You are here

Çalışanlar Üzerinde Marka Etkisini Anlamaya Yönelik Bir Araştırma

A Study To Investıgate The Effect On Employees Of The Brand

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Although, brand is the name given to the product in marketing mix, today has become a concept that represents all the business. Corporations carry their messages to businesses and consumers through brands. Anymore, brands are more meaningful than defining a product in the market. In this atmosphere employees are naturally influenced by brand. Assume that the brand's prestige and reputation of the employees affected in a positive direction. One wonders to what extent was influenced by the employees from the brand issue. This study investigated the effects on employees of the brand.
Abstract (Original Language): 
Marka, pazarlama bileşenleri içerisinde ürüne verilen isim olarak yer almasına rağmen, günümüzde tüm işletmeyi temsil eden bir kavram haline gelmiştir. İşletmeler mesajlarını markalar üzerinden taşımakta ve tüketiciler için marka bir üründen daha çok anlam ifade etmektedir. Marka adına oluşan bu atmosferden marka çalışanları da doğal olarak etkilenmektedir. Çalışanların markanın saygınlığı ve ününden de pozitif yönde etkilendikleri varsayılmaktadır. Çalışanların markadan ne boyutta etkilendikleri bir merak konudur. Bu çalışmada markanın çalışanlar üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
126-148

REFERENCES

References: 

Aaker, D.A. (1996). “Building Strong Brands”, The Free Press, New York
pp:74.
Aydın, Ö. (2006/9). “Plus-Value Araştırma Yöneticisi Galip Uyar İle
Röportaj”, Capital Aylık İş ve Ekonomi Dergisi, Sayı. 2006/9.
Bozkurt, İ. (2004). “İletişim Odaklı Pazarlama”, MediaCat Yayınları, 3.
Baskı, İstanbul, ss. 108-109.
Enshassi, A. &Mohamed, S. &Mayer, P. &Abed, K. (2007).
“Benchmarking Masonry Labor Productivity”, International Journal of
Productivity and Performance Management, Vol. 56. No.4. pp. 358-368
İlgüner, M. (2005). “Türkiye’de Marka Yaratma ve Yaşatmanın Altın
Kuralları”, Rota Yay. İstanbul.
Karahan, A. (2009). “Demoğrafik Farklılıkların İş Gücü Verimliliğine
Etkileri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı. 21,
ss:269-281.
Kartal, M. (1998). “Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri”, Şafak Yay.
2. Baskı, Erzurum.
Knapp, D.E. (2003). “Marka Aklı”, MediaCat Yayınları,Çev. Azra Tuna
Akartuna.
Yüksel KÖKSAL 147
Kurtuluş, K. (1998). “Pazarlama Araştırmaları”, Altıncı Baskı, Avcıol
Basım Yayım, İstanbul.
Kurtz, D. (2008). “Contemporary Marketing”, Thompson South-Western,
13. Edition.
Mao, J. (2010). “Customer Brand Loyalty”, International Journal of
Business and Management, Vol.5, No.7. Published by Canadian Center
of Science and Education.
Marty Stuebs, M. & Sun, L.(2010). “Business Reputation and Labor
Efficiency, Productivity, and Cost”, Journal of Business Ethics, 96
pp:265–283
Nelson, B.(1999). “Çalışanlarınıza Dinamizm Kazandırmanın 1001 Yolu”,
Çev:Serra Egeliler, Rota Yayınları, İstanbul.
Özgen, Ö. (2009). “Kalite Fonksiyon Göçerimi Yöntemiyle Marka
Bağlılığı Stratejilerinin Belirlenmesi: İzmir İlinde Beyaz Eşya Sektöründe
Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üni. Sos.Bil.Enst. İşletme Doktora Tezi.
Pringle, H.&Gordon, W. (2001). “Marka Kültürü”, Çeviri: Neşe Olcaytu,
Scala Yayınları.
Sipahi, B.&Yurtkoru, S.&Çinko, M. (2010). ‘Sosyal Bilimlerde SPSS’le
Veri Analizi’, Beta Yayınları, 3. Baskı.
Uğur, A. (1991). “I. Verimlilik Kongresi Bildiriler”, MPM Yayınları,
No:454, Ankara.
Ünlü, N. (2005). Marka Yaratma Stratejileri : Hazır Giyim Sektöründe bir
Uygulama, Kırıkkale Üni. Sosyal Bil. Ens. İşletme ABD, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi.
Yıldız, D. (2006/9). Capital Aylık İş ve Ekonomi Dergisi, Sayı. 2006/9
s.232.
Sosyal Bilimler Dergisi 148
Yumuşak, S.(2008). “İşgören Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin
İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, Süleyman Demirel
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C.13, S.3 ss.241-
251.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com