You are here

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Edebiyatı Dersine İlişkin Beklentileri (Adıyaman İli Örneği)

The Expectations of the Preschool Teacher Candidates From The Child Literature Lesson (Adıyaman Case)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to determine the preschool teachers’ expectations about the child literature lesson. In this study it was carried out an interview with 22 preschool teacher candidates who haven’t taken any child literature lesson yet. There were some questions asked to those in the interview process. One of them was “What are your expectations of child literature lesson in order to reach it’s aims and operate the lessonseffectively?” The datas obtained from the study were analyzed by using descriptive statistics. As a result totaly 17 themes were to be found meaningful. Some of the findings belong to these themes are as follows: “It should be ensured that rather than the academic staff without expected field competence the academic staff that has required field competence to be encouraged while operating the lessons.” “Preschool students should be made to read the literature such as stories, fairy tales and poems in the lessons.” At the and of the study some suggestions based on the results were given.
Abstract (Original Language): 
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören okul öncesi öğretmen adaylarının katılımıyla gerçekleşen bu araştırmada öğretmen adaylarının çocuk edebiyatı dersinden beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2010- 2011 eğitim öğretim yılı güz döneminde Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören, henüz çocuk edebiyatı dersi almamış yirmi iki okul öncesi öğretmen adayı oluşturmuştur. Görüşmeyi gerçekleştirmek için öğretmen adaylarına “Çocuk edebiyatı dersinin verimli bir şekilde işlenmesi ve amaçlarına ulaşılması için beklentileriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir.. Araştırmadan elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda on yedi tema ortaya çıkmıştır. Bu temalardan dikkat çekici olanlarına ait bazı bulgular şöyledir: “Alan bilgisi olan öğretim elemanlarının dersi yürütmesi konusunda hassas davranılmalıdır”, “derste okul öncesi dönem çocuklarına yönelik hikaye, masal, şiir vb. edebi kitaplara yer verilmelidir.” Araştırmadan elde edilen sonuçlara bağlı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi. Ankara: Siyasal Yayıncılık.
Büyükkavas Kuran, Ş. ve Ersözlü, Z. N. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk
Edebiyatına İlişkin Görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Dergisi. VI, (1) 1-17.
Çiftçi, M. (2006). Türkçe Öğretiminin Sorunları. Türkçe’nin Çağdaş
Sorunları. (Editörler: Gürel Gülsevin, Erdoğan Boz). Ankara: Gazi Kitabevi.
Freeman, N.K., Feeney, S. ve Moravcik, E. (2011). Enjoying A Good Story:
Why We Use Children’s Literature When Teaching Adults. Journal of Early
Childhood Education. 39: 1-5.
Gönen, M. (2000). Çocuk Edebiyatının Hedeflerini Kısaca Açıklar mısınız? 99
Soruda Çocuk Edebiyatı. (Akt: Şirin, M.R.) İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
Kan, M.O. (2011). Türkçe Öğretmenlerinin Çocuk Edebiyatı ile İlgili
Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı
Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 109- 118.
Kavcar, C. (1994). Edebiyat ve Eğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi.
Özdemir, E. (1983). Anadili Öğretimi. Türk Dili Öğretimi Özel Sayısı, Sayı:
379-380.
Sever, S. (2008). Çocuk ve Edebiyat. İzmir: Tudem Yayınevi.
Sever, S. (2007). Çocuk Edebiyatı Öğretimi Nasıl Olmalıdır?. II. Ulusal Çocuk
ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. (Yay. Haz.: Sedat Sever), Ankara:
Ankara Üniversitesi Basımevi
Şimşek, T. (2007). Çocuk Edebiyatı. Konya: Suna Yayıncılık.
Şirin, M.R. (2000). Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
Şirin, M.R. (2000). Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış. Ankara: Kök
Yayıncılık.
Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik Analizi ve Uyulama Örnekleri.
İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
Uçgun, D. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatı Dersi ve
Çocuk Edebiyatı Ürünlerine İlişkin Tutumları. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği
Eğitimi Sempozyumu. S. 472-477.
Yılar, Ö. ve Turan, L. (2007). Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı.
Ankara: PegemA Yayıncılık.
81
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012 Güz (5/3)
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma
Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Zengin, A.Y. ve Zengin, N. (2009). Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı.
İstanbul: Truva Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com