You are here

Öğretmen Yetiştirmede Mevcut Tarihi Birikimimiz Ve Model Arayışları Sürecinde Bir Model Önerisi

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Eğer Dünya ülkeleri arasında öğretmen yetiştirme ve öğretmen eğitimine verilen önem açısından bir sınıflama yapılırsa ülkemiz bu bağlamda belki ilk başlarda olabilir. Bunun yanında öğretmenlik eskilerin tabiriyle muallimlik veya hocalık (dinsel mananın dışında) kültürümüzde ve geleneğimizde önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca geçmişten günümüze bakacak olursak öğretmen yetiştirme ile öğretmenliğin edebiyatımızda, kültürümüzde ve sosyal hayatımızda önemli bir yer tuttuğunu görebiliriz. Bilindiği gibi ülkemizde resmi anlamda ilk öğretmen okullarının açılışı 19. yüzyılın ikinci yarılarında olmuştur. İlk öğretmen okulunun açıldığı 16 Mart 1848 tarihi Türkiye’de öğretmen yetiştirmede gerçekten bir başlangıç mıdır yoksa bu süreci daha gerilere götürebilir miyiz? Bu sorunun cevabı tartışılabilir fakat bizim amacımız burada bu konuyu irdelemek değil asıl öğretmen yetiştirmede geleneğimizin ne kadar eskilere gittiğini göstermektir. Diğer taraftan yine bilindiği gibi batı etkisi altında 18. yüzyılın sonralarına doğru kurulmaya başlayan okulların ortaya çıkan öğretmen ihtiyacını karşılamak için klasik medrese sistemi yerine kurulan ilk öğretmen okulumuz 16 Mart 1848 yılında kurulduğu genel kabul gören bir görüştür (Akyüz, 2005). Bu arada Fatih döneminde bazı medreselerde öğretmenlik ve eğitimle ilgili dersler okutulduğu da yine bilinen bir durumdur. Görüldüğü gibi ülkemizde öğretmen yetiştirmeyi aslında daha da gerilere götürebiliriz.
149-159

REFERENCES

References: 

Akyüz, Y. (2005). Türk Eğitim Tarihi, PegemA Yayınları, Ankara
Öztürk, C. (2005). Türkiye’de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar.
İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Eşme, İ. (2003). Yüksek Öğretmen Okulları. İstanbul: Bilgi-Başarı Yayınevi.
YÖK (2007) Öğretmen Yetiştirme Ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007)
(Öğretmenin Üniversitede Yetiştirilmesinin Değerlendirilmesi) Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com