You are here

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BAZI SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

An Investigation of Assertiveness Levels of Pre-service Preschool Teachers In Point of Some Socio-demographic Characteristics

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, it was aimed to determine the assertiveness levels of students studying at Early Childhood Education Department and to investigate whether there were significant differences among the findings according to some variables.Students of Afyon Kocatepe University Early Childhood Education Department during 2009-2010 academic year were included in the study. In order to find out the pre-service preschoo l teachers' assertiveness levels, "Rathus Assertiveness Schedule (RAS)" which was adapted to Turkish by Voltan (1980) and then restructured by Dinçyurek et al. (2010) was administered to the participants. The main reasons for selecting this schedule was that it was short and easy to evaluate while it was also adaptive to different cultures and the fact that its reliability and validity studies were conducted in Turkey after its adaptation. The schedule consisted of thirty items all of which were intended for adults. During the administration of the schedule, pre-service preschool teachers who volunteered to participate responded to the schedule. Data were collected in a manner complying with the quantitative research method and survey design was utilized. The findings were then discussed and interpreted. According to the findings, significant differences were present between the scores and some variables which are as follows: gender, age, year of study, hometown, family type, educational level of father and economic status of the family. According to such a conclusion, the above mentioned variables should be born in mind when fostering the assertiveness of pre-service preschool teachers to help them in terms of effective teaching and personal development.
Abstract (Original Language): 
Çalışmada, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının atılganlık düzeylerini belirlemek ve bazı değişkenler açısından aralarında anlamlı farklılığın olup olmadığını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışmaya 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğrenim gören öğrenciler dâhil edilmiştir. Araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının atılganlık düzeylerini bazı değişkenlere göre incelemek için Voltan (1980) tarafından Türkçeye uyarlanan Dinçyürek ve arkadaşları (2010) tarafından yeniden yapılandırılan, orijinal ismi "Rathus Assertiveness Schedule" olan " Rathus Atılganlık Envanteri (RAE)" kullanılmıştır. Bu envanterin tercih sebebi; kısa ve değerlendirilmesinin kolaylığı, farklı kültürlere daha iyi uyarlanabilirliği ve Türkçe'ye uyarlanıp geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının Türkiye'de yapılmış olmasıdır. Envanter ergenlere ve yetişkinlere yönelik olup otuz maddeden oluşmaktadır. Araştırmada, envanter gönüllü okul öncesi öğretmenliği bölümü öğretmen adayları tarafından cevaplandırılmıştır. Nicel araştırmaya uygun olarak veriler toplanmış ve tarama modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulgular tartışılarak yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre okul öncesi öğretmen adaylarının atılganlık envanterine verdikleri cevaplar ile cinsiyetleri, yaşları, sınıf düzeyleri, yetiştikleri yer, aile tipleri, babalarının eğitim durumları ve ailelerinin aylık gelir düzeyleri arasında anlamlı farklılık görülmüştür. Bu sonuç değerlendirildiğinde, okul öncesi öğretmen adaylarının gerek öğretmenlik mesleğini etkili yürütebilmeleri gerekse kişisel gelişimleri açısından atılganlıklarının desteklenmesinde bu değişkenlerin önemli olacağı belirtilmektedir.
143-159

REFERENCES

References: 

Acar, N. V. (2003). PDR'de Yirmibeş Yıl. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Alberti, R
and Emmons M. (Eds.). (1976 ). Your perfect right. San Louis Obispo Impact.
Alberti, R and Emmons M.(2002),
Atılganlık (Çeviren: Serap Katlan), HYB Yayıncılık, Ankara.
Akkaya, N. (2009),
Öğretme
n Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (25), s.35-42
Akıncı, T. (1999), Yurtdışı Yaşantısı Geçiren ve Geçirmeyen Gençlerin Atılganlık
Puanlarının Karşılaştırılması, Marmara Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Baltaş, A. ve Baltaş, Z. (1986). Stres ve Başa Çıkma Yolları. Remzi Kitabevi.İstanbul.
Bingöl G., Yılmaz, T., Dalaklı, F., Topal, Ö., Şeker, H. , Özmen, Ç. "Amasya Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Benlik Saygıları ve Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi" http://www.universite-toplum.org/pdf/pdf_UT_382.pdf
(20.03.2010)
Can, G. (2005). Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik. Ankara: 6. Baskı PegemA Yayıncılık.Ankara
Cüceloğlu, D. (1993). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi
Süleyman Karataş, Necla Tabak 158
Çeliköz,
N
. (2003). "Bir Meslek Olarak Öğretmenlik Ve Etiği" (Ed.) M.
Çağatay Özdemir, Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışları Açısından Kendilerine Yönelik Yeterlilik Algıları, Asil Yayıncılık, Ankara,
ss:348-352
Gökalan, Z., B.(2000), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin (12-14 Yaş) Benlik Tasarımı, Atılganlık ve Kendini Açma Puanlarıyla Akademik Başarıları Arasındaki İlişkisi, Selçuk Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
İnceoğlu D ve Aytar G. (1987), Bir Grup Ergende Atılgan Davranış Düzeyi Araştırması, Psikoloji Dergisi, Cilt:6, (21) , 23-24.
Örgün, S. (2000), Anne-Baba Tutumları İle 8. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygıları Ve
Atılganlıkları Arasındaki İlişkisi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Rubinton, N. (1980). Instruction in Career Decision Making and Decision-Making Styles, Journal of Counseling Psychology, Sayı 27, 581-588
Uğur, G. (1996), Üniversite Öğrencilerinde Atılganlık ile Beden Algısı İlişkisi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
Uşaklı, H. (2006). Drama Temelli Grup Rehberliğinin İlköğretim 5.sınıf Öğrencilerinin Arkadaşlık İlişkileri, Atılganlık Düzeyi ve Benlik Saygısına Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış doktora tezi, İzmir.
Uğurluoğlu, M., Y.(1996), Lise Öğrencilerinde Özsaygı Düzeyi İle Atılgan Kişilik Özelliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Trabzon
Pehlivan Baykara, Kevser. (2008), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo¬kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (4) 2, s. 151¬168.
Pheleps S. and Austin N. (1997). Atılgan Kadın,HYB Yayıncılık,Ankara
Tataker, T. (2003). Ergenlerin Atılganlık Düzeyi ile Ruhsal Sorunları Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
Tekin, S. Kapancı, İ. (2010), Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo¬Ekonomik Durumlarının Atılganlık Durumlarına Etkisi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (1) s.51-66
Sosyal Bilimler Dergisi 159
Voltan, N. (1981),Rathus Atılganlık Envanterinin Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerine Uygulanması ve Elde Edilen Bulgular, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 4, 72-75.
Voltan, A. (1980). Grupla Atılganlık Eğitiminin Bireyin Atılganlık Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim BilimleriEnstitüsü Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara.
Yörükoğlu A. (1998). Gençlik Çağı. Özgür Yayınları, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com