You are here

Ablimit SADİQ, Cungo Halk Masalları Toplamı Şincañ Ciltleri, Şincañ Üniversitesi Neşriyati, Urumçi 2015, 6 cilt.

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Uygur Türkleri, erken dönemde yerleşik hayata geçmeleriyle köklü bir tarihe, zengin kültür ve medeniyet birikimine sahip olmuşlardır. Kültürlerinin oluşum ve gelişimde coğrafi konum, düşünce yapısı, birçok din ve toplumla iletişim içinde olması etkili olmuştur. Günümüzde Şincañ Uygur özerk Bölgesi sınırları içinde yaşayan Uygur Türklerinin efsane, rivayet, masal, atasözü ve deyim gibi sözlü kültür ürünleri onların sosyo-kültürel hayatlarını, inanış ve değerlerini yansıtmaktadır. Söz konusu sözlü kültür ürünleri hakkında yapılan kapsamlı çalışmalardan biri araştırmacı Ablimit SADİQ tarafından hazırlanan “Cungo Helq Çöçekliri Toplimi Şincañ Tomliri” (Çin Halk Masalları Toplamı Şincañ Ciltleri) adlı 6 ciltlik eser olup 2015 yılında Şincañ Üniversitesi Neşriyatı arasından çıkmıştır.
164
167