You are here

İŞLEVLERİ BAĞLAMINDA ÖZBEK AFANDİ FIKRALARI

Ozbek Afandi Anekdotes in the context of the Functions

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The function theory which known as the name of “Anthropological theory”, is being used by the present folkloreist. The founders of this theory claims the culture as occuring because of the reason the relation and the affect between the different hands and parties. The human borns with the various needs and can be happy as long as appease these needs. In the culture each needs, could been appeased with a product. On the context of this case, the folklorical things rised because of these needs to appeased. The anecdotes, one of the typical narratives of verbal culture, are the main products onwhich could used the fuctional theory. Nasreddin Hodja, has got a main place as gathering a lot of admirers in Turkish world, is to known as “Afandi” in Uzbek field. The analysing of these anecdotes which occured depending to Afandi type is going to compose this study. Also in this study, it is going to be debated which function had the main place and the reasons of this case.
Abstract (Original Language): 
“Antropolojik Yöntem” adıyla da bilinen İşlevsel teori, günümüz halkbilimcileri tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kuramın kurucuları kültürün, değişik cephe ve kurumların birbirleriyle ilişki ve tesiri neticesinde meydana geldiğini savunurlar. İnsan, çeşitli ihtiyaçlarla gözünü dünyaya açar ve bu ihtiyaçları karşıladığı ölçüde mutlu ve başarılı olur. Kültürde her ihtiyaç bir ürünle karşılanır. Folklor ürünleri de bu bağlamda insanın temel ihtiyaçlarının karşılanması neticesinde doğmuştur. Sözlü kültürün tipe dayalı yaratmalarından olan fıkralar, işlevsel teorinin uygulanabileceği önemli ürünlerdir. Türk dünyasının birçok bölgesinde geniş bir hayran kitlesiyle kendine yer edinmiş olan Nasreddin Hoca, Özbek sahasında “Afandi” adıyla tanınmaktadır. Afandi tipine bağlı olarak ortaya çıkan fıkraların işlevsel teoriye göre incelenmesi bu çalışmanın temelini oluşturacaktır. Söz konusu fıkralarda hangi işlevin daha ağır bastığı ve bunun nedenleri tartışılacaktır.

REFERENCES

References: 

AKARSU Bedia (1994). Çağdaş Felsefe Kant’tan Günümüze Felsefe Akımları, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
BAŞGÖZ İlhan (2006). “Sözlü Anlatımda Arasöz: Türk Hikâye Anlatıcılarının Şahsi Değerlendirmelerine Ait Bir Durum İncelemesi”. Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 1, (Çev. Metin Ekici), Ankara: Geleneksel Yayınları, 320-349.
79
İşlevleri Bağlamında Özbek Afandi Fıkraları
BAYRAKTAR Zülfikar (2010). Mizah Teorileri Ve Mizah Teorilerine Göre Nasreddin Hoca Fıkralarının Tahlili, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir: Yayımlanmamış Doktora Tezi. BİLGİN Nuri (2009). Sosyal Psikoloji, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. BOCK Philip (2001). İnsan Davranışının Kültürel Temelleri, Psikolojik Antropoloji, (Çev: N. Serpil Altunek), İstanbul: İmge Yayınları.
ÇOBANOĞLU Özkul (2005). Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları.
DORSON Richard. M. (1984). Günümüz Folklor Kuramları. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlar, No: 33.
FROMM E. (2003). Sahip Olmak Ya Da Olmamak (Çev: A. Arıtan). İstanbul: Arıtan Yayınevi.
GÖKA Erol (2011). Türklerin Psikolojisi Tarihin Ruhumuzda Bıraktığı İzler. İstanbul: Timaş Yayınları.
KAFESOĞLU İbrahim (1991). Türk Milli Kültürü. İstanbul: Boğaziçi Yayınları. KÖSE Nerin (2000). "Raglan'ın Geleneksel Kahraman Kalıbı ve Türk Halk Hikayeleri", Milli Folklor, S. 45, 22-39.
MORREAL John (1997). Gülmeyi Ciddiye Almak. (Çev. Kubilay Arsever–Şenar Soyar) İstanbul: İris Yayınları.
PROPP V. (1958). Morphology of the Folktale. Austin: University of Texas Press, 1958.
SOLMAZ Erhan (2016). Özbek Mizahında Nasreddin Hoca Tipi ve Fıkraları, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir: Yayımlanmamış Doktora Tezi. YAYIN Nerin (2010). Kırgız Epik Terimler Sözlüğü II, İzmir: Üniversiteliler Ofset.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com