de Türklük Bilgisi”, Türk Kültürü, 98, 70-90.
CAFEROĞLU, A (1974), Türk Dili Tarihi II, İstanbul: Edebiyat Fak. Basımevi. DANKOFF, Robert (1979) “Textual Problem in Kutadgu Bilig, Journal of Turkish Studies, 3, 89-99. [Terc. Erdem Uçar, Dil Araştırmaları 16 (2015), 269-286]
DANKOFF, Robert (1983), Wisdom of Royal Glory(Kutadgu Bilig) a Turko-İslamic Mirror for Princes, Chicago and London: University of Chicago Press.
DİLÂÇAR, A.(1972), 900. Yıldönümü Dolayısıyla Kutadgu Bilig İncelemesi, Ankara: TDK. Yay
DOERFER, Gerhard (1983) “Türkolojide Eleştiri Sorunları”, TDAY-Belleten 1980-1981, 87-99.
109 Kutadgu Bilig Araştırmaları Üzerine Bazı Düşünceler
JAMAL, Gulnisa; Kafkasyalı M. Savaş (2016), Kutadgu Bilig Araştırmaları Tarihi, Ankara: Karınca Yayınları.
KAÇALİN, Mustafa S. (2008), Yûsuf Has Hâcib: Kutadgu Bilig, Metin, Kültür ve Turizm Bak. Yay., (e kitap).
TEZCAN, Semih (1981), “Kutadgu Bilig Dizini Üzerine”, TTK Belleten, XLV/2, 178, 23-78.
TEZCAN, Semih (2011), “Kutadgu Bilig’de Yeni Düzeltmeler”, Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Bildirileri, 26-27 Ekim 2009, 523-534, Ankara: TDK. Yay.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com